Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2018 ]

0002334 ΕΞ 2018 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014

(Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 24/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ2018/24-09-2018

(ΦΕΚ Β' 4499/12-10-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 - Αθήνα
Πληροφορίες:Άγγελος Κούρος
Τηλέφωνο:210 337 5796
Fax:210 337 5561
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΘΕΜΑ: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 6 και των άρθρων 1 έως και 5 και 7 έως 8 αυτού. 
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων ε, ιθ' και κ' της παρ. 2 του άρθρου 2, των άρθρων 7, 32, 37 και των παραγράφων 2,3,4, του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Των άρθρων 1 έως 10 του ν. 4305/2014 (Α' 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
δ) Της υπ' αριθ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (Β' 1476) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) 'Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής.
ε) Της υπ' αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1050871ΕΞ2017/31.3.2017 (ΑΔΑ:ΨΠΓΞΗ-8ΨΣ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο ("Πρόγραμμα Διαύγεια")» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1060740 ΕΞ2017/24-4-2017 (ΑΔΑ:6ΦΚΞΗ-4ΒΓ) και Δ.ΟΡΓ.Β.1129750ΕΞ2017/1.9.2017 (ΑΔΑ:ΨΠΓΞΗ-8ΨΣ) όμοιες.

4. Την υπ' αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το υπ' αριθ. ΔΗΔ/17544/11.5.2018 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας και Ανοικτής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Τη διενεργηθείσα αλληλογραφία μεταξύ της Ο.Δ.Ε. Διαύγεια (Δ.ΟΡΓ.Β 1050871 ΕΞ2017 / 31.3.2017) και των κεντρικών Δ/νσεων της Α.Α.Δ.Ε. και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν στην Ο.Δ.Ε. σχετικά με τα είδη και τις κατηγορίες των προς διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του ν. 4305/2014».

7. Τη διενεργηθείσα αλληλογραφία μεταξύ της Ο.Δ.Ε. Διαύγεια (Δ.ΟΡΓ.Β 1050871 ΕΞ2017 / 31.3.2017) και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

8. Την υπ' αριθ. 1/2018 κατά πλειοψηφία απόφαση της Ο.Δ.Ε. Διαύγεια αναφορικά με την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 4305/2014.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι τα ακόλουθα:
• Εγκύκλιοι
• Αποφάσεις
• Φορολογικά Δεδομένα
• Τελωνειακά Δεδομένα
• Δεδομένα Γενικού Χημείου του Κράτους
• Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια της Α.Α.Δ.Ε.
• Απολογιστικές Εκθέσεις της Α.Α.Δ.Ε.
• Έγγραφα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Έγγραφα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα
• Στοιχεία διαλειτουργικότητας προς τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
• Έγγραφα και δεδομένα δημοσίων συμβάσεων
• Έγγραφα και δεδομένα συλλογικών οργάνων και Επιτροπών

Β) Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων» το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr, θα διατεθούν από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του ν. 4305/2014 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα της Α.Α.Δ.Ε. τα οποία είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων» και αναρτημένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr και είναι τα ακόλουθα:
• Στατιστικά στοιχεία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
• Στατιστικά στοιχεία ΕΝ.Φ.Ι. Α.
• Δείκτες - KPIs παρακολούθησης της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
• Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων Ν.4152/2013
• Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε φορολογικά θέματα
• Επιχειρησιακά σχέδια και απολογιστικές εκθέσεις της Α.Α.Δ.Ε.
• Τελωνειακά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στους Πολίτες
• Τελωνειακά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στους Οικονομικούς Φορείς
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε τελωνειακά θέματα
• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις που απευθύνονται σε «Ταξιδιώτες»
• Εκθέσεις πεπραγμένων του Γενικού Χημείου του Κράτους
• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Α.Α.Δ.Ε.
• Αποφάσεις της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών
Η ενημέρωση του «Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα γίνεται αυτόματα, κάθε φορά που θα αναρτώνται νέα δεδομένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσμων (links).

Γ) Δεν υφίστανται έγγραφα της Α.Α.Δ.Ε. που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 9 του ν. 4305/2014, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων» το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.

Δ) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. που υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων:
• Στοιχεία και πληροφορίες που εμπίπτουν στο φορολογικό και τελωνειακό απόρρητο.
• Προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.
• Έγγραφα Γενικού Χημείου του Κράτους με στοιχεία που άπτονται εμπορικού- βιομηχανικού απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο