Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 1069382 ΕΞ 08-05-2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ 2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1134539 ΕΞ2018/06-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
Fax:210 - 32.30.829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 32 και 37 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:7ΤΧΔ46ΜΠ3Ζ-93Υ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.»

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από:
α) 10/5/2018, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων και του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης
β) 11/5/2018, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου
γ) 25/5/2018 , της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης
δ) 7/ 6/2018, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
ε) 22/ 6/2018, καθώς και τη σχετική πρόταση.

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών », σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ομάδα Διοίκησης Προγράμματος (εφεξής «Ο.Δ.Π.»), για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του Προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης», σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Διοίκησης και ορίζουμε ως Συντονιστή, μέλη και Συμβούλους αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Φώτιο Σάλλα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας ΠΕ Επιστήμης της Πληροφορικής, με βαθμό Α', Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

ΙΙ. ΜΕΛΗ:

α) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):

αα) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης:

1. Μαρία Βαϊούλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

ββ) Διεύθυνση Εισπράξεων:

2. Αγγελική Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

3. Γεώργιο Καπόγλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γγ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης:

4. Ειρήνη Αλεβυζάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Παντελή Βέλτσο, υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου.

δδ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.):

5. Μαργαρίτα Χρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Γεωργοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.

εε) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ):

6. Αφροδίτη Ντοκόζη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λώλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

7. Κυριακή Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, με αναπληρώτρια την Κυριακή Χρυσοβέργη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ..

8. Αναστασία Τζωρακάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Ψαρρό, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ..

9. Παρασκευή Πατσουράκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

β) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.):

αα) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.):

10. Κυριάκο Μιχαλακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.

11. Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.

12. Φώτιο Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.

ββ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (Δ.Η.Τ.):

13. Μαρία Κοτσαρίδα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Λιαρομάτη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

γγ) Τελωνεία

14. Γεωργία Βλαστού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παρίση, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

15. Ευάγγελο Καλαθά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Β' Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, με αναπληρώτρια την Αμαλία Μακρυγιαννάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.):

αα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.):

16. Χρήστο Μπουράνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β'- Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων.

17. Σοφία Ζαφειράτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Η'- Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Έμμεσης Φορολογίας και Εισπράξεων

ββ) Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.):

18. Ελένη Αποστολοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας.

19. Σοφία Σωμαρακάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης.

20. Πελία Λυμπερόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης.

γγ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.):

21. Αφροδίτη Σκαμπαρδώνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'-Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Κασσιανή Παπακώστα, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.

δ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.):

22. Χρήστο Ρέππα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'-Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, με αναπληρώτρια τη Μαρία Μπεκράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

ε) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού:

23. Βάγια Πρεμέτη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων.

24. Χαράλαμπο Μπασδέκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων.

25. Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων.

26. Ελευθερία Μαθιουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων.

στ) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας:

27. Άγγελο Κούρο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος.

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

28. Σοφία Παππά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος.

η) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας

29. Δημήτριο Τσακίρη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με γνωστικό αντικείμενο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, με βαθμό Α', αναπληρωτή Προϊστάμενο του Γραφείου.

- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Συντονιστή της Ο.Δ.Π. ορίζουμε ως αναπληρώτρια αυτού το, με α/α 23, μέλος, Βάγια Πρεμέτη, εφαρμοζομένου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

ΙΙΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ Ο.Δ.Π.

Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:

1. Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ειδική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη Χαραλαμπία Πουλάκου, μετακλητή υπάλληλο, που υπηρετεί σε θέση ειδικού συνεργάτη.

2. Ευαγγελία Σωτηροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ειδική σύμβουλο.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

3. Χριστίνα Κατσικερού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) είναι ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Ι. Στα πλαίσια του έργου της, η Ομάδα, ενδεικτικά, θα:

α) συντονίζει, καθοδηγεί και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των δράσεων και ενεργειών που απαιτείται να ολοκληρωθούν από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος,

β) παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα και εισηγείται την ανακατανομή των ανθρώπινων, λειτουργικών και οικονομικών πόρων, αν και όποτε απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται και επηρεάζει την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου.

ΙΙ.α.) Ο Συντονιστής της Ομάδας:

αα) μπορεί να κατανέμει τα μέλη αυτής σε Υποομάδες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος και να ορίζει υπευθύνους αυτών. Οι Υποομάδες θα συνεδριάζουν χωριστά ή και μαζί, όπως κάθε φορά θα καθορίζει ο Συντονιστής της Ομάδας, ο οποίος έχει την εποπτεία των εργασιών αυτών,

ββ) παρέχει κατευθύνσεις προς τις Υποομάδες και συντονίζει αυτές, ως προς τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη θέση σε λειτουργία έργων ή μέρους έργων του Προγράμματος, κατά πεδίο αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και τον συνολικό χρονοπρογραμματισμό του Προγράμματος,

γγ) παρακολουθεί την πρόοδο του έργου των Υποομάδων,

δδ) δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις αυτής Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και λοιπά στελέχη της Α.Α.Δ.Ε., όποτε το κρίνει απαραίτητο, καθώς και να συνεργάζεται με στελέχη υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων ή με Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας ή Εργου αυτών, το έργο των οποίων, σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το Πρόγραμμα της παρούσας Ομάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

εε) επικοινωνεί με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων για τη συλλογή στοιχείων προόδου υλοποίησης του Προγράμματος και των υποέργων αυτού, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την επιτάχυνση υλοποίησης αυτού,

στστ) έχει την ευθύνη για το εκάστοτε παραδοτέο του Προγράμματος,

ζζ) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών και των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας ή Εργου που τυχόν λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στην Α.Α.Δ.Ε., των οποίων η ολοκλήρωση των εργασιών ή του έργου είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος και οφείλει να ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης αυτού,

ηη) ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όποτε το κρίνει απαραίτητο ή όποτε του ζητηθεί, την ως άνω Συντονιστική Επιτροπή για την πορεία και την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων και των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, για το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών και για τους πιθανούς κινδύνους και προτείνει τρόπους αποφυγής τους,

θθ) ενημερώνει το Τμήμα Γ'- Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος σε μηνιαία βάση.

β) Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.


Ε. Η Ομάδα Διοίκησης Προγράμματος θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής της και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι το πέρας της υλοποίησης και της παραλαβής όλων των έργων του Προγράμματος.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο