Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2018 ]

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 1418/2018 Αποδοχή - Άρνηση ελέγχου με υγειονομικές συνέπειες σε φορτίο πάγου

(Αποδοχή - Άρνηση ελέγχου με υγειονομικές συνέπειες σε φορτίο πάγου)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 20/02/2018  
Αριθμός απόφασης: 1418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604 534
ΦΑΞ : 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 23.10.2017 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του (ΑΦΜ ), κατοίκου Καλαμάτας, οδός , κατά της υπ' αριθμ /21.09.2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου φορ/κού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ /21.09.2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου φορ/κού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, της οποίας αιτείται την ακύρωση, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 23.10.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

Με την υπ' αριθμ /21.09.2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 2.500,00 € για το φορολογικό έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2ε' του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 54§1ε' του Κ.Φ.Δ.

Η παράβαση αφορά την άρνηση του προσφεύγοντα για διενέργεια φορολογικού ελέγχου όταν στις 05.09.2016 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 22:25, συνεργείο ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ που είχε μετέβη στο νομό Μεσσηνίας κατόπιν εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., εντόπισε επί της επαρχιακής οδού Καλαμάτας - Αρεόπολης στο ύψος του Αλμυρού με κατεύθυνση προς Καλαμάτα το σταθμευμένο ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο του προσφεύγοντα ο οποίος ασκεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο «Χονδρικό εμπόριο παγακίων βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες» και διακριτικό τίτλο και ο οποίος αρνήθηκε την εξακρίβωση των διακινούμενων αγαθών επικαλούμενος την ευπάθεια του φορτίου.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προβάλλοντας τον εξής λόγο:

- Ουσία αβάσιμη και πλημμελώς αιτιολογημένη η κρίση της φορολογικής αρχής ότι ο προσφεύγων αρνήθηκε τη διεξαγωγή ελέγχου - Ουσία αβάσιμη η επιβολή σε βάρος του προστίμου παρ.2 περ. ε' άρθρ. 54 Ν. 4174/2013 για τη διαδικαστική παράβαση της παρ.1 περ. ε' άρθρ. 54 Ν. 4174/2013.

Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, το συνεργείο ελεγκτών ακινητοποίησε το ΙΧ φορτηγό ψυγείο του το οποίο εκτελούσε παράδοση παραγγελίας σε καφέ ζαχαροπλαστείο και αφού το συνεργείο ενημέρωσε για την υπηρεσιακή του ιδιότητα και ζήτησε τα συνοδευτικά παραστατικά, αυτά επεδείχθησαν όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση ελέγχου (σελ.20). Εν συνεχεία, όμως, το συνεργείο παράνομα στους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες αιτήθηκε να απομακρυνθεί ο μεταφερόμενος πάγος από το ψυγείο, να τοποθετηθεί στη μέση του δρόμου και να προβεί στο σημείο αυτό σε ποσοτική καταμέτρηση του φορτίου. Ο προσφεύγων στο εν λόγω αίτημα αποκρίθηκε ότι ήταν απαγορευμένη υγειονομικά η απομάκρυνση του φορτίου και τοποθέτησή του στο δρόμο καθώς αυτό θα προκαλούσε άμεση αλλοίωση του φορτίου και θα το καθιστούσε ακατάλληλο προς κατανάλωση ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης αυτής της ενέργειας από υγειονομική αρχή θα συνεπαγόταν την άμεση αφαίρεση της άδειας του φορτηγού ψυγείου του. Αντιθέτως πρότεινε να μεταβεί το συνεργείο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του όπου εκεί σε κατάλληλο υγειονομικά χώρο και θερμοκρασία, θα μπορούσε να αφαιρεθεί το μεταφερόμενο φορτίο πάγου και να γίνει καταμέτρηση αυτού και επαλήθευση όσων αναγράφονταν στα συνοδευτικά φορολογικά παραστατικά διακίνησης. Ο έλεγχος όμως, ισχυρίζεται, επέμεινε στην απαίτησή του να βγει η ποσότητα πάγου στη μέση του δρόμου και να καταμετρηθεί εκεί επιτόπια, απαίτηση την οποία αρνήθηκε για τους προαναφερόμενους λόγους.

Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 23. Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα.

2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου: α) [...] β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφαση του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί με απόφασή του να ορίζει ειδικό τρόπο διενέργειας των ελέγχων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για ορισμένες ή και για όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων, ανάλογα και με το αντικείμενο δραστηριότητας και το ύψος των οικονομικών δεδομένων, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. [...]

Άρθρο 24. Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπο του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. [...]

Άρθρο 25

1. Ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι, από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος ή υπάλληλοι, φέρουν, έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: [...]

2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητας του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
[..]

6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. [...]

7. Ειδικά προκειμένου για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να περιλαμβάνει, αντί των υπό γ' και δ' στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι και εκτός του επισήμου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης.»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως ίσχυε, ορίζονταν τα εξής: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) [...] ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, [...] 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) [...] ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της παραγράφου 1 [...]».

Επειδή, με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N. 4174/2013, άρθρα 53-62)» διευκρινίζονται τα εξής:

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62 [...] 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54) [...] δ) Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε') Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε'). Επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας η μη ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, διότι τα περιστατικά αυτά εμπίπτουν στην ειδικότερη ρύθμιση της περίπτωσης δ'.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, η παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες αφορά τις περιπτώσεις που από τα πραγματικά γεγονότα, προκύπτει ότι από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχόμενου, που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών, κ.λπ.), ο υποκείμενος σε προληπτικό έλεγχο αποσκοπούσε να δυσχεράνει ή να ματαιώσει το φορολογικό έλεγχο. (Σταματόπουλος, Δ. (1998). Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων, Ανάλυση - Ερμηνεία, Τόμος τρίτος. Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα).

Επειδή, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου εφαρμογής διατάξεων Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ /10.05.2017 (εισερχ /15.05.2017) έγγραφο στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκύπτουν τα εξής:

«Την 05.09.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:25 το συνεργείο ελέγχου κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. μετέβη στο νομό Μεσσηνίας, στην περιοχή Αλμυρού, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Επί της επαρχιακής οδού Καλαμάτας - Αρεόπολης στο ύψος του Αλμυρού με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, ο έλεγχος εντόπισε το σταθμευμένο ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας το οποίο ανήκει στην οντότητα με διακριτικό τίτλο Ο οδηγός του ΙΧ,  εκτελούσε παράδοση παραγγελίας στο καφέ ζαχαροπλαστείο με την επωνυμία Το συνεργείο ελέγχου επέδειξε την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές ταυτότητες και ενημέρωσε τον οδηγό για τη σκοπούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Ο οδηγός του ΙΧ αρνήθηκε τη διεξαγωγή ελέγχου για την εξακρίβωση των δηλωθέντων αγαθών βάσει του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής που επέδειξε στον έλεγχο, επικαλούμενος ευπάθεια φορτίου. Κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου θεωρήθηκε το υπ' αριθμ Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο και το υπ' αριθμ Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής της ελεγχόμενης οντότητας. Εκτός των ως άνω δεν επεδείχθη κανένα άλλο στοιχείο της οντότητας. Ο οδηγός του ΙΧ ενημέρωσε το συνεργείο ελέγχου σχετικά με τη λειτουργία της οντότητας, τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και ενημερώθηκε ότι η άρνηση του ελέγχου αποτελεί παράβαση του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 και του επιδόθηκε: [...]»

Επειδή, ο προσφεύγων, όπως αναφέρεται στην ως άνω έκθεση ελέγχου, αλλά και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, επικαλείται ότι κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο επέδειξε τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, ήτοι το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο και το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, αλλά αρνήθηκε όταν του ζητήθηκε από τους ελεγκτές να τοποθετήσει το φορτίο πάγου στο δρόμο για να προβεί σε ποσοτική καταμέτρηση, γεγονός που δεν αμφισβητείται από τη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην Έκθεση Απόψεών της προς την Υπηρεσία μας, αλλά ούτε στην οικεία έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ γίνεται αναλυτική περιγραφή στο τι ακριβώς ζητήθηκε από τον προσφεύγοντα να πράξει ώστε να εξακριβωθεί το μεταφερόμενο φορτίο παρά μόνο η εν λόγω άρνησή του.

Επειδή, ο προσφεύγων προσκομίζει την υπ' αριθμ /07.09.2016 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο από 06.09.2016 ερώτημά του, όπου αναφέρονται τα εξής: «[...] Τα οχήματα μεταφοράς του πάγου προκειμένου να τους εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση καταλληλότητας μεταφοράς πάγου από την υπηρεσία μας, την οποία ήδη διαθέτετε. Ο πάγος πρέπει να μεταφέρεται κατά τρόπο ώστε να μη επιμολύνεται ή υποβαθμίζεται από εξωγενείς παράγοντες, διατηρώντας τους οργανοληπτικούς του χαρακτήρες και την αλυσίδα ψύξης».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, η υπό κρίση άρνηση του προσφεύγοντα κρίνεται αιτιολογημένη, καθώς αφορά μόνο στην ευπάθεια του φορτίου πάγου, η μεταφορά του οποίου διέπεται από ειδικές συνθήκες όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 23.10.2017 και με αριθμ. πρωτ  ενδικοφανούς προσφυγής του (ΑΦΜ ) και την ακύρωση της υπ' αριθμ. /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση: Πρόστιμο άρθρου 54§2ε' του ν. 4174/2013: Μηδέν

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο