Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2018 ]

102170/2018 Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016

(Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 102170/01-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4653/18-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’117), και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 47 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», (Α’ 258 ), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

4. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’114).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’37).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/22.09.2015 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 2076).

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ8/25.9.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη» (Β’ 2109).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών, προκειμένου να δύνανται τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να εντάσσονται, με την πλήρωση και των λοιπών προϋποθέσεων, στο καθεστώς Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του ν. 4399/2016.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Καινοτομία: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιας υφιστάμενης ή/και νέας ιδέας σε νέο ή ουσιωδώς βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής, βιομηχανικά πρωτότυπα ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που οδηγούν σε κοινωνικό ή οικονομικό όφελος και εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.
Καινοτομικό προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία: Κάθε νέο ή ουσιωδώς βελτιωμένο σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στο σχετικό κλάδο προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία, η ανάπτυξη των οποίων ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.
Οργανωτική καινοτομία: Η εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις μιας επιχείρησης'εξαιρούνται οι αλλαγές που βασίζονται σε οργανωτικές μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι αλλαγές στη στρατηγική διαχείρισης, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η παύση χρήσης μιας διαδικασίας, η απλή αντικατάσταση ή επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από αλλαγές στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές και η εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων.
Διαδικαστική καινοτομία: Η εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής (περιλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών σε τεχνικές, εξοπλισμό ή λογισμικό)’εξαιρούνται οι ελάσσονες αλλαγές ή βελτιώσεις, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών μέσω της προσθήκης μεταποιητικών ή εφοδιαστικών συστημάτων που είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη, η παύση χρήσης μιας διεργασίας, η απλή αντικατάσταση ή επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από αλλαγές στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους προσαρμογή, οι τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, καθώς και η εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων.
Νέα και καινοτόμος τεχνολογία: Νέα και μη δοκιμασμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τη σύγχρονη τεχνολογία του κλάδου, η οποία ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας και δεν αποτελεί βελτιστοποίηση ή κλιμάκωση υφιστάμενης τεχνολογίας.
Μεταφορά γνώσης: Κάθε διαδικασία με στόχο την απόκτηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή ρητής και σιωπηρής γνώσης, καθώς και δεξιοτήτων και προσόντων, σε οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι η ερευνητική συνεργασία, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αδειοδότηση, η δημιουργία τεχνοβλαστών, οι δημοσιεύσεις και η κινητικότητα των ερευνητών και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Πέραν της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, περιλαμβάνει και άλλα είδη γνώσης, όπως γνώση χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα περιλαμβάνουν και γνώση περιβαλλόντων πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και μεθόδων οργανωτικής καινοτομίας, καθώς και διαχείριση γνώσεων σχετικά με τον καθορισμό, την απόκτηση, την προστασία, την προάσπιση και την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε και Α): Η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
Εξειδικευμένο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό: Προσωπικό που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική ή ερευνητική πείρα, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται οι διδακτορικές σπουδές.

Άρθρο 3
Διαδικασίες και κριτήρια χαρακτηρισμού καινοτομίας


1. Για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στην δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4399/2016.
Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) επιβεβαιώνει ότι τα υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος,
ii) επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,
iii) αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

2. Για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης εξετάζεται η πλήρωση, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, μιας έκτων παρακάτω τριών περιπτώσεων:
Α. Η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο δράσεων ΕΣΠΑ ή ανταγωνιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικών πρωτοβουλιών  και  συγκεκριμένα στα HORIZON 2020, EUROSTARS, FP7, Joint Technology Initiatives(JTIs/JUs), Joint Programming Initiatives, AAL, PRIMA, INTERREG, URBACT, ή στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου (ΕΟΧ) κατά τα τρία τελευταία έτη, το οποίο έργο σαφώς σχετίζεται με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται για υπαγωγή στο άρθρο 47 του ν. 4399/2016.
Στην περίπτωση αυτή, το κατατεθέν επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά στην εμπορική εκμετάλλευση του ερευνητικού αποτελέσματος που προέκυψε από το εν λόγω ερευνητικό έργο. Για την αξιολόγηση της συνδρομής των όρων της περίπτωσης αυτής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταθέτει στην ΓΓΕΤ:
α) Απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης ή υπογεγραμμένη σύμβαση για υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης Δράσης, η οποία έχει εκδοθεί είτε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, είτε από Περιφέρεια της χώρας, ή στο πλαίσιο προκήρυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικού ερευνητικού Προγράμματος (Ανταγωνιστικού ή Πρωτοβουλίας), συνοδευόμενη από το Τεχνικό Παράρτημα Έργου, την τελική έκθεση πιστοποίησης του έργου από αρμόδιο όργανο του φορέα χρηματοδότησης και την Απόφαση Ολοκλήρωσης και Αποδοχής Αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου.
β) Τεκμηρίωση της συνάφειας και δυνατότητας αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος σε σχέση με το υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.
Β. Η επιχείρηση διαθέτει τίτλο προστασίας με ισχύ στην Ελλάδα που έχει εκδοθεί στο όνομα της ή εκ μεταβιβάσεως ή τίτλο του οποίου κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, όπως: δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξαιρουμένου του πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, δίπλωμα τροποποίησης για εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης, που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), πιστοποιητικό καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, πιστοποιητικό καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, πνευματικά δικαιώματα επί λογισμικού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει:
1. Το αντικείμενο του τίτλου προστασίας να σχετίζεται σαφώς με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.
2. Ο τίτλος προστασίας να είναι σε ισχύ και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών απόκτησής του και κατάθεσης του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει τα τρία έτη. Για την αξιολόγηση της συνδρομής των όρων της περίπτωσης αυτής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταθέτει στην ΓΓΕΤ:
α) Αντίγραφο του τίτλου, αποδεικτικά ισχύος αυτού ή αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης ή της σύμβασης για την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Τα προερχόμενα από το εξωτερικό έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και να φέρουν την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις του ν. 1947 (ΦΕΚ Α’188/27.11.1984) ή επικύρωση από ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.
β) Τεκμηρίωση  της  συνάφειας και της δυνατότητας αξιοποίησης του αντικειμένου του τίτλου προστασίας σε σχέση με το υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.
Γ. Στις περιπτώσεις που τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια δεν πληρούν τα διαλαμβανόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις Α και Β, ο καινοτομικός χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Κριτήριο 1ο. Αξιολογείται ο βαθμός καινοτομικότητας/βαθμός τεχνολογικής διαφοροποίησής του προς ανάπτυξη προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας.
Προς τούτο διερευνάται αν τα υπό αξιολόγηση προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες παράγονται ή αναπτύσσονται εγχωρίως από άλλες επιχειρήσεις αυτούσια ή παραλλαγμένα, αξιολογείται η εξέλιξη των σχετικών τεχνολογιών την τελευταία 5ετία και συσχετίζεται με αυτές η περιγραφόμενη στο επενδυτικό σχέδιο τεχνολογία.
Βαθμολογία: Μικρή 0-3, Μεσαία 4-7, Μεγάλη 8-10, συντελεστής 40%
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ αναλυτική τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει:
α) Τεχνική περιγραφή και σχέδια του νέου ή ουσιωδώς βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή ανάλυση της φερόμενης διαδικαστικής ή οργανωτικής καινοτομίας.
β) Τεκμηρίωση της παροχής από το νέο προϊόν ή την νέα υπηρεσία ή την νέα διαδικασία νέων υπηρεσιών προς τον άνθρωπο ή της αισθητής βελτίωσης αυτών έναντι των παρεχομένων υπηρεσιών από τα ήδη παραγόμενα ή τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες.
γ) Τεκμηρίωση της μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου από το νέο (καινοτόμο) προϊόν ή υπηρεσία ή διαδικασία.
Κριτήριο 2ο. Αξιολογείται η τυχόν αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Προς τούτο εξετάζεται εάν η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει έργο έρευνας και ανάπτυξης με ίδια μέσα (αυτοχρηματοδότηση) ή μέσω χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της περίπτωσης Α σαφώς σχετιζόμενο με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.
Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 10%
Για την αξιολόγηση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλονται:
α) Βεβαίωση της ΓΓΕΤ για την εκτέλεση ερευνητικού έργου με ίδια μέσα σύμφωνα με το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει και την αρ. 109343/Ι2/29.6.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β’ 2351) ή, σε περίπτωση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου κατά τα άνω, οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο το περιγράφει και τεκμηριώνει την επιτυχή υλοποίησή του.
β) Τεκμηρίωση της συνάφειας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με το υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.
Κριτήριο 3ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί κατά τα 2 τελευταία έτη μέσω του θεσμού του venture capital (κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών) ή από κάποιο επιχειρηματικό άγγελο (business angel), που είναι μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων.
Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 15%
Για την πλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλεται το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται η μετοχική σύνθεση της εταιρείας και θα εμφαίνεται η συμμετοχή εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών.
Κριτήριο 4ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει λάβει κατά τους τελευταίους 24 μήνες βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή βραβείο καινοτομίας.
Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 10%
Για να τύχει βαθμολόγησης το ανωτέρω κριτήριο θα πρέπει να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του πιστοποιητικού απονομής βραβείου.
Κριτήριο 5ο. Αξιολογείται ο βαθμός αξιοποίησης από την επιχείρηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον τομέα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου.
Βαθμολογία: Σημαντική αξιοποίηση 10, μέτρια αξιοποίηση 5, καθόλου 0, συντελεστής 15%
Για την πλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ:
α) Βιογραφικά σημειώματα των εξειδικευμένων στελεχών με αναφορά των συναφών προς το επενδυτικό σχέδιο προσόντων και περιγραφή (job description) των αντίστοιχων θέσεων εργασίας,
β) Περιγραφή του τρόπου αξιοποίησης και συμβολής του εξειδικευμένου δυναμικού στο υπό κατάθεση επενδυτικό σχέδιο.
Κριτήριο 6ο. Αξιολογείται εάν η επιχείρηση έχει δημοσιεύσει κατά τους τελευταίους 24 μήνες σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με κριτές άρθρο ή εργασία το αντικείμενο των οποίων σαφώς σχετίζεται με αυτό του επενδυτικού σχεδίου.
Βαθμολογία: Ναι 10, Όχι 0, συντελεστής 10%
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλονται:
α) Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή εργασιών, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή περιλαμβάνονται σε πρακτικά συνεδρίων και έχουν αξιολογηθεί από κριτές.
β) Τεκμηρίωση της συνάφειας του αντικειμένου του δημοσιευμένου άρθρου ή εργασίας με το αντικείμενο του υπό κατάθεση επενδυτικού σχεδίου.
Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 6, προκειμένου να εκδώσει η ΓΓΕΤ την βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην οποία επιπρόσθετα θα ορίζεται εάν η καινοτομία αφορά προϊόν, παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία.

3. Για την εξέταση συνδρομής οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, πέραν των αναφερομένων σε αυτές δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος φορέας προσκομίζει επιπρόσθετα στην ΓΓΕΤ:
i. Περιγραφή του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη ενότητα της οικονομικοτεχνικής μελέτης η οποία θα υποβληθεί, από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην αρμόδια Υπηρεσία, συνημμένη της αίτησης υπαγωγής του στο καθεστώς Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του ν. 4399/2016.
ii. Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, συμφωνητικό συνεργασίας σε ισχύ, στο οποίο θα αποτυπώνεται με σαφήνεια ο καταμερισμός των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. Στη βεβαίωση καινοτομίας που εκδίδεται από τη ΓΓΕΤ επισυνάπτεται η υποβαλλόμενη από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου περιγραφή του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 4
Σύσταση Επιτροπής


1. Για την αξιολόγηση του καινοτομικού χαρακτήρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Ε και Τ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τριμελής Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ), με τους αναπληρωτές τους. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων δύναται να ορίζεται ειδικός εμπειρογνώμονας, μέλος του ΜΠΑ, ο οποίος εισηγείται σχετικά προς την Επιτροπή. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων η Επιτροπή δύναται να ζητά από τους Φορείς διευκρινιστικά στοιχεία. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η σύνταξη εισήγησης προς τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για τον χαρακτηρισμό ή μη του αντικειμένου (προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών, υπηρεσιών) των επενδυτικών σχεδίων ως καινοτομικών. Η γραμματειακή υποστήριξη προς την Επιτροπή παρέχεται από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΕΤ.

2. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Ε και Τ εκδίδεται εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Οι συνεδριάσεις της ανωτέρω Επιτροπής είναι αμειβόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΤ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Oκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης                  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο