Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 1074424 ΕΞ 21-05-2019.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2018 ]

Αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018 Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α' 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α' 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 3-08-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ2018/03-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3943/11-09-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΚΑΙ Ε΄   

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 - ΑΘΗΝΑ       
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 25, της υποπαραγράφου ε' των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 9 και 41 αυτού.
β) Του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
α) Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β' 968 και 1238) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β' 4009) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/06.11.2014 (Β' 3017) Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει.
γ) Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 (Β' 659) των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών».
δ) Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15.7.2013 (Β' 1748) του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων»,
ε) 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
στ) 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
ζ) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την από 24-07-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 25 και στην υποπαράγραφο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 37/ 26-07-2018 Βεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών


Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπηρετούν στις Υπηρεσίες όπου προβλέπονται οργανικές θέσεις του οικείου κλάδου.

Οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Α.Α.Δ.Ε. πληρούνται με μετατάξεις εκ των υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις σε αυτήν μετά από έκδοση σχετικής προκήρυξης και αξιολόγηση των υποψηφίων, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που περιγράφονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Με την προκήρυξη ορίζεται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων και δύναται να καθορίζονται οι κλάδοι προέλευσης των υποψηφίων ανά θέση.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις μετάταξης


1. Οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης, εντός του χρόνου και στον τόπο που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να κατέχουν οργανική θέση στην Α.Α.Δ.Ε. και να ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
β) Να έχουν τουλάχιστον δωδεκαετή πραγματική υπηρεσία στους κλάδους ΠΕ Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών, Χημικών, Μηχανικών, Πληροφορικής και Διοικητικού Οικονομικού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε ή/και του Υπουργείου Οικονομικών.
γ) Να έχουν στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από ποσοστό 85% της εκάστοτε προβλεπόμενης βαθμολογικής κλίμακας


2. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της μετάταξης, οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών πρέπει:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, ψευδή βεβαίωση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι, λόγω παραπομπής, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
δ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει ο οριζόμενος χρόνος για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
στ) Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους
για τα ανωτέρω αδικήματα και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος να μην έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο.
ζ) Να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα με ποινή προσωρινής παύσης.
η) Να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.
θ) Να μην υπάρχουν σε βάρος τους σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.
ι) Να μην έχουν υποχρεωτικά μεταταγεί από τον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών σε άλλο κλάδο λόγω χαμηλής αξιολόγησης.
ια) Να μην υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής


Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για την μετάταξη τους στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Α.Α.Δ.Ε καταγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:

1. Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή και του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης ή Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Α.Α.Δ.Ε. ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικών ελεγκτών άλλου Υπουργείου.

3. Πραγματική υπηρεσία σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών και στο λοιπό δημόσιο τομέα

4. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

5. Κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος, αναγνωρισμένων μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως συναφών με τα αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε..

6. Κατοχή Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης στον Εσωτερικό Έλεγχο (Certified Internal Auditor C.I.A., Certified Government Auditing Professional CGAP) ή Πιστοποίησης ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified Accountants) ή Πιστοποίησης ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας -The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) ή Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ή κατοχή οποιασδήποτε άλλης Πιστοποίησης η οποία θα κριθεί θετικά ως προς την αναγνώριση του φορέα προέλευσής της σε Εθνικό ή Διεθνές/Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς την συνάφειά της με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου ή της ελεγκτικής, με απόφαση του Διοικητή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του αρθ. 7.

7. Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε θέση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο.

8. Πιστοποιημένη επιμόρφωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ή από τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) την τελευταία δεκαετία.

9. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001) και με πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα όσα ισχύουν στην 121929/Η/31.07.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2123/Β΄/01.08.2014).
 
10. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.


11. Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή.

Άρθρο 4
Προσωπική συνέντευξη


Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται μεταξύ του υποψηφίου και της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας, με σκοπό τη διαμόρφωση γνώμης, εκ μέρους της Επιτροπής, για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και για την προσωπικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση Κριτηρίων


Τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης αξιολογούνται με τους Συντελεστές Βαρύτητας Οικονομικού Επιθεωρητή και με τον περιορισμό του αντίστοιχου, κατά περίπτωση, ανώτατου ορίου βαθμολογίας, ως ακολούθως:


 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές Βαρύτητας ή Βαθμολόγηση Μονάδας Αναφοράς Ανώτατο Όριο Βαθμολογίας
1 Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου
ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου σε θέση οργανικής μονάδας επιπέδου (για κάθε μήνα):
1.1)  Γενικής Διεύθυνσης
1.2)  Διεύθυνσης
1.3)  Υποδιεύθυνσης
1.4)  Τμήματος
ή
1.5)  Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου
- Χρόvος μεγαλύτερος τωv δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήvας.

0,70
0,60
0,50
0,40

0,30

20
2 Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης ή Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Α.Α.Δ.Ε. ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικών Ελεγκτών ή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλου Υπουργείου (για κάθε μήνα):    


 

2 2.1)  Άσκηση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή στο Υπουργείου Οικονομικών ή στην Α.Α.Δ.Ε. (με ανάθεση).
2.2)  Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή ή Εσωτερικού Ελεγκτή σε Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικών Ελεγκτών ή σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων άλλου Υπουργείου.
2.3)  Άσκηση καθηκόντων βοηθού Επιθεωρητή ή βοηθού Εσωτερικού Ελεγκτή στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικού Ελέγχου άλλου Υπουργείου.
2.4)  Άσκηση λοιπών καθηκόντων σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης ή Εσωτερικού Ελέγχου ή Υπηρεσία ή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήποτε άλλου Φορέα του Δημοσίου.
- Χρόvος μεγαλύτερος τωv δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήvας.
0,70
0,50

0,30

0,20
6
3 Προϋπηρεσία (για κάθε μήνα):
3.1)  Πραγματική υπηρεσία σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών
3.2)  Πραγματική υπηρεσία στο λοιπό δημόσιο τομέα.
- Χρόvος μεγαλύτερος τωv δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήvας.
0,50
0,20
50
4 Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) 10 10
5 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος (για κάθε τίτλο):
5.1) Διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο αρμοδίως ως συναφές στα αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.
5.2) Μεταπτυχιακός τίτλος αναγνωρισμένος αρμοδίως ως συναφής στα αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.
7
5
12
6 Κατοχή Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης στον Εσωτερικό Έλεγχο (Certified Internal Auditor – C.I.A., Certified Government Auditing Professional – CGAP) ή Πιστοποίησης ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας - Association of Chartered Certified Accountants) ή Πιστοποίησης ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) ή Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ή κατοχή οποιασδήποτε άλλης Πιστοποίησης η οποία θα κριθεί θετικά ως προς την αναγνώριση του φορέα προέλευσής της σε Εθνικό ή Διεθνές/Ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς την συνάφειά της με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου ή της ελεγκτικής, με απόφαση του Διοικητή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του αρθ. 7. 10 10
7 Προϋπηρεσία στον Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε θέση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο (για κάθε μήνα)
- Χρόvος μεγαλύτερος τωv δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως μήvας.
0,2 5
8 Παρακολούθηση σεμιναρίων την τελευταία δεκαετία (ανά ώρα). 0,02 4
9 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001) και με πιστοποιητικά που εκδίδονται   από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα όσα ισχύουν στην 121929/Η/31.07.2014 (ΦΕΚ 2123/Β΄/01.08.2014) κοινή υπουργική  απόφαση. 4 4
10 Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. 1)Άριστη: 3
2)  Πολύ καλή:
3) Καλή: 1
4


 

11 Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή. 1-75 75
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 200Άρθρο 6
Διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης των υποψηφίων


1. Η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”» καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Στην προκήρυξη ορίζονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανά Νομό και Υπηρεσία, οι κλάδοι προέλευσης των υποψηφίων ανά θέση, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση και επισυνάπτονται προκαθορισμένες φόρμες που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), στην σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και στην συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί φορολογικής συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), στην οποία θα έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπεύθυνα δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος επιτρέπεται μόνο έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ο υποψήφιος με την συμμετοχή του στην διαδικασία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και της παρούσας απόφασης και φέρει την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας, του βιογραφικού σημειώματος και της υπεύθυνης δήλωσης περί φορολογικής συμμόρφωσης. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σάρωση, τόσο της αίτησης, όσο και της υπεύθυνης δήλωσης μετά την υπογραφή τους (και μετά την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για την δεύτερη), ενώ το βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφότυπο word. Η μη πλήρωση των προϋποθέσεων μετάταξης του άρθρου 2, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω και ειδικότερα η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων, η μη ηλεκτρονική υποβολή, η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί φορολογικής συμμόρφωσης, η μη δήλωση σειράς προτίμησης υποχρεωτικά για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις του νομού προτίμησης ή η μη χρήση της προκαθορισμένης φόρμας, συνεπάγονται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των δηλούμενων στοιχείων με τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου, ο υποψήφιος καλείται ηλεκτρονικά εντός τακτής προθεσμίας να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα πρόσθετα δηλούμενα στοιχεία.

2. Μετά την λήξη της προθεσμίας, την ηλεκτρονική λήψη των αιτήσεων υποψηφιότητας και την επεξεργασία αυτών που πληρούν τις ως άνω απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει στην μοριοδότηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια «1» μέχρι και «10» του προηγούμενου άρθρου.

3. Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αποτυπώνεται στο Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, προκειμένου να λάβει γνώση, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του, ώστε αυτός να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα για διόρθωση σε περίπτωση αμφισβήτησης της μοριοδότησής του. Στην περίπτωση που η Δ.Δ.Α.Δ. κάνει δεκτό το αίτημα του υπαλλήλου, διορθώνει την αντίστοιχη φόρμα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα του υπαλλήλου επισυνάπτεται στο Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης μαζί με τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας και τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας, η οποία και αποφαίνεται τελικά επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια να επιληφθεί και να οριστικοποιήσει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων είναι η Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας, στην οποία και διαβιβάζονται τα ανωτέρω Ατομικά Φύλλα Αξιολόγησης των υποψηφίων.

4. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία των υποψηφίων που διαβιβάστηκαν από τη Δ.Δ.Α.Δ. και αποφανθεί επί των ενστάσεων, οριστικοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης των τυπικών προσόντων και αποστέλλει, σε όσους έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής μέγιστης βαθμολογίας (62,5), πρόσκληση με την οποία καλούνται ενώπιον της για το επόμενο Στάδιό της, κατ΄ άρθρο 4, προσωπικής συνέντευξης.

5. Μετά τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την βαθμολόγησή της, συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που έλαβε κάθε υποψήφιος του Σταδίου αυτού στα κριτήρια «1» μέχρι και «11».

6. Σε περίπτωση που προκύψει, μεταξύ υποψηφίων, ίσο συνολικό άθροισμα βαθμολογίας, προηγείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, με την εξής σειρά προτεραιότητας:
 1. κριτήριο παραγράφου 11
 2. κριτήριο παραγράφου 3
 3. κριτήριο παραγράφου 2
 4. κριτήριο παραγράφου 1
 5. κριτήριο παραγράφου 4
 6. κριτήριο παραγράφου 5
 7. κριτήριο παραγράφου 6
 8. κριτήριο παραγράφου 7
 9. κριτήριο παραγράφου 9
 10. κριτήριο παραγράφου 10
 11. κριτήριο παραγράφου 8
 
 7. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής μέγιστης βαθμολογίας (62,5), στη δε συνέντευξη έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 40 και άνω.
 
 8. Η τελική κατανομή των υποψηφίων στις επιμέρους κενές οργανικές θέσεις ανά Υπηρεσία γίνεται με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 7 λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την σειρά κατάταξης, την δηλωθείσα σειρά προτίμησης, τα στοιχεία φακέλου των επιτυχόντων και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με μόνο περιορισμό εκείνον του Νομού προτίμησης.


9. Η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων ανά Υπηρεσία κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο και αποστέλλει στη Δ.Δ.Α.Δ. για την εκκίνηση έκτακτης διαδικασίας εσωτερικής μετάταξης στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 5 του ν. 4389/2016. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε Υπηρεσία.

10. Η Επιτροπή συντάσσει, επίσης, τον τελικό πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μεταξύ των αδιάθετων επιτυχόντων του τελικού Σταδίου, ο οποίος παραμένει ενεργός για δώδεκα (12) μήνες, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν τυχόν νέες κενές θέσεις που θα προκύψουν χωρίς την έκδοση νέας προκήρυξης.

11. Οι σχετικές αποφάσεις μετάταξης εκδίδονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 5 του ν. 4389/2016.

12. Η απόφαση μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι κατά τον χρόνο δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι αποσπασμένοι σε φορείς εκτός της Α.Α.Δ.Ε. ή βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, θεωρείται ότι ανακαλείται αυτοδίκαια στην περίπτωση που δεν αναλάβουν καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης μετάταξης, διακοπτόμενης της σχετικής απόφασης απόσπασης ή της άδειας άνευ αποδοχών αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών.


1. α) Συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, η οποία συγκροτείται από τα κατωτέρω πέντε (5) μέλη:
αα) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Πρόεδρο,
ββ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος,
γγ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως μέλος,
δδ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ως μέλος,
εε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.
β) Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος:
αα) Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, μέλους της Επιτροπής, τον αναπληρώνει ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζεται από τον Διοικητή με την απόφαση ορισμού των μελών αυτής. Ειδικά, στην περίπτωση αναπλήρωσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, χρέη Προέδρου της Επιτροπής, ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
ββ) Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μέλους της Επιτροπής, τον αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού στην ίδια Διεύθυνση.
γ) Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί και από επτά
(7) μέλη με την προσθήκη ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι, λόγω των ειδικών γνώσεων και της επιστημονικής τους κατάρτισης ή της επαγγελματικής τους απασχόλησης και εμπειρίας, μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου της.
δ) Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος αυτής.
ε) Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματεία, η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΠΕ ή TE. Ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του ορίζεται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, καθώς και η γραμματεία αυτής και οι εμπειρογνώμονες.

3. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Οικονομικών Επιθεωρητών και η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης αυτών για τη διαπίστωση της κατοχής των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για την αξιολόγηση της προσωπικότητας τους, γενικά, για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή. Επίσης, στο έργο αυτής εμπίπτει και η επίλυση κάθε ζητήματος, που ανακύπτει και αφορά στη διαδικασία, κατόπιν πρόσκλησης ή εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει σε άλλο όργανο της Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 8
Λόγοι υποχρεωτικής μετάταξης των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Α.Α.Δ.Ε. στον κλάδο από τον οποίο προήλθαν


1. Ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Α.Α.Δ.Ε. μετατάσσεται υποχρεωτικά στον κλάδο από τον οποίο προήλθε με σχετική απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που εκδίδεται μετά από εκκίνηση έκτακτης διαδικασίας εσωτερικής μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 5 του ν. 4389/2016, στις εξής περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που λαμβάνει αρνητική αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συστήματος Αξιολόγησης ή Διαχείρισης της Απόδοσης της Α.Α.Δ.Ε., όπως θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή.
β) Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσπασης κατόπιν αίτησης σε οργανική μονάδα κάθε επιπέδου της Α.Α.Δ.Ε. ή τοποθέτησης κατόπιν αίτησης του σε θέση ευθύνης αυτής, στην οποία δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών. Εξαιρούνται της εφαρμογής οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υπηρετούν ήδη σε θέσεις ευθύνης κάθε επιπέδου και μέχρι την συμπλήρωση της θητείας τους σε αυτές, καθώς και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που έχουν ήδη αποσπαστεί ή διατεθεί στο Γραφείο Διοικητή ή το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης ή διάθεσης.
γ) Στην περίπτωση απόσπασης, κατόπιν αίτησης, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός Α.Α.Δ.Ε. Από το πεδίο εφαρμογής αυτής της περίπτωσης εξαιρούνται οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων. Η απόσπαση σε μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών ή Εσωτερικού Ελέγχου άλλου Υπουργείου δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής μετάταξης, εφόσον ο συνολικός χρόνος απόσπασης δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
δ) Στην περίπτωση που αποσπαστεί ή διατεθεί σε Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.
ε) Στην περίπτωση που συντρέξουν μετά την μετάταξη τα κωλύματα α) έως ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση που του επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αργίας.

2. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, που μετατάσσονται υποχρεωτικά στον κλάδο προέλευσης τους δύνανται, όταν εκλείψουν οι ως άνω λόγοι και εντός προθεσμίας δύο μηνών, να αιτηθούν την εκ νέου μετάταξη τους στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, μετά από εκκίνηση έκτακτης διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 5 του ν. 4389/2016, χωρίς νέα προκήρυξη, αλλά διατηρουμένων των κωλυμάτων α' έως ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 9
Κινητικότητα


Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών δύνανται να μετατίθενται ή να αποσπώνται, μόνο, σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. όπου προβλέπονται οργανικές θέσεις του κλάδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, καθώς και να μετατάσσονται σε άλλο κλάδο ή και άλλο φορέα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 10
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις


1. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι ή υπηρετούν σε Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εκτός Α.Α.Δ.Ε., εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 1, περ. γ' και δ' του άρθρου 8 της παρούσας για μεταβατική περίοδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προτίμησης.


2. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα του παρόντος και αναφέρεται σε υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της ΑΑΔΕ ή σε Οικονομικούς Επιθεωρητές αυτής, όπως η οριζόμενη, από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, θητεία των Οικονομικών Επιθεωρητών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, παύει να ισχύει.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο