Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2005 ]

ΠΟΛ.1085/6.6.2005 Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.

(Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1055847/4564/ΔΕ-Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/NΣH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄

ΠΟΛ.: 1085

ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και επίτευξης των στόχων του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων, προληπτικών, προσωρινών και τακτικών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 1998 και 1999 οι οποίες ως γνωστό παραγράφονται την 31/12/05, καθώς επίσης και σε όλες τις λοιπές υποθέσεις που παραγράφονται την ίδια ημερομηνία (παραγρα-φόμενες υποθέσεις κατόπιν παράτασης της αρχικής παραγραφής λόγω παραβάσεων για εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή λόγω κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων, κλπ), ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα του δημοσίου, με έγκαιρο έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η παραλαβή των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2005 βαδίζει πλέον προς την λήξη της, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ καθώς επίσης και των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.), θα πρέπει από της λήψης της παρούσας να προβούν στις πιο κάτω ενέργειες:

Α. Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ

Υποδιευθύνσεις Ελέγχου

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άμεση στελέχωση του Τμήματος Ελέγχου, στο πλαίσιο και των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., εκ των πλέον εμπείρων ελεγκτών-υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το Τμήμα Ελέγχου θα απασχολούνται αποκλειστικά με τη διενέργεια ελέγχων και δεν θα τους ανατίθενται σε καμιά περίπτωση άλλα καθήκοντα.

Προληπτικοί και προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι

Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα συγκροτούνται από τον Προϊστάμενο αυτής σε καθημερινή βάση, δύο τουλάχιστον συνεργεία ελέγχου που θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα. Τα συνεργεία αυτά θα διενεργούν καθημερινά τις εργάσιμες καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και την εξακρίβωση της απόδοσης ή μη του ΦΠΑ και των παρακρατουμένων κλπ φόρων, εφαρμόζοντας σχετικές εγκύκλιες διαταγές μας.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονται προς έλεγχο θα προέρχονται κυρίως από τις καταστάσεις που έχει επεξεργασθεί η Γ.Γ.Π.Σ. και από τις καταστάσεις που διαθέτει η κάθε Δ.Ο.Υ. με τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ και δεν έχουν καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που αναλογούν προς καταβολή, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, θα παρέχεται στον υπόχρεο προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Μετά την παρέλευση απράκτου της σχετικής προθεσμίας θα διενεργείται προσωρινός έλεγχος και καταλογισμός των μη αποδοθέντων ποσών φόρων και εν γένει κυρώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τα παραπάνω και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ αλλά και προληπτικών ελέγχων, έχουν δοθεί με την αριθ. 1030881/3864/ΔΕ-Β/28.3.2005 διαταγή μας, στην οποία και παραπέμπουμε.

Τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άμεση έκδοση εντολών τακτικού ελέγχου εκκρεμών υποθέσεων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της πρόσφατα εκδοθείσας σχετικής απόφασης ΠΟΛ 1037/9.3.2005 και με προτεραιότητα στις εκκρεμείς υποθέσεις με τα μεγαλύτερα εισοδήματα για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής, στις υποθέσεις με κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή με πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία ή με παραβάσεις Κ.Β.Σ., καθώς επίσης και στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει αποδοχή του ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 και πρέπει να ελεγχθούν (σχετικά τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 1 της πιο πάνω ΑΥΟ).

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δ.Ο.Υ. στην έκδοση των παραπάνω εντολών τακτικού ελέγχου, απεστάλησαν από την Γ.Γ.Π.Σ., μετά από αίτημα της Δ/νσης Ελέγχου, επικαιροποιημένα στοιχεία ανέλεγκτων υποθέσεων επιχειρήσεων, τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, για κάθε οικονομικό έτος από το 1999 έως και το 2003. Συγκεκριμέ-να, απεστάλησαν αρχεία σε μορφή EXCEL, όπως αυτά προέκυψαν από τη διασταύρωση των υπαγόμενων στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ υποθέσεων με τις περαιωμένες υποθέσεις - με οποιοδήποτε είδος οριστικού ελέγχου - μέχρι το τέλος Απριλίου 2005. Στο συνοδευτικό των αρχείων έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. (αριθ. Πρωτ. 1342/0030/19.5.2005) περιγρά-φεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους τεχνικούς διαχειριστές για την εμφάνιση και εκτύπωση των αρχείων αυτών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η έκδοση των ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ν.3259/2004 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι τις 30/9/05.

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιτηδευματιών για τις οποίες δεν υφίστανται σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., είναι σκόπιμο να καλούνται οι επιτηδευματίες εγγράφως με σχετική επιστολή - πρόσκληση όπως εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν τις υπαγόμενες στο ν. 3259/2004 χρήσεις τους:

- είτε να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων και των οικείων εντύπων Ε3 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,

- είτε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης σύμφωνα με την εγκύκλιο , μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια να το προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.


Β. Προϊστάμενοι Ελεγκτικών Κέντρων

Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ρυθμούς διενέργειας τακτικών ελέγχων, με βάση την ίδια πιο πάνω απόφαση και με προτεραιότητα στις ίδιες πιο πάνω εκκρεμείς υποθέσεις που αναφέρονται και για τις Δ.Ο.Υ.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις με υποθέσεις αρμοδιότητας Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ. για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής, θα σταλούν από την Δ/νση Ελέγχου-Τμήμα Δ΄.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται για την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση τήρησης των πιο πάνω αναφερόμενων.

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε φαινόμενα χαλάρωσης και κάθε παράλειψη ή μη εκτέλεση των προαναφερόμενων θα ελεγχθεί.

Ανεπάρκεια και αδυναμία επίτευξης των στόχων θα κριθεί ιδιαιτέρως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο