Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2018 ]

105778/9.10.2018 Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου

(Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 09/10/2018
Αριθ. Πρωτ. : 105778 - 09/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο:210 38 93 303
Fax:210 38 38 981
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ: ««ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ»»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το ΒΔ 174/1963 (Α' 37), όπως ισχύει,
2. Του ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α' 91), όπως ισχύει,
3. Του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), όπως ισχύει,
4. Του ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α' 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,
5. Του ν.3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Α' 127) όπως ισχύει,
6. Του ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή ... και άλλες διατάξεις» (Α' 86)
7. Του ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 117)
8. Του ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104)
9. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει,
10. Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του
Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).
11. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),
12. Του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Α' 192),
13. Το Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών», (Α' 37).
14. Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
15. Την υπ' αριθμ. 117036/17-11-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: « 'Με εντολή Υπουργού' στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Β' 2490),
16. Την υπ' αριθμ. 142285/22-12-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού & του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΥΟΔΔ' 699),
17. Την υπ' αριθμ. Υ59/5-09-2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 3818).

Β. Την ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις που διέπουν τους υπόχρεους εγγραφής, ιδίως τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών (ν. 4548/2018), όσον αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συστατικών και δηλωτικών πράξεων.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό:

1. Την επανεξέταση και αναμόρφωση των διατάξεων που διέπουν τη νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προκειμένου:
α) να εναρμονιστεί με τις αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών
μετά την ψήφιση του ν. 4548/2018, ιδίως όσον αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συστατικών και δηλωτικών πράξεων, και να εξετάσει ανάλογες αλλαγές στη δημοσιότητα των λοιπών υπόχρεων, καθώς και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στους λοιπούς νόμους που διέπουν τους εγγραφόμενους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ιδίως τους ν. 3190/1955 και 4072/2012
β) να επανεξετάσει τους υπόχρεους εγγραφής και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν,
γ) να επανεξετάσει τις συνέπειες στις περιπτώσεις παράλειψης δηλώσεων από τους υπόχρεους και να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις,
δ) να εισηγηθεί διατάξεις για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου.

2. Την κατάρτιση σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και όλων των λοιπών συνοδευτικών εκθέσεων για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Β. Ορίζουμε ως μέλη της ως άνω Ομάδας Εργασίας τους εξής:

1. Ιάκωβο Βενιέρη του Ευαγγέλου, Επίκουρου Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ιδιότητα του Προέδρου,
2. Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικόλαου, Επίκουρου Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
3. Σωτήριο Μασγανά του Γεωργίου, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
4. Γεράσιμο Γεωργόπουλο του Μαρίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
5. Μαρία Λέζου του Βασιλείου, Υπάλληλος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
6. Αθανασάκη Ελένη του Γεωργίου, Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
7. Σπυρίδωνα Λειβαδόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο,
8. Φραντζή Σιγάλα του Αντωνίου, συνεργάτη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
9. Νίκη Κοντογιάννη του Ευσταθίου, Νομικός, συνεργάτης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
10. Μαρία Μπότση του Χαραλάμπους, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
11. Χρήστο Βαμβακούλα του Γεωργίου, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Γ. Χρέη Επιστημονικού Συνεργάτη της Επιτροπής θα ασκεί ο Απόστολος Καραγκουνίδης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος μπορεί να ασκεί το ρόλο του χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά είτε συμμετέχοντας στις συναντήσεις της Ομάδας με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Δ. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η Αναστασοπούλου Βασιλική του Χαράλαμπου, Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Ε. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων. Επίσης δύναται να κατανείμει το έργο σε Υπο-Επιτροπές.

ΣΤ. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωρών εργασίας και το έργο της θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι τις 30-11-2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
κ.α.α. ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο