Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2018 ]

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 65033/2018 Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2018 - Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης

(Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2018 - Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερ.27/09/2018
Αρ. Πρωτ.65033

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. 11320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2018
Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης


Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α' 258),
β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70),
γ) τη με αριθμό 49460/1109/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'4192),
δ) τον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013,

η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 3/10/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και έως τις 31/10/2018 και ώρα 23.59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Κεφάλαιο 1
Στόχος του προγράμματος


Με το πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης και έως κάλυψης του προϋπολογισμού, που δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση, για μέγιστο χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-8-2018, υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης, δηλαδή από την 01-09-2018 και μετά.

Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές


1. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 70.000.000 Ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι και την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.
Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2018: έως 65.000.000 Ευρώ
Για το έτος 2019: έως 5.000.000 Ευρώ

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με βάση την υπεύθυνη δήλωση, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013). Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας δ)μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Κεφάλαιο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ


Σύμφωνα:
α) με το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α' 258) , όπως ισχύει, ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες, και
β) με το άρθρο 29 του ν.1262/1982 ( Α' 70) , όπως ισχύει, για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ.

Κεφάλαιο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


4.1. Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις

4.1.1. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018 με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης.
β. διατηρούν τις ανωτέρω νέες θέσεις εργασίας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

4.1.2. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιχορηγηθούν για προσλήψεις ανέργων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή/και μερικής απασχόλησης σε νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν από 1-06-2017 έως 31-05-2018 και διατηρούν την στιγμή της αίτησης υπαγωγής, θα πρέπει να μετατρέψουν τις εν λόγω συμβάσεις σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Ως νέες θέσεις εργασίας (επιχορηγούμενο προσωπικό) θεωρούνται οι νέες προσλήψεις προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από 1-6-2017 έως 31-5-2018, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, οι οποίες αποτελούν καθαρή αύξηση του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε σύγκριση με τον μήνα Μάιο του 2017 και τις οποίες διατηρούν μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος, όπως ορίζεται παρακάτω.
Ως προϋπάρχον προσωπικό θεωρείται ο ανώτατος αριθμός προσωπικού που εμφανίζει η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά το μήνα αναφοράς, ήτοι τον Μάιο 2017.
Επισημαίνεται ότι ως μείωση -του προϋπάρχοντος- προσωπικού τόσο κατά τον μήνα Μάιο 2017 όσο και κατά το διάστημα από 1-06-2017 έως 31-08-2018, θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ, το οποίο έχει ως συνέπεια την μείωση των μονάδων εργασίας της επιχείρησης.
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
• η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση αντικατάστασης της/των δημιουργούμενης/ων νέας/ων θέσης/εων εργασίας, ο/οι αντικαταστάτης/ες θα πρέπει να διαθέτει/ουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Δεν θεωρείται μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού τόσο κατά τον μήνα αναφοράς όσο και κατά το διάστημα από 1-06-2017 έως 31-08-2018:
• η οικειοθελής αποχώρηση,
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
• η κενή θέση που οφείλεται σε θάνατο και φυλάκιση,
• η οικειοθελής αποχώρηση που δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράδειγμα Α: Ενδιαφερόμενη επιχείρηση που απασχολεί από την 01.05.2017 έως τις 15.05.2017 τρεις (3) υπαλλήλους, στις 16.05.2017 καταγγέλλει τη σύμβαση του ενός (1) εκ των τριών υπαλλήλων. Στις 27.05.2017 (δέκα μέρες μετά) προσλαμβάνει με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης ένα (1) άτομο, οπότε εξακολουθεί να απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό. Στη συνέχεια, στις 10.06.2017, προβαίνει σε δύο (2) επιπλέον προσλήψεις. Η επιχείρηση αυτή:
α) θα επιχορηγηθεί για τις δύο (2) αυτές θέσεις εργασίας, που αποτελούν αύξηση του ανώτατου αριθμού σε σχέση με τον Μάιο 2017, εφόσον τις διατηρεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και πληρούνται οι όροι της παρ.4.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου της Δημόσιας Πρόσκλησης και γενικότερα οι συνολικοί όροι του προγράμματος και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση τους από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από την αρχική τους δημιουργία (10.06.2017) και για όσο διάστημα θα επιχορηγηθεί η επιχείρηση έως και την 31.08.2018.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η μία εκ των δύο νέων θέσεων εργασίας είχε κενωθεί (π.χ. στις 03.01.2018), και στην συνέχεια προσελήφθη ένα (1) άτομο σε αντικατάστασή της με τις ίδιες προϋποθέσεις (π.χ. στις 18.03.2018), τότε η επιχορήγηση συνεχίζεται για την θέση αυτή(από 18.03.2018), διότι είχε προηγηθεί η αντικατάσταση πριν την υποβολή, από την επιχείρηση, της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δύο νέων θέσεων εργασίας μετά την 01.09.2018, υπολογίζεται αναλογικά και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα επιχορήγησης.

Παράδειγμα Β: Ενδιαφερόμενη επιχείρηση εμφανίζει ανώτατο αριθμό απασχολούμενου προσωπικού για τον μήνα Μάιο 2017 -συγκεκριμένα στις 20.05.2017 -πέντε (5) άτομα, αλλά στη συνέχεια καταγγέλλει, στις 23.05.2017, τη σύμβαση του ενός (1) ατόμου. Επομένως, ο ανώτατος αριθμός έχει μειωθεί κατά ένα (1) άτομο. Η επιχείρηση προσλαμβάνει στη συνέχεια, λ.χ. στις 12.08.2017, ένα (1) άτομο με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης με το άτομο που απολύθηκε στις 23.05.2017.
Κατόπιν στις 10.10.2017 προβαίνει στην πρόσληψη ενός (1) ακόμα ατόμου. Η τελευταία αυτή πρόσληψη αποτελεί νέα θέση εργασίας και, μπορεί να επιχορηγηθεί, εφόσον την διατηρεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και με την προϋπόθεση να πληρούνται οι όροι της παρ.4.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου της Δημόσιας Πρόσκλησης και γενικότερα οι συνολικοί όροι του προγράμματος.
Στη συνέχεια, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση προέβη σε μείωση κατά μία θέση του προϋπάρχοντας προσωπικού της π.χ. στις 01.02.2018, δηλαδή μετά την δημιουργία της νέας θέσης, και προσέλαβε με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης ένα (1) άτομο σε αντικατάσταση της προϋπάρχουσας θέσης, π.χ. στις 10.09.2018.Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα, διότι μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή, έχει προβεί σε αντικατάσταση.

Δεν εντάσσονται:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/1994 (Α' 28) και του ν. 3812/2009 (Α' 234 ).
2. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α) και β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.
3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες .
5. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α. Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
6. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.
7. Οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
8. i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού 1407/2013
ii.Τα νυχτερινά κέντρα
iii.Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
iv. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι)
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 8i έως 8 iv, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 8i έως 8 iv.

4.2. Ωφελούμενοι

4.2.1 . Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

I. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους, από τη δικαιούχο επιχείρηση.

II. Προσλήφθηκαν από την δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 01-06-2017 έως 31-05-2018.

Επισήμανση Α: Σε περίπτωση που στην νέα θέση εργασίας που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (από 01.06.2017 έως 31.05.2018) έχουν υπάρξει αντικαταστάσεις των ωφελούμενων, θα πρέπει και οι αντικαταστάτες αυτών να διαθέτουν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ο αντικαταστάτης δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας την 10.07.2017 και το άτομο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις i και ii της παρούσας παραγράφου. Κατόπιν, η θέση κενώθηκε λόγω αποχώρησης του ωφελούμενου (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση την
22.10.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο την 01.11.2017 το οποίο δεν διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στη συνέχεια ο αντικαταστάτης αποχώρησε από την επιχείρηση στις 06.12.2017 και η επιχείρηση προέβη σε δεύτερη αντικατάσταση με άλλο άτομο στις
15.02.2018 το οποίο διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του και διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για τα χρονικά διαστήματα από 10.07.2017 έως 22.10.2017 (αρχική νέα θέση) και από 15.02.2018 έως 31.08.2018 (δεύτερη αντικατάσταση της νέας θέσης με άτομο που διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της, από την 01.09.2018 αναλογικά και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα επιχορήγησης, δηλαδή από τις 10.07.2017 έως τις 22.10.2017 και από τις 15.02.2018 έως τις 31.08.2018, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτηση για την αιτούμενη προς επιχορήγηση νέα θέση εργασίας, τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ. του πρώην ανέργου που προσέλαβε ως νέα επιπλέον θέση στις 10.07.2017 και διέθετε τις προϋποθέσεις τις παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 02.06.2017 και το άτομο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις i και ii της παρούσας παραγράφου. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 28.10.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 20.12.2017 το οποίο δεν διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις το οποίο διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί μόνο για το χρονικό διάστημα από 02.06.2017 έως 28.10.2017 (αρχική νέα θέση) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της, από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 02.06.2017 έως τις 28.10.2017, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτηση για την αιτούμενη προς επιχορήγηση νέα θέση εργασίας τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ του πρώην ανέργου που προσέλαβε στις 02.06.2017 και διέθετε τις προϋποθέσεις τις παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Επισήμανση Β: Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος της νέας θέσης εργασίας που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (από 01.06.2017 έως 31.05.2018) δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση δεν θα λάβει επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη θέση. Στην περίπτωση που έχει υπάρξει αντικατάσταση της αρχικής νέας θέσης εργασίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, και ο αντικαταστάτης διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης, μόνο του αντικαταστάτη για την καταβολή της επιχορήγησης.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 12.06.2017 και το άτομο δεν διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις i και ii της παρούσας παραγράφου. Κατόπιν η θέση κενώθηκε και το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 20.07.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 15.12.2017 το οποίο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και το διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για το χρονικό διάστημα από 15.12.2017 έως 31.08.2018 (αντικατάσταση νέας θέσης) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα από 15.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτηση για την αιτούμενη προς επιχορήγηση νέα θέση εργασίας τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ του πρώην ανέργου που προσέλαβε ως νέα επιπλέον θέση στις 15.12.2017 (αντικαταστάτης της νέας θέσης) και διέθετε τις προϋποθέσεις τις παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 03.10.2017 και το άτομο δεν διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις i και ii της παρούσας παραγράφου. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 28.11.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 20.01.2018 το οποίο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στη συνέχεια η θέση έμεινε εκ νέου κενή, λόγω αποχώρησης του αντικαταστάτη (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση την 01.04.2018 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 19.04.2018 το οποίο δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και το διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί μόνο για το χρονικό διάστημα από 20.01.2018 έως 01.04.2018 (αντικατάσταση της νέας θέσης) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 20.01.2018 έως την 01.04.2018, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτηση για την αιτούμενη προς επιχορήγηση νέα θέση εργασίας τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ του πρώην ανέργου που προσέλαβε ως νέα επιπλέον θέση στις 20.01.2018 και διέθετε τις προϋποθέσεις τις παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η ένταξη και επιχορήγηση επιχείρησης για άτομο που προσελήφθηκε από 1-6-2017 έως 31-5-2018 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και τηρεί σωρευτικά τις προϋποθέσεις i και ii της παρούσας παραγράφου κατά την αρχική πρόσληψη του, του οποίου η σύμβαση έληξε και επαναπροσλήφθηκε (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου), εφόσον δεν έχει υπάρξει κενό χρονικό διάστημα σε εργάσιμες ημέρες, από την λήξη της σύμβασης του και την υπογραφή της νέας σύμβασης του, καθότι θεωρείται συνεχόμενη απασχόληση και δεν συντρέχει ο έλεγχος των ανωτέρω προϋποθέσεων και στην ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4.2.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Επισήμανση Γ: Ο έλεγχος των ανωτέρω προϋποθέσεων για την δημιουργούμενη νέα θέση εργασίας που έχει δηλώσει ο εργοδότης στην ηλεκτρονική του αίτηση, διεξάγεται από το αρμόδιο γραφείο του ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Α.Α.Δ.Ε. , του ΕΦΚΑ και του Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών). Ο έλεγχος των ανωτέρω i και ii προϋποθέσεων για τους τυχόν αντικαταστάτες γίνεται κατά τον διοικητικό έλεγχο, όπου και καταγράφονται στο σχετικό έντυπο, ώστε να υπολογιστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια διαμονής, η οποία να τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

4.2.2. Εξαιρέσεις:

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που έχουν προσληφθεί από την επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018 στις κάτωθι περιπτώσεις:
- για εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και η επιχείρηση δεν έχει μετατρέψει την σύμβαση τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από την επιχείρηση.
- για εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης και η επιχείρηση δεν έχει μετατρέψει την σύμβαση τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από την επιχείρηση.
- για εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης.
- για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος , επιχορήγησης και δέσμευσης.
- για εργαζόμενους που απασχολούνται εποχικά.
- για άτομα που:
• είναι ομόρρυθμα μέλη σε Ο. Ε., Ε. Ε
• είναι εταίροι σε Ε. Π. Ε και στις Ι. Κ. Ε
• είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
• είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, πλην των μελών- εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
• είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών μελών-εργαζομένων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.2643/1998.
• έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά ή διανύουν την περίοδο δέσμευσης καθότι δεν είναι δυνατή η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης
• που για την απασχόλησή τους επιχορηγείται η επιχείρηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή διανύουν την περίοδο δέσμευσης καθότι δεν είναι δυνατή η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης
• έχουν προσληφθεί από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
• απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Κεφάλαιο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης


5.1. Ποσό επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιούργησε κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018, επιπλέον των θέσεων εργασίας που είχε κατά τον Μάιο του 2017.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό:
α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση,
β) 300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών και άνω ημερησίως σε πενθήμερη βάση και
γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων με ανώτατο ποσό τα 400 ευρώ, 300 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και το Δώρο Πάσχα και Επίδομα Άδειας με ανώτατο ποσό τα 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ, αντίστοιχα.

5.2. Διάρκεια επιχορήγησης

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι έως δεκαπέντε (15) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-8-2018. Όταν η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 1-6-2017, τότε λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31-8-2018.

Επισήμανση Α: Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01-06-2017, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων, μέχρι τις 31-08-2018.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση η οποία δημιούργησε μία νέα θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης την 01.12.2017. Η επιχείρηση, για την νέα θέση εργασίας που δημιούργησε, θα λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης, δηλαδή από 01-12-2017 έως 31-08-2018 και θα δεσμευτεί για την διατήρηση της θέσης, από τις 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από την 01.12.2017 έως 31.08.2018. Στις περιπτώσεις αντικαταστάσεων, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις προϋποθέσεις της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4, προκειμένου να επιχορηγηθεί η δικαιούχος επιχείρηση.

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση η οποία δημιούργησε μία νέα θέση εργασίας, στις 12.06.2017 και το άτομο διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις i και ii της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 22.10.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 21.01.2018, το οποίο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για τα χρονικά διαστήματα από 12.06.2017 έως 22.10.2017 και από 21.01.2018 έως 31-08-2018 και
β) θα δεσμευθεί για την διατήρηση της νέας θέσης από την 01.09.2018 και μετά, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 12.06.2017 έως τις 22.10.2017 και από τις 21.01.2018 έως τις 31.08.2018. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 3: Έστω επιχείρηση η οποία δημιούργησε τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας, στις 12.06.2017 και στις 04.10.2017 με καθεστώς μερικής απασχόλησης και στις 29.11.2017 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα, τις οποίες διατηρεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από την επιχείρηση. Σε αυτήν την περίπτωση για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση:
α) θα λάβει το ποσό που αναλογεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, από την ημερομηνία πρόσληψης, δηλαδή από 12-06-2017 έως 31-08-2018 και από 04-10-2017 έως 31-08-2017, για τις θέσεις μερικής απασχόλησης και
β) από 29-11-2017 έως 31-08-2018 με το ποσό που αντιστοιχεί στην πλήρη απασχόληση και
γ) θα δεσμευθεί για την διατήρηση και των τριών θέσεων από την 01.09.2018 και μετά, από την δημιουργία της πρώτης νέας θέσης εργασίας(πρώτης πρόσληψης), δηλαδή για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 12.06.2017 έως τις 31.08.2018, ήτοι για διάστημα ενός έτους, δύο μηνών και δέκα εννέα ημερών για την πρώτη θέση και για διάστημα δέκα μηνών και είκοσι έξι ημερών για τις υπόλοιπες θέσεις. Επισημαίνεται ότι, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό έως την λήξη της υποχρέωσης διατήρησης της πρώτης θέσης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αντικαταστάσεων οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις προϋποθέσεις της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4, προκειμένου να επιχορηγηθεί η δικαιούχος επιχείρηση.

Επισήμανση Β: Σε περίπτωση που στην νέα θέση που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (από 01.06.2017 έως 31.05.2018) έχουν υπάρξει αντικαταστάσεις των ωφελούμενων, θα πρέπει και οι αντικαταστάτες αυτών να διαθέτουν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αντικαταστάτης της νέας θέσης εργασίας που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (από 01.06.2017 έως 31.05.2018) δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης του (αντικαταστάτη) τόσο για την καταβολή της επιχορήγησης όσο και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης.

Παράδειγμα 4: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 10.07.2017 και το άτομο διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 22.10.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 01.11.2017 το οποίο δεν διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Στη συνέχεια, ο αντικαταστάτης αποχώρησε από την επιχείρηση στις 06.12.2017 και η επιχείρηση προέβη σε δεύτερη αντικατάσταση με άλλο άτομο στις 18.02.2018 το οποίο και διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του και διαθέτει σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1 .
Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για τα χρονικά διαστήματα από 10.07.2017 έως 22.10.2017 (νέα θέση εργασίας) και από 18.02.2018 έως 31-08-2018 (δεύτερη αντικατάσταση της νέας θέσης) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της, από τις 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 10.07.2017 έως 31.08.2018,ανάλογα με το χρονικό διάστημα επιχορήγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Επισήμανση Γ: Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος της νέας θέσης εργασίας που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (από 01.06.2017 έως 31.05.2018) δεν διαθέτει σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1, τότε το χρονικό διάστημα απασχόλησης του, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. Σε περίπτωση αντικατάστασης της νέας θέσης εργασίας, με ωφελούμενο αντικαταστάτη που διαθέτει σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, θα υπολογίζεται μόνο το χρονικό διάστημα απασχόλησης του αντικαταστάτη για την καταβολή της επιχορήγησης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 12.07.2017 και το άτομο δεν διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 20.08.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 01.02.2018 το οποίο διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για το χρονικό διάστημα από 01.02.2018 έως 31.08.2018 (αντικατάσταση της νέας θέσης) σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 01.02.2018 έως 31.08.2018, για ισόχρονο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 06.08.2017 και το άτομο δεν διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 30.11.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 15.12.2017 το οποίο διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1 και το οποίο αποχώρησε στις 02.02.2018.Η επιχείρηση προέβη εκ νέου σε αντικατάσταση με άλλο άτομο την 01.03.2018 το οποίο διαθέτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1 και διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του.
Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση:
α) θα επιχορηγηθεί για τα χρονικά διαστήματα από 15.12.2017 έως 02.02.2018 και από 01.03.2018 έως 31.08.2018 (πρώτη και δεύτερη αντικατάσταση), σύμφωνα με την παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και
β) θα δεσμευτεί για την διατήρηση της από τις 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 15.12.2017 έως τις 02.02.2018 και από 01.03.2018 έως 31.08.2018,ανάλογα με το χρονικό διάστημα επιχορήγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 3: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 03.10.2017 και το άτομο δεν διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 28.11.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, με άλλο άτομο στις 18.06.2018 το οποίο διέθετε σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, διότι το άτομο παρότι διέθετε τις προϋποθέσεις, προσλήφθηκε (έστω και ως αντικαταστάτης) μετά τις 31.05.2018.

Κεφάλαιο 6
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων-Έγκριση


6.1. Μετά την δημοσίευση της παρούσας, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, για τις νέες θέσεις που δημιούργησαν κατά το διάστημα από 1/6/2017 έως 31/5/2018, είτε στην έδρα, είτε στο/στα υποκατάστημα/τα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), μόνο στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση που η έδρα της ανήκει στην αρμοδιότητα του ΚΠΑ2 Αθηνών. Η ανωτέρω διατηρεί υποκατάστημα το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα του ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-06-2016 έως 31-05-2018 δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης τόσο στην έδρα (2 θέσεις), όσο και στο υποκατάστημα (1 θέση) και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η επιχείρηση θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης (ήτοι στο ΚΠΑ2 Αθηνών) για το σύνολο των θέσεων της έδρας και του υποκαταστήματος (ήτοι 3 θέσεις).

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση που η έδρα της ανήκει στην αρμοδιότητα του ΚΠΑ2 Αθηνών. Η ανωτέρω διατηρεί υποκατάστημα το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα του ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-06-2016 έως 31-05-2018 δεν δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης στην έδρα, αλλά δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης στο υποκατάστημα (2 θέσεις) και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η επιχείρηση θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης (ήτοι στο ΚΠΑ Αθηνών) για τις θέσεις του υποκαταστήματος (ήτοι 2 θέσεις).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης • ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας • ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου • αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του
Οργανισμού.

6.3. Η επιχείρηση θα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτηση για την αιτούμενη προς επιχορήγηση νέα θέση εργασίας, τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ., του ωφελούμενου, της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

6.4. Στην αίτηση η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπό της και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.
Η αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της αίτησης με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π. Σ.) ΕΡΓΑΝΗ ,του ΟΑΕΔ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis).
Εάν μια επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.
Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

6.5. Οι αιτήσεις εξετάζονται βάσει του χρόνου υποβολής τους και η αξιολόγησή τους είναι άμεση.
Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα, προβαίνει άμεσα στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην αίτηση της επιχείρησης από τα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, του ΟΑΕΔ, της Α.Α.Δ.Ε., του ΕΦΚΑ καθώς και των Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής (αναφορικά με τις περιπτώσεις ομογενών και πολιτών τρίτων χωρών).
Προκειμένου για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Γραφείου Απασχόλησης δύνανται να ζητούν από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων με σκοπό της ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική απόφαση) και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως email.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της.

Κεφάλαιο 7
Διαδικασία επιχορήγησης


7.1. Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Για τη λήψη της επιχορήγησης η επιχείρηση οφείλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφαση υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμμα, να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2, όπου ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος), και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης καταβολής για επιχορήγηση από την επιχείρηση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά δέκα (10) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

7.2. Δικαιολογητικά

Ως πρώτος μήνας απασχόλησης για την επιχορήγηση θεωρείται ο μήνας κατά τον οποίον δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η καθαρή αύξηση μέσω της δημιουργίας της νέας θέσης εργασίας (σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό προσωπικού που διέθετε κατά τον μήνα Μάιο 2017), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης και τις σχετικές επισημάνσεις και παραδείγματα που αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 (παρ.2) και 6 (παρ.2).
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει είναι τα εξής:
1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων που αποτελούν αύξηση των θέσεων εργασίας βάσει του προγράμματος, και πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ.4.2.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης μαζί με τους τυχόν αντικαταστάτες τους,
β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
γ. την ημερομηνία πρόσληψης τους,
δ. την ημερομηνία γέννησής τους,
ε. τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
στ. το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης που καταβάλει ο ΟΑΕΔ
ζ. το συνολικό ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα,
η. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,
θ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
2. Παραστατικά/Αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας (extrait τράπεζας) των επιχορηγούμενων, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 .
3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης -εργοδότη.
4. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
5. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά.
6. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Αντίγραφα των νέων συμβάσεων εργασίας που προέκυψαν από την μετατροπή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης του επιχορηγούμενου προσωπικού, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.
Μετά τη λήξη του διαστήματος δέσμευσης, και την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου μήνα της δέσμευσης, η επιχείρηση οφείλει εντός ενός μήνα, να προσκομίσει στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα δικαιολογητικά 2 έως 5 του παρόντος κεφαλαίου, που αφορούν στην απασχόληση του δεσμευόμενου (επιχορηγούμενου και μη) προσωπικού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για έναν επιπλέον μήνα, ύστερα από την υποβολή αίτησης από την επιχείρηση και της έκδοσης σχετικής έγκρισης από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης- Όροι -Δεσμεύσεις


Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης, δηλαδή από την 01-09-2018 και μετά. Εάν η επιχείρηση μετά την υπαγωγή της στο πρόγραμμα, μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη) και δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφει στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (Α' 70), για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
Εάν μειωθεί ο αριθμός του δεσμευόμενου (επιχορηγούμενου ή μη) προσωπικού εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη ή μη θέση, διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό, θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ, το οποίο έχει ως συνέπεια την μείωση των μονάδων εργασίας της επιχείρησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία το δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, δεν δύναται η επιχείρηση, να προβεί σε μείωση των ωρών εργασίας, σε πενθήμερη βάση, καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος(επιχορηγούμενο διάστημα και διάστημα δέσμευσης).
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
• η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η κενή θέση που οφείλεται σε :
• οικειοθελή αποχώρηση,
• λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου (μόνο για το προϋπάρχον προσωπικό),
• καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη),
• κενή θέση που οφείλεται σε θάνατο και φυλάκιση,
• οικειοθελή αποχώρηση που δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθ' όλη τη διάρκειά του δεν πρέπει να υποπέσουν σε παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως ισχύει, ή σε παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν για τις άνω παραβάσεις τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ επιβάλλουν κυρώσεις και αυτές έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Παράδειγμα 1: Έστω επιχείρηση η οποία δημιούργησε μία νέα θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις 01.12.2017. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα δεσμευτεί για την διατήρηση της από τις 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 01.12.2017 έως 31.08.2018.

Παράδειγμα 2: Έστω επιχείρηση η οποία δημιούργησε τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας, στις 12.07.2017 και στις 04.10.2017 με καθεστώς μερικής απασχόλησης και στις 29.12.2017 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, θα δεσμευθεί για την διατήρηση των νέων θέσεων εργασίας από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 12.07.2017 έως τις 31.08.2018 (από την αρχική νέα θέση εργασίας) και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα επιχορήγησης. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 3: Έστω επιχείρηση που δημιούργησε νέα θέση εργασίας στις 10.08.2017 και ο ωφελούμενος διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Κατόπιν το άτομο αποχώρησε (με οποιοδήποτε τρόπο) από την επιχείρηση στις 22.11.2017 και η επιχείρηση προέβη σε αντικατάσταση του με άλλο άτομο στις 01.12.2017 το οποίο δεν διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1. Στη συνέχεια ο αντικαταστάτης αποχώρησε από την επιχείρηση στις 06.01.2018 και η επιχείρηση προέβη εκ νέου σε αντικατάσταση στις 18.03.2018 με άλλο άτομο που διέθετε σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2.1, το οποίο και διατηρεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα δεσμευτεί αναλογικά και σύμφωνα με το διάστημα επιχορήγησης, για την διατήρηση της θέσης από την 01.09.2018 και μετά, για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τις 10.08.2017 έως τις 31.08.2018. Αναλογικά θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Κεφάλαιο 9
Διενέργεια ελέγχων / Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων


Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2 και μετά την αίτηση καταβολής επιχορήγησης, πραγματοποιείται άμεσα διοικητικός έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους προκειμένου να ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος προκειμένου να καταβληθεί ενίσχυση.
Μετά την καταβολή της επιχορήγησης από το αρμόδιο ΚΠΑ2, ο Προϊστάμενος αναθέτει άμεσα επιτόπιο έλεγχο (επιτόπια επαλήθευση) στους αρμόδιους ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού). Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της διοικητικής επαλήθευσης και της απόφασης καταβολής επιχορήγησης του Προϊσταμένου με την επιτόπια επαλήθευση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 10 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος (δέσμευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487).
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997 καθώς και τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation - GDPR) (άρθρα 12επ.).
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος και της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων μέσω και της εξαγωγής κατάλληλων στατιστικών στοιχείων.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Τα αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά και τη χορηγούσα Αρχή (ΟΑΕΔ), η οποία υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, εάν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν.4144/2013, ορίζει ότι : «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο. Α. Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κεφάλαιο 10
Διακοπή επιχορήγησης-Δημοσιονομική διόρθωση


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014 (Α' 143) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.
Κεφάλαιο 11 Επίλυση διαφορών- Διαδικασία ενστάσεων
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ. Σ.: 635/8.3.2016 - ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις θα υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 12
Πληροφόρηση


Η πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Κεφάλαιο 13
Τελικές διατάξεις


1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, σε περίπτωση που καλυφθεί ο διατιθέμενος προϋπολογισμός ή ο αριθμός των θέσεων πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, ήτοι 31/10/2018. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης, ήτοι 31/10/2018, οι οποίες θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% των θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις και μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού.

3. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση της να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο