Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2018 ]

32/2.10.2018 Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα

(Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 32/02-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4492/11-10-2018)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65) Π.Ν.Π. 28.6.2015, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015 (Α’66) Π.Ν.Π. 30.6.2015 και αντικαταστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015 (Α’79) Π.Ν.Π. 14.7.2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.
 
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει.

3. Την περ. ιζ’ της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 της αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1943).

4. Την αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με  τη  λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015(ΑΔΑ:78ΞΙΗΤ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΞΗΗΠ8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και 2/61280/0004/16.8.2017(ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης της αριθμ. 26/15.11.2017 (Β’4050) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2472/2018), με σκοπό την επικαιροποίηση και την πληρότητα των προβλεπόμενων σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4315).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών


Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Σύνθεση Ειδικών Υποεπιτροπών


Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό  κρίνεται  απαραίτητο.

Άρθρο 3
Αιτήματα νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών


1. Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:
α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, συνδρομές),
β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,
γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και
δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.
Τα αιτήματα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο του 10%.

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως και συγκεντρωτικά μηνιαίως στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Άρθρο 4
Εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.


1. Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως:
 

 

Κωδικός Αριθμός

 

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

Εβδομαδιαίο όριο ποσού σε ευρώ

 

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

250.000.000,00

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

250.000.000,00

 

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

13.000.000,00

 

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

250.000.000,00

 

026

ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

 

250.000.000,00

 

034

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ- ΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

1.200.000,00

 

056

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

 

1.500.000,00

 

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

2.000.000,00

 

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

 

1.200.000,00

 

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

 

4.000.000,00

 

088

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

1.200.000,00

 

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

1.200.000,00

 

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

1.200.000,00

 

 

094

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

 

1.200.000,00


 

095

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

1.200.000,00

 

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

1.500.000,00

 

071

HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

8.000.000,00

072

UNICREDITBANK A.G.

1.680.000,00

 

084

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

 

10.000.000,00

 

081

BANK OF AMERICA N.A.

 

1.000.000,00

 

 

107

B&N BANK PJSC (PUBLIC  JOINT-STOCK COMPANY)  GREEK BRANCH

 

 

380.000,00

 

109

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

 

1.000.000,00

 

116

PROCREDITBANK (BULGARIA) EAD

 

8.000.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

1.060.460.000,00

 
2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. κάθε Πέμπτη και μέχρι ώρα 15.00, αναφορά στην οποία θα αναγράφεται το τυχόν επιπλέον εφάπαξ εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να εκτελέσουν πληρωμές εγκρίσεων αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα Π.Ι. θα πρέπει να αναγράφουν στη σχετική αναφορά τους α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας Πέμπτης, β) το εκτιμώμενο ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 5
Διακρίσεις συναλλαγών


1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 60%.

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Ιουλίου 2018 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά


1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 100.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,
β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:
i. τα προσκομισθέντα  τιμολόγια, παραστατικά  και δικαιολογητικά είναι γνήσια και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες. Το ανωτέρω σημείο i. αφορά και την εξέταση αιτημάτων ποσού έως 100.000 ευρώ τα οποία, σύμφωνα με το στοιχείο ιζ. της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό
ίδρυμα.
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,
iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 160% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018, και
v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:
(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και
(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, παραστατικών ή δικαιολογητικών, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:
(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και
(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια, αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως v, στοιχείο β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος έγκρισης


Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

Άρθρο 8
Αξιόλογηση αιτημάτων


1. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να είναι σαφή και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ.), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.
β) Η Ειδική Υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός Πίνακας 2, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 9
Προσμέτρηση στο εγκριτικό όριο


1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 4 προσμετρώνται μόνο:
α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,
β) οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι.
Αντίθετα, δεν προσμετρώνται στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι., αιτήματα των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιόμορφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς εμπορικές πρακτικές. Επίσης, δεν προσμετρώνται τα αιτήματα για παράταση, πριν την τακτή ημερομηνία λήξης, υφιστάμενων εγγυητικών επιστολών, η αρχική έκδοση των οποίων είχε διενεργηθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 26/15.11.2017 (Β’ 4050) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2472/2018).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο