Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2018 ]

Κ.ΑΛ.Ο. Εγκύκλιος 2/2018 Κοινοποίηση εγγράφου ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για φορείς Κ.Αλ.Ο.

(Κοινοποίηση εγγράφου ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για φορείς Κ.Αλ.Ο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26-9-2018
Αρ.πρωτ.: ΕΓΚ.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
e-mail : [email protected]

Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφου ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για ΦΟΡΕΙΣ Κ.Αλ.Ο

Σχετ: Εγγραφό ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ )

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr, ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ) έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για Φορείς Κ.Αλ.Ο.(Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) (αρ.73 Ν.4430/2016).

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τις Κοιν.Σ.Επ, τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) και όχι τους άλλους Φορείς Κ.Αλ.Ο (π.χ Α.Μ.Κ.Ε, Σωματεία, Αστικούς ή Αγροτικούς Συνεταιρισμούς)

Με το συγκεκριμένο έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι:

1) Οι σχετικές διατάξεις για την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υπό τις ρητώς οριζόμενες μορφές ισχύουν από 31.10.2016, ήτοι για φορολογικά έτη 2016 και επόμενα. Η εξαίρεση για το εν λόγω φορολογικό έτος, αφορά στο συνολικό ποσό του τέλους επιτηδεύματος χωρίς να γίνεται αναλογική μείωσή του με βάση τους μήνες του φορολογικού έτους 2016 για τους οποίους ήταν σε ισχύ η σχετική διάταξη. 

Συνεπώς, τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν νια την χρήση 2016 θα διαγραφούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρ.4 γ του εγγράφου.

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος που αναφέρεται στην παρ.4.γ) αφορά την χρήση 2016. (Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2017)

Το δικαιολογητικό (της περ. κζ' της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α' της ΠΟΛ.1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε), το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο Φορέας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011) του αρ.11 της ΥΑ 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

Για την χρήση 2017 (υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2018), η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει την ΑΑΔΕ σχετικά με τους Φορείς Κ.Αλ.Ο που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.72.

2) Στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που εξαιρούνται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους περιλαμβάνονται, εκτός από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 του ν.4430/2016 και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων που περιγράφονται στο άρθρο 24 του ίδιου νόμου, και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999, καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4430/2016 ορίζεται ρητά ότι οι εν λόγω Συνεταιρισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

3) Η χρονική περίοδος των πέντε (5) ετών ξεκινάει από την ημερομηνία πρώτης έναρξης των εν λόγω προσώπων και για το φορολογικό έτος 2016 είναι αυτά που έκαναν έναρξη μετά την 31.10.2011. Ως ημερομηνία πρώτης έναρξης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999 θεωρείται η ημερομηνία της αρχικής έναρξής τους, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης.
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο