Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2005 ]

ΠΟΛ.1090/21.6.2005 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κ.λπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (1060979/10726/Β0012)

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κ.λπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (1060979/10726/Β0012))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1060979/10726/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1090

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κ.λπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α'), αντίστοιχα.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α') «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α'), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α').
δ) Τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α').
ε) Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την αμοιβή των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα της, η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
στ) Την υπ' αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/Β').
ζ) Την υπ' αριθ. 38243/ΔΙΟΕ922/28.9.2004 απόφασή μας, περί κατάργησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος και περί ανάκλησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτου αντικειμένου εργασίας τους.

Αποφασίζουμε

1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αποφαίνεται σχετικά με την αναγνώριση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. που καταβάλλουν στην αλλοδαπή.

. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
α. Τον Στέφανο Δέτση του Μιχαήλ (Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Τσιοκάνη του Δημητρίου (Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
β. Τον Χρήστο Γιαννόπουλο του Ηλία (Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευγενία Κατσίγιαννη του Σταύρου [υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών (ΥΠΕΕΤ)].
γ. Τον Δίκαιο Λεβάκο του Σωτηρίου (Γενικό Διευθυντή Φορολογίας), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Βούλγαρη του Χρήστου (Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος).
δ. Τον Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα (ορκωτό ελεγκτή), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ορκωτό ελεγκτή).
ε. Τον Γεώργιο Καραδημητρίου του Παναγιώτη (εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σφακάκη του Εμμανουήλ (εκπρόσωπο του ίδιου Συνδέσμου).

3. Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή ανατίθενται στην Φωτεινή Φανάρα του Νικήτα, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Β' Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, με αναπληρωτή τον Ματθαίο Χαπίδη του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Β' Τμήμα της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Εργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ή μη της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

6. Ως προς τα λοιπά θέματα συγκρότησης, απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

7. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτής, θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο