Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2018 ]

Αριθμ. 41777/1303/2018 Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017

(Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. 41777/1303/21.8.2018

(ΦΕΚ Β' 3969/12-09-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

γ) Του π.δ. 63/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98).

δ) Του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

ε) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’814), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. οικ. 59285/18416/2017 (ΦΕΚ 4503/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ465Θ1Ω-ΦΟΘ).

5. Τα σχετικά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων:
α) Π.Ο.Π.Σ. αριθμ. 278/16-6-2017, 318/10-11-2017, 399/22-3-2018 και 445/2-7-2018.
β) Π.Ο.Σ.Υ.Τ.Α. αριθ. 2/3-3-2017 και 1/23-1-2018.
γ) Πανελλήνια  Ομοσπονδία Στρατιωτικών αριθμ. 26/2017 και αριθμ. 21/19-7-2018.
δ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας αριθμ. 970/2017, 497/2016 και 757/2017.
ε) Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και ΕΤΜ αριθμ. 4057/2017.
στ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων αριθμ. 52/6-4-2017, 64/28-6-2017 και 92/15-11-2017.
ζ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων αριθμ. 481/9-6-2017 και 482/12-6-2017 και
η) Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας αριθμ. 2586/15-11-2017.

6.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 2.082.800,00 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.» έτους 2018 του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

7.  Την αριθμ. οικ. 26754/2192/11-5-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

Για την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι αναφερομένων συνταξιουχικών οργανώσεων αποδίδεται ποσό από την προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατήθηκε από συνταξιούχους το έτος 2017 από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ανάλογο του αριθμού συνταξιούχων του κλάδου ή εργασιακού χώρου που εκπροσωπούν, ως ακολούθως:

 

ΠΟΣΟ (σε €)

Π.Ο.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

450.000

Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

49.000

Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

100.000

Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

90.000

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΜ

1.350.000

Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

32.500

Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

2.300

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

9.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.082.800

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Η αριθμ. οικ. 26806/699/2018 (Β’ 1841) υπουργική απόφαση, ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός                           
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο