Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2018 ]

75644/2018 Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)»

(Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ1γ Γ.Π.οικ 75644

(ΦΕΚ Β’ 4715/22.10.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του άρθρου 245 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης ...και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

6. Του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

8. Των άρθρων 75 και 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

9. Των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως ισχύουν.

Της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

10. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

11. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄ και 121 Α΄) «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

13. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

16. Της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

17. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

18. Των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

19. Της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

20. Των άρθρων 6, 9, 10 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».

21. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

22. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

23. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

25. Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

26. Της αριθμ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14.2.2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

27. Της υπουργικής απόφασης 2/30508/0004/ 05-05-2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β΄ 785), όπως ισχύει.

28. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 (ΦΕΚ 1276 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)».

29. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1/18613/27-08-2010 (ΦΕΚ 1334 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/03-05-2010)».

30. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20-09-2010 (ΦΕΚ 1561 Β΄) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΑΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 261) και με την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/166/07-02-2013 απόφαση Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 401).

31 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η αριθμ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14.2.2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)» ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή κουρέα και του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 τ.Α΄).

Άρθρο 2

Με την έκδοση της παρούσης, καταργούνται τα έντυπα υποβολής της αριθμ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14.2.2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και πλέον για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή κουρέα» και «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών» συμπληρώνονται και υποβάλλονται τα ακόλουθα στην παρούσα έντυπα αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης ισχύει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έκδοση της παρούσης καταργείται κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο