Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)

(Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210.69.87.502
Fax: 210.69.87.506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018/08.05.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1900, Τεύχος Β' της 25-5-2018, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς εφαρμογής αυτής. Με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 11 της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β' 4241) ΑΥΟ επί των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος υπ' αριθμ. 2 και αναριθμούνται οι επόμενες, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της ίδιας απόφασης. Επίσης, οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμoγραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της τροποποιούμενης ΑΥΟ και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών με προϊόντα καφέ, δύναται να εφαρμοσθεί, είτε η Κανονική είτε η Απλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού, κατά περίπτωση. Ειδικότερα στην περίπτωση της Κανονικής Διαδικασίας Εφοδιασμού, υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής τύπου Α (ΕΧΑ, COΑ, EUA), ενώ στην περίπτωση της Απλοποιημένης Διαδικασίας υποβάλλεται η Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου ΕΧΖ, COZ, EUZ. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση χρήσης της Κανονικής Διαδικασίας εφοδιασμού, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία περί εξαγωγής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της αναριθμούμενης παραγράφου 4, της τροποποιούμενης ΑΥΟ.

Στις περιπτώσεις χρήσης Απλοποιημένης Διαδικασίας εφοδιασμού, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η οριζόμενη στην αναριθμούμενη παράγραφο 4 της ΑΥΟ, λαμβάνοντας επιπλέον, υπόψη τα κάτωθι:

Τα προϊόντα καφέ θα πρέπει να παραδίδονται με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (ΔΠΕ) που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 και στο ΔΠΕ θα επισυνάπτεται το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης, στο οποίο θα πρέπει να τίθενται όλες οι πράξεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τα ΔΠΕ, ώστε να αποδεικνύεται η περάτωση της διακίνησης. Το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης θα παραμείνει επισυναπτόμενο στο αντίτυπο Νο Β του ΔΠΕ. Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης θα πραγματοποιείται μετά την μηνιαία υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εξαγωγής (ΣΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της αρ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟ.

Επιπλέον, στην περίπτωση (γ) της νέας αναριθμούμενης παραγράφου 4 της τροποποιούμενης ΑΥΟ αναφορικά με την «Αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα ή έξοδο από φορολογική αποθήκη για σκοπούς εφοδιασμού», προστίθεται νέα υποπερίπτωση (γγ), σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού και συγκεκριμένα η αποστολή του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» προς τον εφοδιαστή, τόσο στην περίπτωση της Κανονικής όσο και της Απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.

Τέλος, στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται νέα περίπτωση ε) σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Επίσης, στην περίπτωση αυτή το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο