Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2018 ]

40613/Δ1.14236/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214)

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. 40613/Δ1.14236

(ΦΕΚ Β' 4509/15.10.2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 72 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

β) των άρθρων 86 και 89 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210).

3. Την αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 απόφαση «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 4214).

4. Το 9174/4-6-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκαν προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου οι οποίες ελήφθησαν με την 55/30-5-2018 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ στην 7η Συνεδρίασή του.

5. Το Φ.80000/31472/883/22-6-2018 έγγραφο παροχής απόψεων επί των προτάσεων τροποποίησης του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου μας.

6. To 12513/19-7-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ «Αναγκαίες Τροποποιήσεις Συμπληρώσεις του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση των παρακάτω άρθρων της αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 4214), ως εξής:

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «Ταμείο», το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως αντικείμενο την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τέως ΕΤΑΑ. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η επωνυμία του θα είναι «Engineers and Public Works Contractors Fund (TMEDE)».

Β. Η παρ. 7 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η είσπραξη των εισφορών πόρων ενεργείται με καταβολή σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ταμείου. Για τις καθυστερούμενες εισφορές πόρους του Ταμείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τίτλο για την βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε., η οποία εμπεριέχει ή/και στην οποία επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή. Πριν την έκδοση της οικείας απόφασης της Δ.Ε. επιδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία κλήση προς τον οφειλέτη για την παροχή εγγράφως των απόψεων του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
Η απόφαση της Δ.Ε. επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον οφειλέτη, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 υπουργική απόφαση (Β’ 4214).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο