Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2018 ]

33/2.10.2018 Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

(Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 33/02-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4492/11-10-2018)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α’161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α’ 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’2100), τροποποιήθηκε με την με την περίπτωση (1) της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 684) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 της αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1943).

4.  Την αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ:78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΞΗΗΠ8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και 2/61280/0004/16.8.2017(ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Την αριθμ. 29/15.6.2018 (Β’ 2409) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως ισχύει».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (230.440.000) από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυμα, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2018, ως εξής:
 

 

Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός

 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος

 

Διμηνιαίο Όριο Ποσού

 

011

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

56.300.000

 

014

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

54.400.000

 

016

 

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1.700.000

 

017

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

64.500.000

 

026

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS A.E.

 

50.000.000

 

034

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

200.000

 

056

 

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

 

40.000

 

069

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

200.000

 

075

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

 

80.000

 

 

087

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

 

 

700.000


 

 

088

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

20.000

 

089

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

20.000

 

091

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

60.000

 

 

094

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

 

50.000

 

095

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

40.000

 

099

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

 

20.000

 

071

 

HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΘΗΝΩΝ

 

1.700.000

 

072

 

UNICREDIT BANK A.G.

 

20.000

 

084

 

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

 

100.000

 

081

 

BANK OF AMERICA N.A.

 

10.000

 

 

107

 

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

 

 

60.000

 

109

 

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

 

70.000

 

116

 

PROCREDITBANK (BULGARIA) EAD

 

150.000

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

 

230.440.000Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκριση Τραπεζικών Συναλλαγών σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα το επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά τω εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το δίμηνο αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με αριθμ. 29/15.6.2018 (Β’2409) απόφαση τη Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο