Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2018 ]

1148342 ΕΞ 2018 Χορήγηση κινητών τηλεφώνων και έγκριση χρήσης αυτών

(Χορήγηση κινητών τηλεφώνων και έγκριση χρήσης αυτών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1148342 ΕΞ2018


(ΦΕΚ Β’ 4511/15.10.2018)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

2) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 7, 14, παρ. 1, 19 παρ. 5 και 41 αυτού.

3) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018, ΦΕΚ 2946/Β΄/ 20.7.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

4) Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

5) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9) Του Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10) Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» και ειδικότερα του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του ανωτέρω νόμου.

11) Της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

12) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (B’130 και B’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13) Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και της με αριθμό 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται κατ’ εκτίμηση ετήσια δαπάνη ύψους 39.465,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του πάγιου σύνδεσης και του δικαιώματος χρήσης, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019 (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000, ΚΑΕ 2420102001 βάσει της νέας οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού), για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1126063 ΕΞ2018/24.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΝΚ346ΜΠ3Ζ-ΓΚΨ) σχετική απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Γ. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια και σύνδεση κινητών τηλεφώνων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2019 (από 01.01 31.12.2019) τη χορήγηση και χρήση διακοσίων (200) συνδέσεων – συσκευών κινητής τηλεφωνίας για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθιερώνεται ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης αυτών ως εξής:
 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 1 24,84 €
Β΄ 1.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

7 27,4953 €
 

Γ’

1.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

2.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

3.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

 

100

 

14,4367 €

 

 

 

Δ’

1.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

3.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

4.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

5.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6.  ΟΔΗΓΟΙ

7.  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

 

 

92

 

 

 

10,7744 €


2. Οι συνδέσεις αυτές με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα ενεργοποιούνται, ανακαλούνται και θα κατανέμονται προς χρήση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπηρεσίες που θα αιτούνται τη χρήση κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς την αναγκαιότητα χρήσης του, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών να το εγκρίνει και να το εντάξει στα αντίστοιχα προγράμματα των συνδέσεων που αναφέρονται στο ως άνω πίνακα.

3. Αν παρατηρηθεί υπέρβαση των ανωτέρω ορίων, το καθ’ υπέρβαση ποσό θα καταβάλλεται από τους χρήστες, εξαιρουμένης της κατηγορίας Α΄, για την οποία τυχόν υπέρβαση θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο. Παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις στο εξωτερικό (Roaming), στις κατηγορίες Β΄, Γ΄ και Δ’ όταν προκύπτει πραγματική και επιτακτική ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αυτή τεκμηριωθεί εγγράφως και εγκριθεί από το Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Τμήμα Β΄) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα τηρεί αρχείο/κατάσταση με τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων και το ονοματεπώνυμο των χρηστών καθώς και τη θέση που κατέχει ο καθένας από αυτούς.

5. Η αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1177750 (ΦΕΚ 4416/Β΄/14.12.2017) υπουργική απόφαση για τη χορήγηση κινητών τηλεφώνων και έγκριση χρήσης αυτών, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο