Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2018 ]

8.9521/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 8.9521/16-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4528/17-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄).

2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/15.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 424), όπως τροποποιήθηκε α) με την αριθμ. 6.8208/5.7245/10.6.2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/τ.Β΄/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ Β΄ 1669) και β) με την αριθμ. 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ Β΄ 2214).

3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 37).

8. Την αριθμ. Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

9. Την αριθμ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 814).
 
10. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση No 9/2017).

11. Την αριθμ. 3485/09.10.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν τα έτη 2018 και 2019 και

12. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 53344/4573/11-10-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το οποίο προκύπτει επιπλέον  δαπάνη,  εκτιμώμενου  συνολικού  ποσού 2.400.1    € εκ των οποίων 2.400.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του ΚΑΕ 2493 για το έτος 2018 που καλύπτεται ήδη από τις δεσμευθείσες πιστώσεις των αποφάσεων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθμό 1051/23-5-2018 και 1390/26-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΕΧ4691Ω2-Θ2Ψ ΚΑΙ 67ΟΜ4691Ω2-ΑΟΔ αντίστοιχα),
και 50.000 ευρώ που θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (έργο 2016 ΣΕ0340003),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/15.2.2016 (ΦΕΚ Β΄ 424) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί με α) την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ Β΄ 424) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020’’» (ΦΕΚ Β΄ 1669), β) την αριθμ. 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (Β΄2214) και γ) την αριθμ. 8.8066/2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ Β΄ 424), ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 2.11 ως εξής:
«2.11. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση No 9/2017)» επεκτείνεται κατά δύο (2) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και επιπλέον αυτής. Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».
 
Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 6.1714/5.1504/15.2.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 424), όπως έχει τροποποιηθεί με α) την αριθμ. 6.8208/5.7245/10.6.2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1669), β) την αριθμ. 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2214) και γ) την αριθμ. 8.8066/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3417).

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο