Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2018 ]

152/2/13.7.2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) της αρμοδιότητας για «την έκδοση επιταγών και εντολών μεταφοράς κεφαλαίων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της ΕΛΤΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

(Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) της αρμοδιότητας για «την έκδοση επιταγών και εντολών μεταφοράς κεφαλαίων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της ΕΛΤΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 152/2/13-7-2018

(ΦΕΚ Β' 4414/03-10-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3148/2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 136/ 05.06.2003) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α’/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α’/27.11.1995)», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974, «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19.7.1974)», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 74/2009, «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» (ΦΕΚ Α’ 94/19.6.2009)», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001758 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1981/21-11-2017 απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών  με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 622/27-11-2017).

7.    Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία της Ε.Λ.Τ.Ε., είναι αναγκαία η χορήγηση αρμοδιότητας διοικητικού χαρακτήρα στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 της Ε.Λ.Τ.Ε.

8.    Την υπ’ αριθμ. 144/8ο/11.1.2018 απόφαση του Δ.Σ. τη ΕΛΤΕ με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003...» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 371/Β/8.2.2018,

αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μεταβίβαση στην ΕΕ της αρμοδιότητας για «την έκδοση επιταγών και εντολών μεταφοράς κεφαλαίων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της ΕΛΤΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αρ. 26155196 (ΙΒΑΝ GR0201000240000000026155196).

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της και την έκδοση των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή αυτών το Β’ Αντιπρόεδρο.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν υποχρεούνται να τηρούν ενήμερο το Δ.Σ. για κάθε σοβαρό κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους και δύνανται να παραπέμπουν προς υπογραφή από το Δ.Σ., οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η μεταβίβαση στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, των αναφερόμενων ως ανωτέρω αρμοδιοτήτων, εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο