Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2018 ]

ΠΕΕ 149/2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016, «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα-Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών»

(Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016, «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα-Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πράξης 149/20-09-2018

(ΦΕΚ Β' 4744/23-10-2018)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ιδίως τα άρθρα 4, 11, 12 παρ 1 περ. β, 15, 19, 36, 39, 44, 57 παρ 3, 89 και 103 αυτού,

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016/2.2.2016, «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική Εποπτεία- Ανάκληση αδείας αυτών» (ΦΕΚ Β' 179),

δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει να τροποποιήσει την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016/2.2.2016, ως ακολούθως:

Αντικαθίσταται η παρ.7 της Αίτησης του Παραρτήματος, ως εξής:

«7. Η συμπληρωμένη αίτηση υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο Υποδιοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο