Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1197/13.9.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2005 ]

ΠΟΛ.1084/1.6.2005 Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

(Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1054323/3550/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- Δ/νση 5η (Οικονομικού)
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/ΝΣΗ 30η (Εφαρμογών Η/Υ)

ΠΟΛ 1084


ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ΄ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 247 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κλπ.".

4. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των εισπράξεων του Δημοσίου, με την χρησιμοποίηση των Διατραπεζικών Συστημάτων.

5. Την από 25.4.2005 Σύμβαση Διατραπεζικής Πληρωμής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

6. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/04 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Oικoνoμικών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) κάθε οικονομικού έτους μπορεί να γίνεται από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

2. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή του Φ.Ε.Φ.Π. θα γίνεται με την αποστολή σ΄ αυτούς του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος κάθε οικονομικού έτους από την Γ.Γ.Π.Σ. με το απoδεικτικό είσπραξης Φ.Ε. ολικό ή δόσης. Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα http://www. gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών και να το εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.

(Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την ΠΟΛ.1197/13.9.2011)

3. Οι Τράπεζες στην περίπτωση πληρωμής του Φ.Ε.Φ.Π. με το πρoεκτυπωμένo αποδεικτικό είσπραξης, πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους το αντίτυπο που προορίζεται γι΄ αυτές για ένα έτος.

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής, θα δίδει στην 16η Δ/νση Είσπρ. Δημoσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. πλήρη στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.

4. Η απόδοση των εισπραττόμενων ποσών θα γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος πρoκειμέvoυ να χρεωθούν οι τρεχoύμενoι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/21010/4 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Για τις εισπράξεις αυτές θα απoστέλλεται από την Tράπεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών όπως και οι υπόλοιπες αποδείξεις.

5. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με FΑΧ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης Φ.Ε.Φ.Π. με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο την εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος (παράγρ. 4.) στην 16η Διεύθυνση Είσπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

6. Επί πλέoν η ΔlAΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε 15νθημέρου του μήνα είσπραξης του Φ.Ε.Φ.Π. στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του 15νθημέρου σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστoιχη συγκεντρωτική κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα για την λογιστική τακτοποίηση της.

7. Οι Τράπεζες θα έχουν στην διάθεσή τους τα ποσά του Φ.Ε.Φ.Π. που κατατίθενται σε αυτές δύο (2) εργάσιμες ημέρες και θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την είσπραξή τους.

8. Εφόσον οι Τράπεζες καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Eπιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.

Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.

Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.

9. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ μέχρι 31-12-2005 και 0,09 ευρώ από 1-1-2006 ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των Τραπεζών είναι 0,50 ευρώ μέχρι 31-12-2006 και 0,60 ευρώ από 1-1-2007 ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογoύντoς Φ.Π.Α..

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε.

10. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των Τραπεζών, τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.

11. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 - 110 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από την δημοσίευση αυτή παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. αριθ. 1038540/3148/97/0016/4.4.1997 (ΠΟΛ.1119/4.4.1997).

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1-4-2005, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο