Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/63769/0026/2018 Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)

(Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2/63769/0026/13-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6987705
Fax : 210 6987730

2. Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αμερικής 6
106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3338623
Fax : 210 3338659

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)».

Επί του ανωτέρω θέματος και λόγω της μετατροπής των 12ψήφιων και 20ψήφιων Κωδικών Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ), που αναγράφονται στους εκδιδόμενους από τη ΔΕΗ ΑΕ λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ), σε νέους 25ψήφιους ΚΗΠ ενιαίου τύπου RF, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαδικασία πληρωμής των λογαριασμών αυτών μέσω του ΟΠΣΔΠ:

Α. Ανάλογα με τον αριθμό των ψηφίων και τον τύπο του ΚΗΠ διακρίνονται οι παρακάτω 2 περιπτώσεις:

1η περίπτωση - Λογαριασμοί με 12ψήφιους και 20ψήφιους ΚΗΠ

Σε περίπτωση που στον εξοφλούμενο μέσω ΟΠΣΔΠ λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ αναγράφεται ο «παλιός» 12ψήφιος ΚΗΠ, για μεμονωμένους λογαριασμούς ή ο «παλιός» 20ψήφιος ΚΗΠ, για πολλαπλούς λογαριασμούς, τότε κατά την εισαγωγή των στοιχείων του Χρηματικού Εντάλματος (τύπος ΧΕ ΟΠΣΔΠ: 12) οι χρήστες πρέπει, στο πεδίο με τίτλο «Είδος Πληρωμής», να επιλέγουν από την αναπτυσσόμενη λίστα (drop-down list) «ΔΕΗ - Μεμονωμένος» για 12ψήφιο ΚΗΠ ή «ΔΕΗ - Πολλαπλός» για 20ψήφιο ΚΗΠ (βλ. εικόνες 1 και 2 στο Παράρτημα).

Επισημαίνεται ότι μόνο μετά την εν λόγω επιλογή, μέσω της ανωτέρω λίστας, εμφανίζεται το παρακείμενο πεδίο με τίτλο «Κωδικός Πληρωμής», στο οποίο οι χρήστες του ΟΠΣΔΠ, οφείλουν να καταχωρούν αμελλητί τον κάθε φορά αναγραφόμενο στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 12ψήφιο ή 20ψήφιο ΚΗΠ, χωρίς κενά μεταξύ των ψηφίων (βλ. εικόνα 3).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το ΟΠΣΔΠ διενεργεί αυτόματα, βάσει συγκεκριμένου αλγόριθμου, έλεγχο εγκυρότητας του κάθε φορά καταχωρούμενου 12ψήφιου ή 20ψήφιου ΚΗΠ και δεν επιτρέπει λανθασμένες καταχωρίσεις, προκειμένου η ΔΕΗ να λάβει σωστά την πληροφορία αναφορικά με το φορέα της ΚΔ στον οποίο αντιστοιχεί το πληρωτέο ποσό του ΧΕ.

2η περίπτωση - Λογαριασμοί με 25ψήφιους ΚΗΠ τύπου RF

Σε περίπτωση που στον εξοφλούμενο μέσω ΟΠΣΔΠ λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ αναγράφεται ο νέος 25ψήφιος ΚΗΠ τύπου RF, τότε κατά την εισαγωγή των στοιχείων του ΧΕ (τύπος ΧΕ ΟΠΣΔΠ: 12), οι χρήστες πρέπει στο πεδίο με τίτλο «Είδος Πληρωμής» να επιλέγουν «Άλλος» από την αναπτυσσόμενη λίστα (βλ. εικόνα 4). Τονίζεται ότι κατόπιν της εν λόγω επιλογής, δηλαδή μετά την επιλογή «Άλλος» από την αναπτυσσόμενη λίστα του πεδίου με τίτλο «Είδος Πληρωμής», εμφανίζεται το παρακείμενο πεδίο με τίτλο «Κωδικός Πληρωμής», στο οποίο οι χρήστες του ΟΠΣΔΠ, οφείλουν να καταχωρούν αμελλητί τον κάθε φορά αναγραφόμενο στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 25ψήφιο ΚΗΠ τύπου RF, χωρίς κενά μεταξύ των 25 ψηφίων, π.χ. RF39908818000300002089550 (βλ. εικόνα 3).

Ωστόσο, δεδομένου ότι, όταν επιλεγεί η τιμή «Αλλος» στην αναπτυσσόμενη λίστα του πεδίου «Είδος Πληρωμής», το ΟΠΣΔΠ δε διενεργεί κανένα έλεγχο εγκυρότητας του ΚΗΠ που καταχωρίζεται, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή όλων των εμπλεκόμενων χρηστών (εισηγητών - προϊσταμένων) για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισής του. Τονίζεται ότι σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του 25ψήφιου ΚΗΠ τύπου RF δεν μεταφέρεται στη ΔΕΗ η πληροφορία της ταυτότητας του φορέα της ΚΔ που διενεργεί την πληρωμή και κατά συνέπεια η πληρωμή που πραγματοποιείται θεωρείται από τη ΔΕΗ ως αδιευκρίνιστη και ο σχετικός λογαριασμός μη εξοφλημένος. Ήτοι, τυχόν λανθασμένη καταχώριση του 25ψήφιου ΚΗΠ τύπου RF οδηγεί στο φαινόμενο εξοφλημένες οφειλές φορέων της ΚΔ προς τη ΔΕΗ να θεωρούνται απ' αυτήν απλήρωτες.

Β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της αριθμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 απόφασης (Β.2279), οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδονται και αποστέλλονται από τη ΔΕΗ ΑΕ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ενσωματωμένη τη σχετικά προβλεπόμενη έκπτωση επί της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν και απεστάλησαν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, η ΔΕΗ υποχρεούται να ενσωματώσει την αναλογούσα έκπτωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδώσει. Για την εξόφληση των ΧΕ που αφορούν τις ανωτέρω 1 και 2 περιπτώσεις επιλέγεται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το είδος του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής (12ψήφιος, 20ψήφιος ή 25ψήφιος) ο ΙΒΑΝ GR1201100400000004001534439, που αντιστοιχεί σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 5 της προαναφερόμενης απόφασης.

Γ. Τονίζεται ότι κάθε ΧΕ που εκδίδουν οι φορείς της ΚΔ μέσω ΟΠΣΔΠ θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα και μόνο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και σε ένα και μόνο ΚΗΠ (12ψήφιο, 20ψήφιο ή 25ψήφιο τύπου RF).

Δ. Οι προαναφερθείσες οδηγίες θα εφαρμόζονται έως την ολοκλήρωση της νέας λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ, που αφορά στον έλεγχο βάσει αλγορίθμου της ορθής και έγκυρης καταχώρισης του νέου 25ψήφιου κωδικού τύπου RF, για την εφαρμογή της οποίας (λειτουργικότητας) θα δοθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας. Τέλος, για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των υπόψη οδηγιών, παρακαλούμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος όλα τα όργανα της ΚΔ (εκκαθαριστές-εισηγητές και προϊστάμενοι αυτών), που εμπλέκονται στην ενταλματοποίηση δημοσίων δαπανών μέσω του ΟΠΣΔΠ.

 


Ο Αναπλ. Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο