Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2005 ]

ΠΟΛ.1094/27.6.2005 Αριθ.Πρωτ.: 1062966/1249/0012 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.

(Αριθ.Πρωτ.: 1062966/1249/0012 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1062966/1249Α/0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. – ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1094

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Tις παρακάτω διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 2362/1995(ΦΕΚ 247Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

α) 1003644/194/27/,

β) 1044747/2296/838/,

γ) 1044748/2297/839/,

δ) 1064796/4576/2064/,

ε) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993,

στ) 1047217/1715/381/

6. Την εγκύκλιο του Υπουργ. Οικονομίας και Οικονομικών 1058388/3917/0016/13.6.2005.

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15,16 και 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α).

9. Την 1016122/338/75/0014/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

10. Την απόφαση 1047750/893/Α0012/ΠΟΛ.1074/10.5.2000 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους φορολογούμενους λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις Τράπεζες.

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που λήγει την 26η Ιουνίου 2005. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού έστω και αν είχε υποβληθεί μέσω TAXISnet περιοδική δήλωση χωρίς εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό.

2. Κατ εξαίρεση, οι υποκείμενοι οι οποίοι μέχρι τις 27 Ιουνίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 1η Ιουλίου 2005.

3. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για χρήσεις που έληξαν από 1.1.2003 έως και 30.12.2004 παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουλίου 2005. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

Tελευταίο ψηφίο ΑΦΜ Ημερομηνία υποβολής

1 - 2 την 15η Ιουλίου 2005

3 - 4 την 18η Ιουλίου 2005

5 - 6 την 19η Ιουλίου 2005

7 - 8 την 20η Ιουλίου 2005

9 - 0 την 21η Ιουλίου 2005

4. Οι προθεσμίες της πιο πάνω παραγράφου 3 ισχύουν και για την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004 για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1.1.2003 έως και 31.12.2004.

5. Τα αυτοτελή πρόστιμα και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων της παρ. 3 και του Ειδικού Σημειώματος Φ.Π.Α. της παρ. 4 της παρούσας που τυχόν έχουν επιβληθεί μέχρι και την 24η Ιουνίου 2005 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο