Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2018 ]

ΠΥΣ 15/5.10.2018 Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική»

(Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 15 της 5-10-2018

Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».
 
(ΦΕΚ Α' 176/09-10-2018)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. την 37/2-11-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 137), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 8),

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 4/24-1-2017 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ως μέλη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών, τους δε υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, οι οριζόμενοι απ’ αυτούς αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν από τους Προϊσταμένους των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός διοικητικός υπάλληλος ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου.».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η 37/2-11-2015 Π.Υ.Σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 Π.Υ.Σ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο