Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2018 ]

ΔΕΔ 1463/2018 Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη δήλωσης έναρξης εργασιών

(Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη δήλωσης έναρξης εργασιών)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Θεσσαλονίκη: 25/07/2018
Αριθμός απόφασης: 1463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :Κ. Μαβινίδου
Τηλέφωνο :2313-333245
Fax:2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης ..-..-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου    ενδικοφανή προσφυγή της «..... του..... » - Α.Φ.Μ......., φορολογικού κατοίκου Βουλγαρίας, η οποία κατατέθηκε από τον φορολογικό εκπρόσωπο.......- ΑΦΜ ........ , κατοίκου.......... του Ν .........- Τ.Κ......... κατά της με αριθμό.........../28-02-2018 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΚΦΔ (άρθρου 54 του ν. 4174/2013), φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ     και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις από ..-..-2018 απόψεις της Δ.Ο.Υ......., με τις οποίες ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής. 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από ..-..-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την υπ’ αριθμ. ../28-02-2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΦΔ του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ... φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 2.600,00 €, λόγω της μη δήλωσης έναρξης εργασιών- και της μη τήρησης λογιστικών αρχείων κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3, 5 και 12 του ν. 4308/2014, 12 και 54 του ν. 4174/2013 και 36 παρ. του ν. 2859/2000 που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ 2 περ α' και ε'.

Η ανωτέρω πράξη προέκυψε κατόπιν της διενέργειας μερικού φορολογικού ελέγχου στη φορολογική περίοδο 01/08/2017-30/09/2017 από την Δ.Ο.Υ............ , για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), με βάση το άρθρο 23 του ν. 4174/2013 και την ΔΕΛ Α 1069048/2.5.2014, δυνάμει της υπ’ αριθμ. .../06-11-2017 σχετικής εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. . .

Αιτία ελέγχου αποτέλεσε η διενέργεια μερικού επιτόπιου προληπτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις που αφορούν ενοικιαζόμενες οικίες, τροχοβίλες, καντίνες κλπ της περιοχής του Δήμου ....., από την Δ.Ο.Υ. ., για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του ν. 2859/2000 στην ως άνω φορολογική περίοδο.

Από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη φορολογική αρχή κατά την 18/08/2017, την 25/08/2017 και την 01/09/2017 εντοπίστηκε η ύπαρξη ακινήτων σε αγροτεμάχιο το οποίο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη, στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού...... Σε κάθε τμήμα του αγροτεμαχίου υπήρχαν δύο ακίνητα παρόμοιου μεγέθους με εξαίρεση το μεσαίο τμήμα, όπου υπήρχε ένα επιπλέον ακίνητο, εμφανώς μικρότερης επιφάνειας.

Με την υπ’ αριθ.......βεβαίωση σύνδεσης στα δίκτυα κοινής ωφέλειας η προσφεύγουσα από κοινού με τους λοιπούς συνιδιοκτήτες ....και ......υπάχθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011, για την τακτοποίηση δύο ισογείων κατοικιών με στέγη και δύο ισογείων αποθηκών στο παραπάνω αγροτεμάχιο εμβαδού 2.550,52 τ.μ. Ως συνολικό εμβαδό των κυρίων χώρων αυθαιρέτου δηλώθηκαν 185,92 τ.μ. και προσδιορίστηκε πρόστιμο ύψους 29.445,76 €. Στην παραπάνω δήλωση, στα στοιχεία των ιδιοκτητών, αναγράφονται και οι τρεις αγοραστές του οικοπέδου κατά ποσοστό 33,33% ο κάθε ένας. Επίσης με την υπ’ αριθ,,,,,  βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας, για την τακτοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου χώρων 15,81 τ.μ. η προσφεύγουσα υπάχθηκε στις ίδιες ανωτέρω και προσδιορίστηκε πρόστιμο ύψους 2.918,93 €. 

Από τους ως άνω επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στα συγκεκριμένα ακίνητα διέμεναν άτομα που έκαναν τουρισμό και επρόκειτο για οικογένειες κατά κύριο λόγο, αφού η παραλία απέχει από τα ακίνητα αυτά 270 μέτρα. Στον προαύλιο χώρο κάθε τμήματος υπάρχει μπάρμπεκιου, παιδική χαρά, κιόσκι, καθώς και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα άτομα που διέμεναν στα συγκεκριμένα ακίνητα κατά την 25/08/2017 δεν ήταν τα ίδια με αυτά που διέμεναν κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου ήτοι, κατά την 18/08/2017. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που διέμεναν κατά την 01/09/2017, τα οποία δεν ήταν αυτά που διέμεναν κατά την 25/08/2017. Βάσει των ανωτέρω, ο έλεγχος διαπίστωσε την εναλλαγή των προσώπων που διέμεναν στα συγκεκριμένα ακίνητα τουλάχιστον ανά μία εβδομάδα.

Επιπροσθέτως, την ίδια πληροφόρηση είχε το συνεργείο ελέγχου από τα γειτονικά σπίτια που ιδιοκατοικούνταν από ημεδαπούς, ότι δηλαδή τα άτομα που διέμεναν εναλλάσσονταν ανά πέντε ημέρες ή μία εβδομάδα. Επιπλέον, οι γείτονες ενημέρωσαν το συνεργείο ελέγχου ότι κατά την αλλαγή των ατόμων, έρχονται οι Βούλγαροι ιδιόκτητες στα ενοικιαζόμενα ακίνητα και αυθημερόν επιστρέφουν στη χώρα τους. Ο έλεγχος συμπέρανε ότι πιθανόν το γεγονός αυτό να σχετίζεται με την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, έτσι ώστε το ακίνητο να είναι έτοιμο για χρήση από την άφιξη των νέων ενοικιαστών. Άλλωστε, κατά τη συνήθη πρακτική, ακόμη και στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού, οι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται από τον εκμισθωτή. Επιπροσθέτως, κατά την 25/08/2017, ένα από τα πρόσωπα που διέμεναν σε ακίνητο του πρώτου κατά σειρά τμήματος του οικόπεδου, σε ερώτηση του ελέγχου για το αντίτιμο της διαμονής που αντιστοιχεί σε μία διανυκτέρευση, αυτό δήλωσε ότι καταβάλει το ποσό των 75,00 ευρώ.

Επιπλέον, από τους μετρητές της ΔΕΗ που σχετίζονται με τα ακίνητα αυτά, προέκυψε σύμφωνα με υπ' αριθ......./05-09-2017 απαντητικό έγγραφό της ΔΕΔΔΗΕ, ότι για την υπ' αριθ......παροχή που σχετίζεται με την προσφεύγουσα, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται σε 10.734 ΩΧΒ για τη χρονική περίοδο από 21/12/2014 έως 18/05/2017. Επιπλέον, ο έλεγχος πληροφορήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ, ότι αν αναγάγει την εποχιακή κατανάλωση σε ημερήσια για τους μήνες αυτούς, τότε συμπεραίνεται, ότι κάθε μέρα τα ακίνητα αυτά κατέγραφαν τέτοια κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί σε καθημερινή χρήση τους, για τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Περαιτέρω, από την καταγραφή των αριθμών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο και των τριών τμημάτων του αγροτεμαχίου, η Διεύθυνση Αστυνομίας....... με το υπ' αριθ. πρωτ.......... /11-09-2017 απαντητικό έγγραφο ενημέρωσε τη φορολογική αρχή ότι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατοικούν σε διαφόρους δήμους της Βουλγαρίας. Από τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των οχημάτων, δεν προκύπτει η ύπαρξη συγγενικής σχέσης με την προσφεύγουσα.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η Δ.Ο.Υ .........εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου ΚΦΔ. 

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ..../..-..-2018 ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    , επικαλούμενη ότι το ακίνητο που έχει στην κατοχή της, στην περιοχή....... , δεν το νοικιάζει, ότι το αγόρασε για να το χρησιμοποιεί για διακοπές η ίδια και η οικογένεια της και ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το χρησιμοποιούσαν φίλοι και συγγενείς τους οποίους φιλοξενούσε χωρίς ανταμοιβή.

Αναφορικά με τον παραπάνω ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, στο άρθρο 23 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα ».

Επειδή, στο άρθρο 36 παρ 1 (Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο) του ν. 2859/2000 (ΚΦΠΑ), ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι 30 (τριάντα) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΦΕΚ Α' 251), ως ίσχυε για το υπό κρίση έτος, ορίζεται ότι: «2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου: α) ....... γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. .».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1, 5 και 12 του ν .4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ορίζεται ότι: «1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματος της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1β του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής: β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου
8.    Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. 2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά. 3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος...».

Επειδή, στην ΠΟΛ.1069/23.3.2015 με θέμα (Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40  ν.4172/2013), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: «Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 σε συνδυασμό και με το άρθρο 40 του  ν.4172/2013, σχετικά με τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το εισόδημα αυτό προκύπτει από: α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους .....Το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στο μισθωτή (π.χ. καθαριότητα, ασφάλεια, κλπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα......... ».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 και 5 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι: «1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο. 5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή ο υπόχρεος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11, παραλείψει να εγγραφεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι: «1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.».


Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1α και 1η και παρ 2α και 2ε του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), ως ίσχυε για το υπό κρίση έτος, ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρο..... η)
δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της
παραγράφου 1,.......ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε', ζ', η' και ιδ' της
παραγράφου 1 ».

Επειδή, ο εν λόγω ισχυρισμός της προσφεύγουσας καταρρίπτεται από το γεγονός, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, ότι κατά τη διάρκεια και των τριών επιτόπιων ελέγχων, δεν συστήθηκε κανένα πρόσωπο, ως ιδιοκτήτης κάποιου εκ των επίμαχων ακινήτων, το οποίο κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας αποκτήθηκε για να χρησιμοποιηθεί για τις διακοπές της ίδιας και της οικογένειας της.
Επιπλέον δε, η προσφεύγουσα έπεσε σε αντιφάσεις όσον αφορά τον ισχυρισμό της ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το χρησιμοποιούσαν φίλοι και συγγενείς τους οποίους φιλοξενούσε, χωρίς ανταμοιβή, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα κατοικεί στην πόλη ............ της Βουλγαρίας ενώ από το απαντητικό έγγραφο της αστυνομίας προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που ήταν σταθμευμένα στον προαύλιο και των τριών τμημάτων του αγροτεμαχίου κατοικούν σε διάφορους δήμους της Βουλγαρίας, όπως ASENOVGRAD, STOLICHNA, VARNA, KRICHIM, SMOLYAN, SOFIYA, NEDELINO και VALCHAN.

Επειδή από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από το συνεργείο ελέγχου κατά την 25/08/2017, σε ερώτηση του ελέγχου σε ένα από τα πρόσωπα που διέμεναν σε ακίνητο του πρώτου κατά σειρά τμήματος του οικόπεδου για το αντίτιμο της διαμονής που αντιστοιχεί σε μία διανυκτέρευση αυτό δήλωσε ότι καταβάλει το ποσό των 75,00 ευρώ. 

Επειδή, από τον έλεγχο και από τις μαρτυρίες των κατοίκων των γειτονικών ακινήτων διαπιστώθηκε η εναλλαγή των προσώπων που διέμεναν στα συγκεκριμένα ακίνητα τουλάχιστον ανά μία εβδομάδα.

Επειδή, από το απαντητικό έγγραφό της ΔΕΔΔΗΕ, προέκυψε ότι η κατανάλωση ρεύματος που κατεγράφη για τα ακίνητα αυτά αντιστοιχεί σε καθημερινή χρήση τους, για τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους και όχι μόνο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας.
Βάσει των ως άνω στοιχείων που προέκυψαν από τη διενέργεια των τριών επιτόπιων ελέγχων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας τεκμαίρεται ότι από την προσφεύγουσα ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 28/02/2018 έκθεση ελέγχου ΚΦΔ-ΕΛΠ επί των οποίων εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από ../../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου.................ενδικοφανούς προσφυγής της «........... » - Α.Φ.Μ ......... ,
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ

Πρόστιμο ΚΦΔ άρθρου 54 ν. 4174/2013 Φορολογικό έτος 2017

Μη τήρηση λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων από την υπόχρεη 2.500,00 €

Μη υποβολή δήλωσης μεταβολής στο τμήμα Μητρώου προκειμένου να δηλωθεί έναρξη δραστηριότητας 100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 €ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο