Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2018 ]

179746/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)

(Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179746/02-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4716/22-10-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 22 του άρθρου 3.

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.

3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει.

5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύει.

6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ -Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α΄ 70), όπως ισχύει.

7. Το ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5).

8. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9).

9. Την αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007 υπουργική απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1153).

10. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 2373).

11. Την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄ 4488), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1263) και ισχύει.

12. Την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄ 1267).

13. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ Β΄ 104), όπως ισχύει.

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 103), όπως ισχύει.

15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 395/2016 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/2017), όπως ισχύει.

16. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 39/2014 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 304/τ.Β΄/2014).

17. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016) 7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 Greece «New operating aid scheme for the production of electricity from RES and HECHP».

18. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA 48143 -(2017/Ν) Greece «Tenders for the production of electricity from renewable energy sources and highly efficient combined heat and power installations».

19. Την αριθμ. 6/2018 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.

20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160).

21. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

22. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


1. Η παρούσα αφορά σε αιολικούς σταθμούς οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους.

2. Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, οι προϋποθέσεις ένταξης των αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και το πλαίσιο συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ένταξης των αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού


1. Αιολικός σταθμός εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίστανται κατ’ ελάχιστον όλες οι ανεμογεννήτριες του.

2. Οι κάτοχοι αιολικών σταθμών, προκειμένου οι σταθμοί τους να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, θα πρέπει να ανανεώσουν την άδεια παραγωγής λαμβάνοντας τη βεβαίωση που εκδίδεται από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 2373) και κατόπιν να λάβουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κ.λπ.). Ειδικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο όργανο βεβαίωση του Κέντρου  Ανανεώσιμων  Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ότι στον αιολικό σταθμό έγιναν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις σύμφωνα με την παρ. 1 και ότι ο αιολικός σταθμός εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης.

3. Οι κάτοχοι των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
 
Άρθρο 3
Πλαίσιο συμμετοχής των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών


1. Οι αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και οι αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW, οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

2. Οι αιολικοί σταθμοί της παρ. 1 εντάσσονται στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και συμμετέχουν στο είδος ανταγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται, ανάλογα με την κατηγορία σταθμών που ανήκουν με βάση την τεχνολογία και την ισχύ τους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, συνυποβάλλοντας, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών, τη βεβαίωση που εκδίδεται από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011
«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ Β΄ 2373).

3. Οι αιολικοί σταθμοί της παρ. 1 που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι κάτοχοι τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

4. Η ισχύς των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών δεν προσμετράται στην δημοπρατούμενη ισχύ για τα έτη 2018, 2019 και 2020, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ.172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1267) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους αιολικούς σταθμούς που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού


Οι αιολικοί σταθμοί που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 

α/α Κατηγορία Τ.Α. (€/MWh)
1 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3
MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης
των 6 Μ W - χερσαίες εγκαταστάσεις
80% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών
«Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με
χερσαίες εγκαταστάσεις»
2 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των
3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης
των 6 MW - χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
80% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών
«Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με
χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά»

Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τροποποιούνται με βάση την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, οι Τ.Α. των αιολικών σταθμών της παρούσας υπολογίζονται με βάση τις Τ.Α. του πίνακα 1 όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο