Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2018 ]

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 350/2018 Απόρριψη - Κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο παρακαταθηκών θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1

(Απόρριψη - Κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο παρακαταθηκών θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 15/01/2018
Αριθμός απόφασης: 350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604536
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα « Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 25/09/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, ΑΦΜ , κατοίκου , οδός κατά της με αριθ. πρωτ /2017 τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, επί της με αριθ. πρωτ /2017 αίτησής του με την οποία προσκόμισε τα δικαιολογητικά της δήλωσης με επιφύλαξη για το φορολογικό έτος 2016 της οποίας ζητείται η ακύρωση.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 25/09/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αρ /2017 Ενδικοφανή προσφυγή ο προσφέυγων στρέφεται κατά της απόρριψης εκ μέρους της αρμόδιας για τη φορολογία του ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών της υπ'αριθμ. /2017 Αίτησης Ανάκλησης- τροποποίησης της φορολογικής δήλωσής του, φορολογικού έτους 2016. Ο προσφεύγων εκθέτει ότι η πρώην εργοδότριά του, εταιρία , παρακατέθεσε υπέρ του κατά τη χρήση 2016 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το συνολικό ποσό των 26.504,36€, ως τακτικές αποδοχές και αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας. Όσον αφορά την τελευταία (25.000€), ο προσφεύγων αναφέρει ότι δε την εισέπραξε, εντούτοις ήταν αυτόματα καταχωρημένη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2016 στον κωδικό 617. Ο ίδιος προχώρησε στην υποβολή της δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο με επιφύλαξη και ακολούθως υπέβαλε την υπ'αριθμ /2017 Αίτησή του στην αρμόδια ΙΒ' ΔΟΥ, ζητώντας την ανάκληση και τροποποίησή της, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαγραφεί το συγκεκριμένο ποσό. Η ΔΟΥ προχώρησε στον έλεγχο και την εκκαθάριση της δήλωσης, απορρίπτοντας το αίτημά του και εκδίδοντας την από 6/9/2017 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, επί της με αριθ. πρωτ /2017 αίτησής του προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

Να ακυρωθεί η με αρ. πρωτ /2017 τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, επί της με αριθ. πρωτ /2017 αίτησή του, με την οποία προσκόμισε τα δικαιολογητικά της δήλωσης με επιφύλαξη για το φορολογικό έτος 2016 και να γίνει νέα εκκαθάριση προκειμένου να διαγραφεί το ποσό των 25.000,00 € από τον κωδ. 617.

Στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης ο προσφεύγων προσκόμισε στην Υπηρεσία μας υπέβαλλε το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ /2017 Συμπληρωματικό Υπόμνημα, με το οποίο μας δηλώνει ότι με την με αρ. πρωτ /2017 ενδικοφανή προσφυγή στρέφεται και κατά της με αρ. πρωτ /2017 τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, με την οποία προσκόμισε τα δικαιολογητικά της δήλωσης με επιφύλαξη για το φορολογικό έτος 2016.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.».

Επειδή, σύμφωνα με την περ. ε'παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ., β) ., γ) , δ)...., ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) ζ)...., η) .».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης ».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2017 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» αναφέρεται ότι:« ....Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1025/2017 και ΠΟΛ.1033/28.1.2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1054/2.3.2015 και ΠΟΛ.1260/3.12.2015, είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. δάνεια)

β. Στους κωδικούς 657-658 ή 617-618 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους.

Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 427 ΑΚ (Δημόσια κατάθεση) «Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα σε περίπτωση υπερημερίας του δανειστή να προβεί σε δημόσια κατάθεση του οφειλομένου, αν αυτό συνίσταται σε χρήματα ή άλλα πράγματα δεκτικά κατάθεσης κατά το νόμο».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 431 (Αποτελέσματα της κατάθεσης) «Η δημόσια κατάθεση επιφέρει απόσβεση της ενοχής σαν να είχε γίνει κατά το χρόνο της κατάθεσης καταβολή από τον οφειλέτη».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 434 «Αν ο οφειλέτης, για λόγο που αφορά το πρόσωπο του δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο του δανειστή, αδυνατεί να εκπληρώσει με ασφάλεια την υποχρέωσή του, έχει το δικαίωμα να προβεί σε δημόσια κατάθεση με τα ίδια αποτελέσματα όπως στην περίπτωση της υπερημερίας του δανειστή».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, με τη δημόσια κατάθεση της οφειλόμενης χρηματικής παροχής, επέρχεται, απόσβεση της ενοχής σαν να είχε γίνει, κατά το χρόνο της καταθέσεως, καταβολή από τον οφειλέτη, όταν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη δημόσια κατάθεση, δηλαδή, είτε όταν ο δανειστής έγινε υπερήμερος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 349 επ. του ΑΚ, είτε όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει με ασφάλεια την παροχή του, για λόγο που αφορά το πρόσωπο του δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο του.

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρακατάθεση εκ μέρους της εταιρίας του ποσού των 25.000 € υπέρ του προσφεύγοντος ισοδυναμεί με κανονική καταβολή, η οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στις 23/05/2016 (ημερομηνία παρακατάθεσης). Το γεγονός ότι ο προσφεύγων δεν εισέπραξε το ποσό δεν αναιρεί τα ανωτέρω, διότι αυτό είναι στη διάθεσή του από την ανωτέρω ημερομηνία και μπορεί να εισπραχθεί οποτεδήποτε αποφασίσει ο ίδιος, χωρίς καμία αίρεση ή προθεσμία.

Επειδή, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ποσό των 25.000 € ορθώς έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 617 (Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή εισφορά (άρ. 43 Α ΚΦΕ), ως εκ τούτου δεν έχει φορολογηθεί, ούτε έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και συνεπώς ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος..

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 25/09/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο