Σχόλια

Διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β' 4688/18.10.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2018 ]

49480/Δ1/17035/2018 Σύσταση Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

(Σύσταση Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 49480/Δ1/17035/03-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4488/10-10-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις" (Α’ 75).
β) Του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
γ) Του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4438/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
δ) Των άρθρων 35-48 του κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4052/2012 {νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις} (Α’41).
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
στ) Του άρθρου 80 ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

2. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 168).

3. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

5. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β’2169), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 59285/18416-12/12/2017 (Β’4503), όμοια.

6. Το αριθμ. 184479/6-09-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ με το οποίο διαβιβάσθηκε το απόσπασμα των πρακτικών της αριθμ. 82/29-08-2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 86/26-09-2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

8. Το γεγονός ότι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος αποτελούν έναν εκ των δύο πυλών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και επομένως θεσμούς απαραίτητους για το κοινωνικό σύνολο και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ τούτου η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών απονομής αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους του Ταμείου.

9. Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ.

10. Την αριθμ. 48635/4071/18-09-2018 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της υπουργικής απόφασης,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής καθώς και Κλιμακίων Ομάδων Εργασίας για την πληρωμή, τον συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων Ομάδων Εργασίας, τα μέλη των οποίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Στα Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας συμμετέχουν ως μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στα αντικείμενα Ανακεφαλαίωσης, Χρόνου Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Παροχών ή έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αυτά.

Ι. Τα Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αποτελούμενο από:
• Τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, ως υπεύθυνο του έργου
• Τους Υποδιοικητές του ΕΤΕΑΕΠ, ως αναπληρωτές του υπεύθυνου του έργου.
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος.
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ως μέλος.
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού, ως μέλος.
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών, ως μέλος.
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος.

Έργο του Κλιμακίου είναι:

Ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας και ειδικότερα η αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων που μετέχουν στη διεξαγωγή του όλου έργου, η εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής και η διαπίστωση επίτευξης εντός του προβλεπόμενου χρόνου του ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ένα Κλιμάκιο Ομάδα, Υποομάδα Εργασίας.
Για την υλοποίηση του έργου συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα) εκθέσεις προόδου, οι οποίες παρουσιάζουν την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και οι οποίες γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ ως υπευθύνου του έργου, στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Η πρώτη έκθεση προόδου από τον έλεγχο απόδοσης κάθε κλιμακίου θα πραγματοποιηθεί την 1/11/2018, με βάση τον αριθμό των εκδοθεισών οριστικών αποφάσεων απονομής συντάξεων και εφάπαξ παροχών για την περίοδο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2018 και της πληρωμής τους.
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2018, ο στόχος έκδοσης αποφάσεων απονομής συντάξεων για το σύνολο των Διευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ ανέρχεται σε 15.980 αποφάσεις ενώ ο στόχος έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ παροχής σε 13.396. Για την ίδια περίοδο ο στόχος πληρωμής συνταξιοδοτικών αποφάσεων ανέρχεται σε 11.985 αποφάσεις και των αποφάσεων εφάπαξ παροχής σε 10.047.
Στο Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, εφόσον απαιτηθεί, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια διαδικασία το Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου προσδιορίζει τους μηνιαίους στόχους απονομών και πληρωμών σε τυχόν παράταση του έργου.
Η επίτευξη των στόχων απονομής αποφάσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών του ΕΤΕΑΕΠ. Η επίτευξη των στόχων πληρωμής αναδρομικών ποσών αποφάσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία πληρωμών του συστήματος ΕΣΕΠΣ της ΗΔΙΚΑ.
Το Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου λειτουργεί εντός και εκτός των ωρών εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στεγάζεται στο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στο κτήριο του ΕΤΕΑΕΠ.

Β) Κλιμάκιο Υποστήριξης των εργασιών των Κλιμακίων Ομάδων Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ, αποτελούμενο από:
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου και ΕκκαθάρισηςΔαπανών
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Στατιστικών και Μελετών
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληρωμών Συντάξεων
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογών
• Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων
• Υπαλλήλους των Τμημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Οικονομικής Διαχείρισης, Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών, Στατιστικών και Μελετών, Πληρωμών Συντάξεων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήματος Εφαρμογών, Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων.
Έργο του ανωτέρω Κλιμακίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των μελών των αριθμ. Γ) Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας ανά οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης τα οποία υλοποιούν το αναφερόμενο σε αυτά έργο, η αναζήτηση των απαραιτήτων στοιχείων πληρωμής, η συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών, η μηχανογραφική υποστήριξη διαδικασιών μαζικής ενοποίησης, μετάπτωσης, ασφαλούς αποθήκευσης και επικαιροποίησης δεδομένων, η διασφάλιση ορθής λειτουργίας και προστασίας δεδομένων της δικτυακής υποδομής και του εξοπλισμού/λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων, η εκκαθάριση των αποφάσεων που εκδίδονται ανά μήνα, η καταβολή των πληρωμών, η συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας ανά αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και των συμμετεχόντων καθώς και η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε γνωστικό αντικείμενο αλλά και σε θέματα διαδικαστικά που προκύπτουν κατά την πορεία των εργασιών.
Το Κλιμάκιο Υποστήριξης λειτουργεί εντός και εκτός των ωρών εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στεγάζεται στο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 κτήριο του ΕΤΕΑΕΠ, ενώ οι υπάλληλοι αυτών στεγάζονται στα επί των οδών Φιλελλήνων 13-15, Ακαδημίας 58, Ευαγγελίστριας 5, Σταδίου 24, Σταδίου 31, Σοφοκλέους 4 και Πειραιώς 9-11, κτήρια του ΕΤΕΑΕΠ.

Γ) Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ.
Έργο των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, είναι ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ, ο έλεγχος καταβολής εισφορών και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και αποφάσεων εφάπαξ παροχής κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Σκοπός του έργου είναι η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής έτσι ώστε την 31/12/2018 οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, με ολοκληρωμένα στοιχεία, να μειωθούν κατά 65% και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 9.260 περιπτώσεις ενώ τα εκκρεμή εφάπαξ να μειωθούν κατά 53% και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 11.904.
Αναλυτικά οι ποσοτικοί στόχοι που τίθεται για κάθε Κλιμάκιο Ομάδα, Υποομάδα Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και οι συμμετέχοντες σε αυτά, καθορίζονται ως εξής:
1) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Απονομής Συντάξεων της Α’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 700 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, σε ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 350 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 1400 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
2) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Απονομής Συντάξεων της Β’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 200 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 100 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 400 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
3) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Γ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 170 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 85 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 340 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
4) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Δ’Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 25 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 13 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 50 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
5) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 130 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 65 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 250 συνταξιοδοτικών
αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
6) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της ΣΤ’Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 60 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 30 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 130 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
7) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Ζ’Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 50 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 25 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 90 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.
8) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Α’Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή
- Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 375 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 188 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 1427 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.
9) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Β’Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 150 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 75 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 600 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.
10) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Γ’Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης -Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 140 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 70 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 282 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.
11) Κλιμάκιο Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Δ’Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή
- Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης -Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 100 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 50 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 275 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.

II. Όροι Συμμετοχής:

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας αποτελεί η πρωινή απόδοση κάθε εργασίας να μην υπολείπεται των απαιτητών ορίων απόδοσης ανά αντικείμενο, άλλως τα μέλη στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης. Για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη και εργάζονται σε διαφορετικό αντικείμενο κατά την πρωινή εργασία, θα λαμβάνεται υπόψη η απόδοση τους πέραν της πρωινής και υπερωριακής εργασίας και εντός των απαιτητών ορίων όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους 1,2,3, 4, 5, 6 και 7 της περίπτωσης Γ) για τα Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες για θέματα απονομής Επικουρικής σύνταξης και τις παραγράφους 8, 9, 10 και 11 της περίπτωσης Γ) για τα Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες για θέματα παροχών Εφάπαξ.

2. Ο Προϊστάμενος της κάθε οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ έχει το ρόλο του Συντονιστή των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας της Δομής του καθώς και των όμορων Δομών που δεν εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του στόχου, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση το όλο έργο. Ο Συντονιστής συντάσσει λεπτομερή αναφορά στην οποία αναφέρεται επακριβώς το έργο που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα την οποία και υποβάλει στον Υπεύθυνο του Έργου καθώς και την αξιολόγηση της πρωινής μηνιαίας απόδοσης των υπαλλήλων ανά τμήμα.
Ειδικότερα οι Προϊστάμενοι των Δομών στις οποίες λειτουργούν Κλιμάκια Υποομάδες Εργασίας Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης Χρόνων Ασφάλισης φροντίζουν για την παραγωγή έργου ώστε τα Κλιμάκια Υποομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Παροχής να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

3. Οι Συντονιστές των Κλιμακίων Υποομάδων Εργασίας που συμμετέχουν σε αυτά λόγω της ιδιότητας Προϊσταμένου Δ/νσης της Δομής, στην οποία υπηρετούν οργανικά, αντικαθίστανται αυτόματα με την απώλεια της ιδιότητας τους από τους νέους Προϊσταμένους Δ/νσης των Δομών.

4. Ομοίως, κάθε μέλος που συμμετέχει με την ιδιότητα του αντικαθίσταται αυτόματα με την απώλεια της ιδιότητας του από τον συμμετέχοντα που θα τον αντικαταστήσει.

5. Τα μέλη και οι Συντονιστές των Κλιμακίων Υποομάδων Εργασίας αλλά και οι τυχόν απαιτούμενες αντικαταστάσεις αυτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου έργου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

III. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα Κλιμάκια Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ για την υλοποίηση του έργου απασχολούνται εκτός του πρωινού ωραρίου στο χώρο των Δομών, ενώ συντονίζονται, κατευθύνονται και εποπτεύονται από το Συντονιστή ανά Δομή.

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας ορίζεται σε 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας τους με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο