Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2018 ]

ΔΕΔ 5263/2017 Λήπτης εικονικών σε ΦΠΑ

(Λήπτης εικονικών σε ΦΠΑ)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 22/09/2017
Αριθμός απόφασης: 5263

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604 534
ΦΑΞ : 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της υπό εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ με έδρα στο Μαρούσι επί της οδού κατά της υπ' αριθμ /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την από 15/03/2017 έκθεση ελέγχου προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997) της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της υπό εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ /2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο Φ.Π.Α. ποσού 19.010,70€.

Τα ως άνω πρόστιμα επιβλήθηκαν διότι από τον διενεργηθέντα έλεγχο ως προς το Φ.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα εταιρεία διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών, ως λήπτης εικονικών στο σύνολό τους φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 33.510,00€ € στη χρήση 2005, ίση με τον αναλογούντα ΦΠΑ αυτών ποσού 6.336,90 ευρώ, παράβαση η οποία επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 6 του ν. 2523/97, ήτοι την επιβολή προστίμου ισόποσου με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε (6.336,90€ Χ3 = 19.010,70€).

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1. Είναι καλόπιστη λήπτρια των υπό κρίση φορολογικών στοιχείων και οι αναφερόμενες σε αυτά συναλλαγές είναι πραγματικές. Εσφαλμένη η αιτίαση της φορολογικής διοίκησης περί νόμιμου εξωλογιστικού προσδιορισμού, λόγω της δήθεν λήψης των επίμαχων εικονικών στοιχείων.

2. Έχει επέλθει παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση των προσβαλλόμενων καταλογιστικών πράξεων.

3. Δεν έχει εκδοθεί σημείωμα ελέγχου χωριστά για την απόρριψη των βιβλίων της περιλαμβάνον τις συνέπειες που θα έχει ο εξωλογιστικός προσδιορισμός. Συνεπώς δεν τηρήθηκε η νόμιμα απαιτούμενη προδικασία με αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι απολύτως άκυρος.

Ως προς τον ισχυρισμό περί παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης

Επειδή στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:

«Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. ...». Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 9§5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι:

«5. Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα Πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα Πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.»

Επειδή, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση γ' του άρθρου 57 του Ν 2859/2000, ορίζεται ότι:

«1. Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου.

2. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον:

α)...β)...

γ) αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49.» Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση γ' του άρθρου 49 του Ν 2859/2000, ορίζεται ότι:

«3. Πράξη προσδιορισμού του φόρου, και αν ακόμη έγινε οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., μετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο φόρος που προκύπτει είμαι μεγαλύτερος απ' αυτόν που προσδιορίζεται με την αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή.».

Επειδή, στο άρθρο 19§18 του ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22§§2,3 του ν.3212/2013, ορίζεται ότι:

«18. Για υποθέσεις φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών των προσώπων του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/), σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., για έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμη έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται με τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2002 και μετά. Για τις υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες έπονται των διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου μετατίθεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια."

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Στις περιπτώσεις αυτές ο νέος χρόνος παραγραφής καταλαμβάνει και τις προηγούμενες της κατάσχεσης ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους».

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθμ /08-02-2006 εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005 και στη συνέχεια την 24/03/2006 υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006, συμπληρώνοντας τον πίνακα Ι' περαίωση χωρίς έλεγχο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 ν.3296/2004, δηλώνοντας ακαθάριστα έσοδα ποσού 176.254,73€.

Επειδή, το ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ διαβίβασε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ τα με αριθμ. πρωτ./05-11-2013 και /25-11-2013 Δελτία Πληροφοριών με τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, οι από 30/09/2013 και 08/11/2013 εκθέσεις ελέγχου - επεξεργασίας εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) της επιχείρησης « » και της επιχείρησης « », αντίστοιχα, ως εκδοτριών, και με τα οποία του γνωστοποίησε ότι η προσφεύγουσα έχει λάβει κατά τη χρήση 2005 εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκδόσεως των παραπάνω επιχειρήσεων συνολικής καθαρής αξίας 33.510,00€. Επειδή, τα ως άνω δελτία πληροφοριών του ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ εστάλησαν στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης, αποτέλεσαν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49§3 του ν. 2859/2000.

Επειδή, με την με αριθ /13-12-2013 εντολή ελέγχου του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ διενεργήθηκε επανέλεγχος φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των χρήσεων 2004 -2005.

Επειδή, μετά την έκδοση της ως άνω εντολής, ο έλεγχος συνέταξε την με αριθμ /05-03-2014 Πρόσκληση του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ, με την οποία καλούσε την προσφεύγουσα να προσκομίσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της, τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων 2004 και 2005. Επειδή, η προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε στην ως άνω πρόσκληση και ο έλεγχος προέβη, κατά την έναρξή του, σε κατάσχεση των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων εκδόσεως της επιχείρησης « », προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις. Προς τούτο συντάχθηκαν οι υπ' αριθμ /05-03-2014 και /05-03-2014 εκθέσεις κατάσχεσης του άρθρου 36§§3,4,5 και 10 του Π.Δ.

Επειδή, σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις του άρθρου 9§5 του ν.2523/1997 και των άρθρων 57§§1,2 και 49§3, η προθεσμία του Δημοσίου για κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2004 είναι εν προκειμένω δεκαετής λόγω συμπληρωματικών στοιχείων σε βάρος της προσφεύγουσας, ήτοι έως την 31/12/2015, και ακολούθως κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 19§18 του ν.3091/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22§3 του ν.3212/2003, η προθεσμία παραγραφής παρατάθηκε για δύο ακόμη έτη, ήτοι έως 31/12/2017.

Συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης. χρήσεως 2004 λόγω παραγραφής είναι αβάσιμος καθώς η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ την 15/03/2017 και επιδόθηκε στην προσφεύγουσα την 24/03/2017.

Ως προς τον ισχυρισμό περί καλή πίστης, πραγματικών συναλλαγών και μη νόμιμου εξωλογιστικού προσδιορισμού

Επειδή, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ο προσφεύγων στρέφεται κατά της υπ' αριθμ. /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997)., διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

Επειδή, για τη παράβαση της λήψης από τον προσφεύγοντα έξι (6) εικονικών στο σύνολό τους φορολογικών στοιχείων, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01- 31/12/2005, συνολικής καθαρής αξίας 33.510,00 ευρώ πλέον ΦΠ.Α. 6.336,90 ευρώ, εκδόσεως της επιχείρησης « », ΑΦΜ: και της επιχείρησης « », ΑΦΜ: συντάχθηκε η από 15/03/2017 Έκθεση Ελέγχου Επεξεργασίας εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

Επειδή, κατά της ως άνω πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 24/04/2017 την με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή, προβάλλοντας τους ίδιους ισχυρισμούς περί καλή πίστης και πραγματικών συναλλαγών που προβάλει και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή. Επειδή, μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ως άνω προσφυγής, εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μας η υπ'αριθ. 5260 / 22 -09-2017 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η ως άνω ενδικοφανής προσφυγής της προσφεύγουσας.

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32§1 περιπτ. β του ν. 2859/2000:

«1.Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) .

β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ' αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν.»

Επειδή, στο άρθρο 19§4 του ν. 2523/1997 δίδεται ο ορισμός του εικονικού φορολογικού στοιχείου και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.» Επειδή, στο άρθρο 6 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι:

«1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

2. Η έννοια των πλαστών και εικονικών στοιχείων ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω η προσφεύγουσα εταιρεία εξέπεσε φόρο εισροών με βάση μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα εξέπεσε ΦΠΑ ποσού 6.336,90€ με βάση εικονικά στο σύνολό τους φορολογικά στοιχεία, τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2005, ορθώς της επιβλήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2523/97, ήτοι ποσού 6.336,90€ Χ3 = 19.010,70€ τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2005.

Ως προς τον ισχυρισμό περί μη έκδοσης χωριστού σημειώματος ελέγχου για την απόρριψη των βιβλίων.

Επειδή, ο έλεγχος διενήργησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 62 του ν. 4174/2013, ήτοι κοινοποίησε στην προσφεύγουσα εταιρεία, το με αριθμ /08-11-2016 σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του έλεγχου μαζί με τις προσωρινές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, και επιβολής προστίμου επί παραβάσεων Κ.Β.Σ. και άρθρου 6 του ν. 2523/1997, με το οποίο την καλούσε να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με αυτά, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή τους. Επί του ανωτέρου σημειώματος διαπιστώσεων, η προσφεύγουσα υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ το με αριθμ. πρωτ /09-12-2016 υπόμνημα, πλην όμως δεν προέβαλε ισχυρισμούς σχετικούς με τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4174/2013 δεν προβλέπεται η έκδοση χωριστού σημειώματος ελέγχου για την απόρριψη των βιβλίων.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση το κύρος της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01 -31/12/2005 ουδόλως επηρεάζεται από τη διενέργεια ή μη, στη συνέχεια του ελέγχου, εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης.

Συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός προβάλλεται αβάσιμα και απορρίπτεται.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην από 15/03/2017 έκθεση ελέγχου προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 6 ν.2523/1997) της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, κρίνονται βάσιμες αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2017 και με αρ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της υπό εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαχειριστική περίοδος 1/1/-31/12/2005:

Πρόστιμο Φ.Π.Α. άρθρο 6 του ν. 2523/1997 19.010,70€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο