Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2018 ]

67313/9786/2018 Κάλυψη εξόδων έκδοσης Υ.Δ. αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

(Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4508/2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67313/9786/05-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4693/19.10.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

5. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 που αφορά στην κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο 2
Κριτήρια για την καταβολή


Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν την αίτηση για καταβολή του κόστους επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων τους, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να ήταν συνδεδεμένοι νόμιμα στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και τις 22 Ιουλίου 2018.

Β. Το κτίσμα, στο οποίο θα γίνει ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, να βρίσκεται στις περιοχές εντός της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Γ. Το κτίσμα να έχει μεν πληγεί, να μην έχει όμως υποστεί εκτεταμένες ζημιές στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του.

Άρθρο 3
Υποβολή και εξέταση αιτήσεων


1. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) αίτηση για επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

2. Εάν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε δίδουν εντολή σε Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να επανελέγξει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η αρτιότητα της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και των στοιχείων αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμή πίνακα μετρητή, γείωση) και να εκδώσει τη σχετική ΥΔΕ.

(β) Στις περιπτώσεις που από τον ως άνω υπό (α) επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διαπιστώνεται η ανάγκη μικροεπεμβάσεων στη γραμμή πίνακα μετρητή ή στη γείωση, αυτές θα πραγματοποιούνται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο ταυτόχρονα με τον επανέλεγχο.

(γ) Στις περιπτώσεις που κατά τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διαπιστώνονται εκτεταμένες ή ουσιώδεις ζημιές στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και επομένως δεν είναι δυνατή η έκδοση ΥΔΕ, η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται μετά την αποκατάστασή τους με ευθύνη των ιδιοκτητών, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος επανελέγχου μετά την αποκατάσταση θα καλύπτεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

3. Το ποσό του κόστους επανελέγχου θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη. Ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Άρθρο 4
Καταβολή κόστους επανελέγχου των εγκαταστάσεων και έκδοσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.


Το ύψος του κόστους επανελέγχου των εγκαταστάσεων των κατά τα ανωτέρω κτισμάτων από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και της έκδοσης της σχετικής ΥΔΕ, θα οριστεί ανάλογα με τη διαδικασία που θα απαιτηθεί για την έκδοση του πιστοποιητικού ΥΔΕ και εξαρτάται από την παροχή. Θα καταβάλλεται εφάπαξ από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ως κάτωθι:

α) Μονοφασική Παροχή: το κόστος θα αντιστοιχεί σε ποσό έως τριακόσια τριάντα (330) ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, ποσού εκατό (100) ευρώ).

β) Τριφασική Παροχή: το κόστος θα αντιστοιχεί σε ποσό έως τετρακόσια τριάντα (430) ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από τις 2 Αυγούστου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο