Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2018 ]

55699/11.10.2018 Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

(Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 11-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 55699
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2131364840-4807-4004
FAX: 2131364813
E-mail: [email protected]

ΕΓΚ. Αρ. : 34

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές


Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 20 του ν. 4566/2018 προστίθεται διάταξη στο άρθρο 82 του β.δ. της 24-6/20-10-1958 και συγκεκριμένα παρ. 7, με την οποία προβλέπεται απαλλαγή των υπόχρεων που κατοικούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί αρμοδίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπου αυτός επιβάλλεται. Η εν λόγω απαλλαγή από τις συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων οι οποίοι έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν είτε καταστραφεί ολοσχερώς είτε υποστεί σοβαρές λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισμάτων που έχουν οριστεί αρμοδίως ως μη κατοικήσιμα έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην εν θέματι διάταξη, για όσο χρονικό διάστημα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως μη κατοικήσιμα. Είναι αυτονόητο, εν προκειμένω, ότι ο αποχαρακτηρισμός τους ,από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ως «μη κατοικήσιμα» συνεπάγεται την άμεση παύση της υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις.

Προκειμένου να αποφευχθεί η γραφειοκρατικού χαρακτήρα επιβάρυνση των πληγέντων πολιτών που δικαιούνται των ανωτέρω απαλλαγών, οι υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ α' βαθμού, ως οι καθ' ύλην περί του δομημένου περιβάλλοντος, αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, έχουν την υποχρέωση αυτεπαγγέλτως αφενός να ενημερώνουν έγκαιρα τις αντίστοιχες υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων σχετικά με την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων απαλλαγής (μη κατοικησιμότητα του ακινήτου όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αυτοψίες που πραγματοποιούνται από τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλες, κατά περίπτωση, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες) αφετέρου να παρακολουθούν τακτικά και με όλα τα διαθέσιμα μέσα την εξέλιξη του χαρακτηρισμού των επίμαχων ακινήτων προκειμένου να προβαίνουν στην δέουσα ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών βεβαίωσης και είσπραξης περί της παύσης χορήγησης των προβλεπόμενων απαλλαγών εφόσον αυτά δεν είναι πλέον μη κατοικήσιμα.

Δεδομένου ότι το σύνολο των ανωτέρω εσόδων (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, ΤΑΠ και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) εισπράττεται, εφόσον υπάρχει μετρητής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οι υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης των δήμων θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) σχετικά με την πλήρη απαλλαγή των παροχών που αντιστοιχούν στα απαλλασσόμενα ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής των εν λόγω τελών.

Σε ότι αφορά δε το ενδεχόμενο έλλειμμα που θα προκύψει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οι οποίες και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, ο νόμος παρέχει στους δήμους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης τη δυνατότητα να το καλύψουν χρησιμοποιώντας, κατ' εξαίρεση και για όσο χρονικό διάστημα παρέχονται οι εν λόγω απαλλαγές, άλλα μη ειδικευμένα έσοδα τους προκειμένου να επιτύχουν την εκ του σχετικού νομοθετικού πλαισίου απαιτούμενη ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών.

Τέλος σημειώνεται ότι με ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου η ισχύς της εν λόγω διάταξης και η εφαρμογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει στις 23-7-2018 συμπεριλαμβάνοντας όπως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται όπως την διαβιβάσουν στους ΟΤΑ α' βαθμού οι οποίοι εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο