Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2018 ]

ΔΕΔ 550/2018 Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΕΔΕ

(Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΕΔΕ)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αριθμός Απόφασης: 550/05-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , κατά της με αριθμό /...-...-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ για το φορολογικό έτος 2015.

5. Την ως άνω οριστική πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

6. Την από .../.../2017 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, με την οποία αιτείται την αποδοχή του αιτήματος τ... προσφεύγ για ακύρωση και διαγραφή της προσβαλλόμενης πράξης.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκ Ενδικοφανούς Προσφυγής του κ. του με Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και του προβαλλόμενου λόγου της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /...-...-2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το φορολογικό έτος 2015, επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο , πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4%), επειδή, υπέβαλε εκπροθέσμως, στην εν λόγω Δ.Ο.Υ., κατά την 07/11/2017, την με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /07-11-2017 δεύτερη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2015. ... προσφεύγ κ του με Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο όπως αυτός διατυπώθηκε:

Για την εκπρόθεσμη υποβολή της δεύτερης τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 δεν ευθύνεται ουδόλως ... προσφεύγ , αλλά η Περιφερειακή Ενότητα , της οποίας είναι υπάλληλος και η οποία είχε διαπράξει λάθος στην μισθοδοσία τ... προσφεύγο για το έτος 2015, το οποίο διέγνωσε μετά από δύο (2) έτη.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα ότι στ...ν προσφεύγο είχε δοθεί μεγαλύτερο ποσό μισθών, για το έτος 2015, από το προβλεπόμενο. Η εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα εξέδωσε, κατά την 29/05/2017, νέα - διορθωμένη Βεβαίωση Αποδοχών χρονικής περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 για τ...ν προσφεύγο Ακολούθως, ... προσφεύγ υπέβαλε, κατά την 07/11/2017, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , τη δεύτερη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015, η οποία ήταν πιστωτική και από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ.Ο.Υ. εκδόθηκε την ίδια ημέρα, δηλαδή την 07/11/2017, η προσβαλλόμενη πράξη.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 (υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) ορίζεται ότι

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 67 (υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου) παράγραφος 3 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) (ΦΕΚ167Α/23-07-2013) ορίζεται ότι

«3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 72 (μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος) παράγραφος 22 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι

«22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 ».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΟΛ.1044/7.4.2016 (ΦΕΚ1083Β/18-04-2016) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΟΛ.1090/28.6.2016 (ΦΕΚ1950Β/30-06-2016) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΟΛ.1105/15.7.2016 (ΦΕΚ2205Β/15-07-2016) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 18η Ιουλίου 2016.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) Εκατό (100,00) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 ».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 61 (απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1106/14.7.2016 Εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκε η με αριθμό 89/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζεται ότι « η μη γνώση μίας οφειλής, συνιστά λόγο απαλλαγής κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Επομένως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.».

Επειδή, η καθυστερημένη έκδοση (αρχικής ή τροποποιητικής) βεβαίωσης από τον φορέα εργοδοσίας μπορεί να θεωρηθεί γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο (βλ. ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ 2016/11.8.2016).

Επειδή, ... προσφεύγ υπέβαλε εκπροθέσμως, κατά την 07/11/2017, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , την με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /07-11-2017 δεύτερη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2015, η οποία ήταν πιστωτική, λόγω καθυστερημένης - μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - έκδοσης της διορθωμένης βεβαίωσης αποδοχών από τον φορέα εργοδοσίας, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τ.,.ν φορολογούμεν

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο γίνεται αποδεκτός.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ. κ του με Α.Φ.Μ.:

και την ακύρωση της με αριθμό /...-...-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο με βάση την παρούσα Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2015

Η με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , ως ακολούθως:

 

Είδος παράβασης Καταλογιζόμενο ποσό βάσει ελέγχου Καταλογιζόμενο ποσό βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.
Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 100,00 € 0,00 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στ...ν προσφεύγο ....

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο