Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2018 ]

34/2.10.2018 Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

(Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 34/02-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4492/11-10-2018)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α’ 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133 ΕΞ2015/Χ.Π. 2524/17.8.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’2100),τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 684) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 της αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1943).

4. Την αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗ-Π8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) 2/61280/0004/16.8.2017 (ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 30/15.06.18 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως ισχύει» (Β’ 2472).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό του μεγίστου διμηνιαίου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από Π.Ν.Π. 18.7.2015 (Α’ 84) στο ποσό των ευρώ ενενήντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (99.050.000) από 1η Νοεμβρίου 2018.

Β) Τη δυνατότητα αποδοχής και εκτέλεσης, ανά ημερολογιακό δίμηνο, εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) ανά πελάτη ανά ίδρυμα πληρωμών, βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα διμηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2018 ως εξής:

Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

 

 

Ίδρυμα Πληρωμών

ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/11/2018

ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

1.700.000

ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

6.000.000

ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

 

14.200.000

INTERNATIONAL  EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E.

 

 

2.500.000

KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E.

 

9.100.000

NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E.

 

4.500.000

UNISTREAM GREECE A.E. - ΙΔΡΥΜΑ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

4.200.000

WORLDBRIGDE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E.

 

19.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

61.200.000


II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

 

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας

ποσό εξερχόμενων ανά δίμηνο εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/11/2018

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

25.000.000

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED,

Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)

 

 

500.000

XPRESS MONEY SERVICES

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

 

3.200.000

LCCTRANS-SENDING

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

 

5.500.000

GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο

Βασίλειο

 

1.000.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

2.000.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία

400.000

SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A. Ισπανία

 

250.000

ΣΥΝΟΛΟ

37.850.000


Γ) Τα ανωτέρω όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά δίμηνο μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά το ίδιο δίμηνο σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο δίμηνο και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο του κατανεμηθέντος διμηνιαίου ορίου ποσού δύναται να αξιοποιηθεί από το ίδρυμα πληρωμών το επόμενο ημερολογιακό δίμηνο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 30/15.6.2018 (Β’2472) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο