Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2018 ]

ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ2018/17-09-2018

(ΦΕΚ Β' 4291/27.09.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο),

β. των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’)

γ) των άρθρων 7 και 9 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄),

δ. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’),

ε. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Προσκαλούμε εσωτερικούς ελεγκτές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

1. Θεσμικό Πλαίσιο:

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’), «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ.4, συστάθηκε Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών από το οποίο επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στου φορείς που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3429/2005, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το μητρώο εσωτερικών ελεγκτών τηρείται στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των φορέων και συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την αποτίμηση των κινδύνων, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισής τους, της εταιρικής διακυβέρνησης, των ελεγκτικών συστημάτων και μηχανισμών και των διαδικασιών της διοίκησης.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, οι εσωτερικοί ελεγκτές που θα επιλέγονται από το ανωτέρω Μητρώο, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία μονάδα των φορέων που ελέγχουν, παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτούν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές που τοποθετούνται στους φορείς του αρ.4 του ν.3429/2005 απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η δε αμοιβή τους καθορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (για τις ΑΕ) ή στην Υπουργική Απόφαση ορισμού τους (για τα ΝΠΙΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 4 του ν.3429/2005), ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των φορέων.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτές διατυπώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής-απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου Α και τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου Β.

Α. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

i. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

ii. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

iii. Να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση μόνιμης εργασίας/υπαλλήλου με τους φορείς της παρ. 1 του άρθ.4 του ν.3429/2005, ή το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο ή είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή των διοικήσεων των εν λόγω φορέων, ή θυγατρικών τους.

iv. Να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

v. Να μην έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

vi. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.

Β. Απαιτούμενα προσόντα ένταξης:

Για την ένταξή τους στο Μητρώο οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

i. να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και

ii. να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

Γ. Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Πέραν των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων της παραγράφου Β, θα συνεκτιμηθούν για τη συνολική αξιολόγηση του υποψηφίου, τα παρακάτω επιπρόσθετα προσόντα:

i. Διδακτορικοί ή και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε συναφές αντικείμενο

ii. Τίτλοι Επαγγελματικής Πιστοποίησης σε πεδία Εσωτερικού Ελέγχου ή συναφή (CIA/CGAP/CFSA/CCSA/ CRMA/CISA/CISM/ΑCA-CIMA κ.λπ.).

iii. Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών

iv. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

v. Εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3429/2005

vi. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ ελεγκτική εταιρεία.

vii. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής.

viii. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

ix. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής-απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε pdf ή doc format) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΦΕΚ και εφεξής, τα εξής δικαιολογητικά και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία:

1. Αίτηση ένταξης στο Μητρώο (Παράρτημα)

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής δεν έχει τα κωλύματα της παραγράφου 2, περίπτωση Α iii-vi της παρούσας.

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

5. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.

6. Αποδεικτικά έγγραφα-βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία.

7. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν επιστημονική δράση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74). Σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής καθώς και τη γνώση των ξένων γλωσσών και την απόδειξη αυτών εφαρμόζονται τα άρθρα 28 και 29 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39).

Εσωτερικοί ελεγκτές που ήταν εγγεγραμμένοι στο υφιστάμενο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών δυνάμει παλαιότερων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανένταξης στο Μητρώο (Παράρτημα), εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών (από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΦΕΚ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία συναφή με αυτά της παραγράφου 2 της παρούσης, προκειμένου να επανεξεταστούν οι φάκελοί τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 5 της παρούσης για την επανένταξή τους στο μητρώο, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που δεν αποστείλουν σχετική αίτηση επανένταξης, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ένταξης στο μητρώο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κριθεί εγγραπτέος/α στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών, η αρμόδια υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα το αντίγραφο ποινικού μητρώου του.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

5. Αξιολόγηση Αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων προς ένταξη στο Μητρώο συστήνεται από τον Υπουργό Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων η οποία αξιολογεί ανά τακτά διαστήματα τα υποβληθέντα από τους υποψηφίους στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω ενώ δύναται κατά την κρίση της να καλεί τους υποψηφίους και σε συνέντευξη. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ή των πρόσθετων στοιχείων που προσκομίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης. (εφόσον οι υποψήφιοι επικαιροποιήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο τους φακέλους τους με επιπρόσθετα στοιχεία).

Η επιτροπή συντάσσει σχετικά πρακτικά για την αξιολόγηση των υποψηφίων τα οποία υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση κατόπιν της οποίας η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προβαίνει σε σχετική επικαιροποίηση του Μητρώου. Το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www. minfin.gr).

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης δύναται να υποβάλλονται ενστάσεις, οι οποίες θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συστήνεται ομοίως με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών, δύναται με νεότερη απόφασή του, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3429/2005 να εξειδικεύει τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων στο Μητρώο.

6. Επικαιροποίηση φακέλων εσωτερικών ελεγκτών του Μητρώου

Στους υποψήφιους που εντάσσονται στο Μητρώο, συστήνεται να επικαιροποιούν κατά τακτά διαστήματα το φάκελό τους, με όποια πρόσθετα στοιχεία διαθέτουν, συναφή με αυτά της παραγράφου 2, καθώς αυτά θα συνυπολογίζονται για την εν γένει αξιολόγηση των μελών του Μητρώου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για επικαιροποίηση του φακέλου τους, συνοδευόμενες από τα επιπρόσθετα στοιχεία υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή (pdf ή doc format), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Τα επιπρόσθετα στοιχεία αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 της παρούσας.

7. Διαγραφή μέλους του Μητρώου Εσωτερικού Ελεγκτή στο Μητρώο

Τα μέλη του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών δύνανται ελευθέρως να διαγράφονται από το Μητρώο, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 επικυρωμένη αρμοδίως, σε ψηφιακή μορφή (pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πέραν της οικειοθελούς διαγραφής, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διαγράφει με Απόφασή του μέλη του Μητρώου, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ιδίως όταν θίγονται πειθαρχικά θέματα, ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας ή διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ελεγχόμενων και ελεγκτή ή κατ΄εξακολούθηση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους (ιδίως όσων αναφέρονται στις διατάξεις του ν.3429/2005 και του θεσμικού πλαισίου περί ΔΕΚΟ και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης).

8. Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών στους φορείς της παρ. 1 του άρθ.4 του ν.3429/2005.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ.4 του ν.3429/2005, ο ορισμός των εσωτερικών ελεγκτών στις ΑΕ και τα ΝΠΙΔ της παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3429/2005, γίνεται από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, διαμέσου της γενικής συνέλευσης των μετόχων (εάν πρόκειται για ΑΕ της παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3429/2005) ή διαμέσου Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (αν πρόκειται για ΝΠΙΔ της παρ.1 του αρ.4 του ν.3429/2005). Στην ίδια απόφαση (είτε της γενικής συνέλευσης των μετόχων είτε του Υπουργού Οικονομικών) καθορίζεται η αμοιβή των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και εγκρίνεται το περιεχόμενο της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και των φορέων.

Από τον ορισμό τους ως εσωτερικούς ελεγκτές των φορέων της παρ. 1 του άρθ. 4 του ν.3429/2005, εξαιρούνται οι εξής:

i. εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι κατά δήλωσή τους, δεν επιθυμούν να οριστούν στους προαναφερόμενους φορείς. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 επικυρωμένη αρμοδίως, σε ψηφιακή μορφή (pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ii. εσωτερικοί ελεγκτές που απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (βάσει του άρθ.7 του ν.3016/2002 ή σχετικής σύμβασης εργασίας) εκτός εάν προσκομίσουν έγγραφη παραίτησή τους από την εταιρεία ή το φορέα στον οποίο εργάζονται.

Η επιλογή του εσωτερικού ελεγκτή που ορίζεται κατά περίπτωση στους φορείς της παρ.1 του αρ.4 του ν.3429/2005, γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των διαθέσιμων εσωτερικών ελεγκτών, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των φορέων καθώς και την εισήγηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη λήψη της τελικής απόφασης. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί ή να εξειδικεύει τα κριτήρια ορισμού των εσωτερικών ελεγκτών.

9. Παροχή Πληροφοριών

Για κάθε θέμα που αφορά τη σύσταση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, τη λειτουργία και κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικό με την εφαρμογή του αρ.4 του ν.3429/2005, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Καραγιώργη Σερβίας 8, 10562, Αθήνα, 5ος όροφος, Τηλ: 210-3375772, Fax:210-3375950, email: [email protected] minfin.gr

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή / επικαιροποίηση συμμετοχής υποψηφίων για το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στις 3.11.2008, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο