Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2018 ]

ΔΕΔ 5266/2017 Πρόστιμο τέλος καπνιζόντων

(Πρόστιμο τέλος καπνιζόντων)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25.09.2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 562
FAX: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
δ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ. Β' /27.04.2017) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 28-04-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ' ΙΚΕ'', ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , κατά της υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 ν. 4174/2103, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, για το χρονικό διάστημα 1.7.2016 - 30.6.2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου, για το χρονικό διάστημα 1.7.2016 - 30.6.2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, του οποίου ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 31.03.2017 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28-4-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ' ΙΚΕ'', ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /31.03.2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 ν. 4174/2103, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, για το χρονικό διάστημα 1.7.2016 - 30.6.2017, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 500,00 €, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 54 § 1 β ν. 4174/2013.

Το ως άνω πρόστιμο επιβλήθηκε, διότι η προσφεύγουσα για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωση απόδοσης ετήσιου τέλους χώρων καπνιζόντων.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση της παραπάνω Πράξης Επιβολής Προστίμου, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1. Η εταιρεία από την έναρξη των εργασιών 15.05.2015 έως και την 31.03.2017 ευρίσκετο σε κατασκευαστική περίοδο

2. Μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών υποβάλλαμε τη δήλωση απόδοσης τέλους χώρων καπνιζόντων, και επεβλήθη κακώς το πρόστιμο, διότι κατά το κατασκευαστικό στάδιο δεν υπήρχε λόγος να πληρώνουμε το τέλος αυτό.

Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011), ορίζουν, ότι:

Άρθρο 45. Θέσπιση ετήσιου τέλους νια τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (Α' 262), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 17 παρ. 6 και 32 περ. 6 του ν. 3868 (Α' 129) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1077/15.4.2013 με ΘΕΜΑ : Ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων, αναφέρονται και τα εξής:

"Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α 152) θεσπίστηκε το ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων, ενώ με την απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18.8.2011 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2026), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ..

Σχετικά με τα ως άνω, η Υπηρεσία μας εξέδωσε την αριθ. ΠΟΛ.1200/23.9.2011 εγκύκλιο οδηγία προς όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την οποία καθόρισε και έντυπο δήλωσης απόδοσης του ετήσιου ειδικού τέλους χώρου καπνιζόντων.

Με την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση (Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18.8.2011) ως προς τα υπόχρεα για την καταβολή του τέλους πρόσωπα και ως προς τον υπολογισμό του ύψους αυτού. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ως υπόχρεα πρόσωπα τα Καζίνο και τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης, όπως αυτά ορίζονται από την υγειονομική διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983 άρθρο 41 (526 Β') και επιβάλλεται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, ο χώρος καπνιζόντων σ' αυτά να έχει μέγιστο εμβαδό έως το % των τ.μ. του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών).

Επίσης στο άρθρο 2 αυτής, ορίζεται ότι το ύψος του τέλους καπνιζόντων θα υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 € το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε τα 200€ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 € το τ.μ. την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.

Οι ημέρες εργασίας δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση κατά την καταβολή του τέλους και αποδεικνύονται με βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. στο τέλος της σεζόν.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα ΠΟΛ.1200/23.9.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών."

Επειδή, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.:Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23.11.2011 με Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41)

"Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το τέλος καπνιζόντων θα υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 ευρώ το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε το 200 ευρώ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 ευρώ το τ.μ την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.

β. Οι ημέρες εργασίας δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση κατά την καταβολή του τέλους και αποδεικνύονται με βεβαίωση από τη ΔΟΥ στο τέλος της σεζόν.

γ. Η δημιουργία χώρου καπνιζόντων αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους (πληρωμή σχετικού παραβόλου είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

δ. Η χρήση χώρου καπνιζόντων έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται για κάθε έτος μετά τη λήξη της.

ε. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης απόφασης ο χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους ορίζεται έως την 31-12-2011. Για κάθε έτος ανανέωσης το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους."

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/23.9.2011 ΘΕΜΑ: Ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων.

"Κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18.8.2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(Φ.Ε.Κ.Β'2026/12-9-2011) η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α'152/1-7-2011), με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης , με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ. και δίνουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

- Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α'152/1-7-2011) θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ. . Οι χώροι αυτοί δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Προϋπόθεση της δημιουργίας χώρου καπνιζόντων είναι η καταβολή του ετήσιου ειδικού τέλους το οποίο ορίζεται σε 200,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

- Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται μεταξύ άλλων, για το πρώτο έτος εφαρμογής της, ως χρόνος λήξης καταβολής του ειδικού τέλους η 30η Νοεμβρίου 2011 και για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους που αφορά.

Επισημαίνουμε ότι, το καταβαλλόμενο ετήσιο ειδικό τέλος αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Περαιτέρω:

α) Το ετήσιο ειδικό τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων βαρύνει τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, οι οποίες διατηρούν τους ειδικούς αυτούς χώρους. Εφόσον, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατηρούν χώρους καπνιζόντων σε περισσότερα καταστήματά τους, η υποχρέωση αυτή υφίσταται αυτοτελώς για κάθε κατάστημά της.

Αναλυτικότερα, η καταβολή του ειδικού αυτού τέλους αφορά όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου (1-7-2011) και διατηρούν χώρο καπνιζόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους για το έτος 2011 έως την 30η Νοεμβρίου 2011. Εξάλλου, επιχείρηση με έναρξη λειτουργίας μετά την 30η Νοεμβρίου 2011 και πριν την 1η Ιουλίου 2012 ή ήδη λειτουργρύσα επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί για πρώτη φορά στο μέτρο μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το ετήσιο αυτό τέλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως το τέλος καλύπτει τη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων έως την 30η Ιουνίου 2012.

Κάθε επιχείρηση από τις προαναφερθείσες που επιθυμεί να συνεχίσει να λειτουργεί στους χώρους της σε ίδιο χώρο καπνιζόντων και μετά την 30η Ιουνίου 2012, υποχρεούται για κάθε έτος ανανέωσης να καταβάλλει το τέλος αυτό μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

β) Για το πρώτο έτος εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων το ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων καταβάλλεται μόνο στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με την υποβολή της σχετικής ΔΗΛΩΣΗΣ (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται) "

Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), ορίζουν, ότι: Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις

"1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της παραγράφου 1,

β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα ''

Επειδή περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)

3. Βασικά σημεία των διατάξεων του Δεκάτου Κεφαλαίου είναι τα εξής:

α) Επιβάλλονται κυρώσεις τόσο για διαδικαστικές (άρθρα 54 και 56) όσο και για ουσιαστικές παραβάσεις (άρθρα 58, 58Α και 59).

Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ουσιαστικές παραβάσεις συνδέονται με τη μη τήρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, έχουν ως συνέπεια τη μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου φόρου ή την είσπραξη επιστροφής φόρου, και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου.

ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62

2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)

β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (παρ. 1 περ. β'και γ')

Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (άρθρο 54 παρ. 1 περ. β'), καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ' ), επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και πεντακόσιων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (περ. β' και γ' της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις περ. β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 54). Εάν ο φορολογούμενος ήταν υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. που ίσχυσαν μέχρι 31.12.2014 και για τις δραστηριότητές του που εντασσόταν σε διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων (π.χ. απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) επιβάλλεται το πρόστιμο που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη κατηγορία βιβλίων. Τα πρόστιμα του άρθρου 54 δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (άρθρο 54 παρ. 2).

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής).

Δεδομένου ότι η μη υποβολή δήλωσης διαπιστώνεται μόνον κατόπιν ελέγχου, το πρόστιμο του άρθρου 54, κατόπιν ελέγχου, επιβάλλεται μόνον εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στα άρθρα 58, 58Α (περ. 2) ή 59, κατά περίπτωση, αντί αυτών, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 62.

Επειδή η προσφεύγουσα, ως ενταχθείσα για πρώτη φορά στο μέτρο λειτουργίας χώρου καπνιζόντων, υποχρεούτο σε άμεση καταβολή τέλους καπνιζόντων, υπέβαλε εκπροθέσμως, την 31.03.2017, την δήλωση Απόδοσης Ετήσιου Τέλους Χώρων Καπνιζόντων για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 - 30.06.2017, δυνάμει της οποίας προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου, ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος της το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1β του ν. 4174/2013 πρόστιμο ύψους 500,00 € με την υπ' αριθ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ.

Επειδή στο άρθρο 65 του Ν. 4174/2013, ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της, ότι δηλαδή, '' από 15.05.2015 έως 31.03.2017 ήταν σε κατασκευαστική στάδιο, και ως εκ τούτου δεν ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει το τέλος καπνιζόντων ", οι ισχυρισμοί της είναι απορριπτέοι ως νόμω και ουσία αβάσιμοι, καθόσον αλυσιτελώς προβάλλονται.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /28.04.2017 ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ , και την επικύρωση:

της υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 ν. 4174/2103, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, για το χρονικό διάστημα 1.7.2016 - 30.6.2017,

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : Πρόστιμο συνολικού ποσού 500,00 €.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
α/α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο