Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2018 ]

Ε.Ε.Ε.Τ. αριθμ. 860/2/2018 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 860/2/2018

(ΦΕΚ Β' 3919/10-09-2018 και ΦΕΚ Β' 4847/31-10-2018)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12, 17, 18, 20 παρ. 2, 8 και 9, 21 παρ. 1, 13 και 15, 23, 26 παρ. 2 και 3, 27, 30, 38, 73, 75, 77 και 80 αυτού.

2. To ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α'/2014) και ιδίως το Κεφάλαιο Ζ' όπως ισχύει.

3. Το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α'/2012), και ιδίως το άρθρο 31 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α'/2014).

4. Το ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α'/2007), ιδίως το άρθρο 13 αυτού ως ισχύει,

5. Το ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/2000), όπως ισχύει.

6. Το ν. 1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)» (ΦΕΚ 96/Α'/1989).

7. Το π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ» (ΦΕΚ 139/Α'/2017).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 1900/51/ Φ211/13-1-2016 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 105/Β'/27-1-2016) όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 27217/505/ 4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ 1442/Β'/14-6-2013).

10. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 18953/237/ Φ1/8-3-2018 «Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ 889/ Β'/8-3-2018).

11. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 4262/Β'/6-12-2017) όπως ισχύει.

12. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 721/2/12-06-2014 «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/Β'/26-06-2014) όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/ Β'/4-3-2003) όπως ισχύει.

14. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β'/17-9-2012).

15. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β'/11-12-2012).

16. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 860/1/23-07-2018 «Έγκριση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και τη διαδικασία χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατ' εφαρμογή του ν. 4070/2012.

2. Στον παρόντα κανονισμό δεν εμπίπτουν, καθώς δεν αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την υπηρεσία ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

3. Δεν εμπίπτει στον παρόντα Κανονισμό η αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω:
Υπουργείο/Υπουργός: Υπουργείο/Υπουργός αρμόδιο(ς) για τη ρύθμιση του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου): το δικαίωμα που χορηγείται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.
Χρήση ραδιοσυχνότητας σε πρωτεύουσα βάση: Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς οι οποίοι υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:
α. Έχουν δικαίωμα προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές που προκαλούνται από άλλους σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση μεταγενέστερα από αυτούς.
β. Δεν πρέπει να προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές σε σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση σε πρωτεύουσα βάση, προγενέστερα από αυτούς.
γ. Έχουν δικαίωμα προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες σε δευτερεύουσα βάση προγενέστερα ή μεταγενέστερα από αυτούς.
Χρήση ραδιοσυχνότητας σε δευτερεύουσα βάση: Αφορά εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς οι οποίοι έχουν τους εξής περιορισμούς:
α. Δεν πρέπει να προκαλούν παρεμβολές στους σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση, ασχέτως αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν μεταγενέστερα.
β. Δεν μπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς στους οποίους έχει γίνει εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν μεταγενέστερα.
γ. Έχουν δικαίωμα προστασίας από παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς της ίδιας υπηρεσίας ή άλλης επίσης δευτερεύουσας υπηρεσίας, εφόσον οι συχνότητες των άλλων αυτών σταθμών εκχωρήθηκαν μεταγενέστερα.
Ειδικά ραδιοδίκτυα κατηγορίας Α: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα που δεν ανήκουν στην κατηγορία Β.
Ειδικά ραδιοδίκτυα κατηγορίας Β: Τα ειδικά ραδιοδίκτυα των οποίων η περιοχή λειτουργίας έχει ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόμετρα και η εκπομπή κάθε σταθμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) Watt Ισοδύναμη Ισοτροπικά Ακτινοβολούμενη Ισχύ (EIRP), ή λειτουργούν εντός σαφώς καθορισμένων ορίων όπως εντός εργοταξίων, αεροδρομίων, κ.λπ. Η κατηγορία περιλαμβάνει μεταφερόμενα ραδιοδίκτυα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, ενώ δεν εμπίπτουν δίκτυα με αναμεταδότη, ανεξαρτήτως της ακτίνας λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη για χρήση αναμεταδότη εντός κλειστών στεγασμένων χώρων.
Αποθεματοποίηση: Πρόσκτηση ή κατακράτηση ποσότητας φάσματος μεγαλύτερης από τις εκτιμούμενες ή πραγματικές τεχνικά ανάγκες με αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση του ανταγωνισμού.

2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4070/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στον εν λόγω νόμο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και στις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων


1. Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασκούν νόμιμη δραστηριότητα και υπάγονται σε καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18, 21 και 80 του ν. 4070/2012 και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ.

2. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που εμπίπτουν στο παρόντα Κανονισμό, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
(α) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου δεν κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης και αφορά κυρίως ζώνες συχνοτήτων μη αποκλειστικής χρήσης. Οι χρήστες των συγκεκριμένων ζωνών οφείλουν να μεριμνούν ώστε κατά τη λειτουργία των συσκευών τους να πληρούνται τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ραδιοδιεπαφών τεχνικά χαρακτηριστικά, να μην παρακωλύεται ενδεχόμενη χρήση της συγκεκριμένης ζώνης σε πρωτεύουσα βάση, ενώ δε δικαιούνται παροχής προστασίας από πιθανές παρεμβολές.
(β) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης προκειμένου να ικανοποιούνται οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 21, παρ. 1 του ν. 4070/2012.
H EETT καθορίζει με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σε ποια από τις ανωτέρω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση μεμονωμένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΕΚΚΖΣ.

3. Οι χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μεριμνούν ώστε ο αριθμός των ραδιοδιαύλων και το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία χρησιμοποιούν, να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την πλέον ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4. Τα πρόσωπα που κάνουν χρήση ραδιοσυχνοτήτων είναι υπεύθυνα για την τήρηση των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Εφόσον ο χρήστης ραδιοσυχνότητας δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την τήρηση των τεχνικών όρων χρήσης, οφείλει να ορίζει τεχνικό υπεύθυνο ο οποίος φέρει την ευθύνη για την τήρηση αυτών.

5. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, γίνεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, και τους Κανονισμούς Γενικών Αδειών και Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, ως ισχύουν.

6. Για κάθε χορήγηση δικαιώματος χρήσης λαμβάνονται υπόψη, πλέον των γενικών αρχών του άρθρου 3 του ν. 4070/2012 τα κάτωθι:
(α) Η τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς επιζήμιες παρεμβολές
(β) Η διαθεσιμότητα του φάσματος σε ευρύ πεδίο χρηστών
(γ) Η εξασφάλιση της ποιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(δ) Τα μοντέλα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προβλέπονται από τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R)
(ε) Τα εφαρμόσιμα, κατά περίπτωση, όρια εκπομπών και ατρωσίας, όπως καθορίζονται από τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και αποφάσεις, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ
(στ) Οι απαιτήσεις διεπαφής ραδιοεξοπλισμού (ραδιοδιεπαφές) που εκδίδει και αναθεωρεί η ΕΕΤΤ
(ζ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισμού τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο αιτών.

Άρθρο 4
Αποθεματοποίηση Φάσματος


1. Η ΕΕΤΤ, πέρα από την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, μεριμνά για τη διασφάλιση της μη παραβίασης των αρχών του ανταγωνισμού από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή συγκέντρωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως ενδεικτικώς η επιβολή της μεταβίβασης ή της εκμίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κατόπιν κλήσης σε ακρόαση του κατόχου των δικαιωμάτων.

2. Η ΕΕΤΤ μπορεί κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει αυστηρές προθεσμίες για την πραγματική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης από τον κάτοχό τους, να ελέγχει κατά πόσον ο κάτοχος του δικαιώματος αξιοποιεί τις προσδιοριζόμενες σε αυτό ραδιοσυχνότητες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις κατά τα ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ή εφόσον ο κάτοχος του δικαιώματος δεσμεύει φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χωρίς να το χρησιμοποιεί για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση χορήγησης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012 κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών του προστίμου ή/και της ανάκλησης του εν λόγω δικαιώματος.

3. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, υποχρεούνται να αιτηθούν την ανάκληση του δικαιώματός τους, εφόσον δε σκοπεύουν να προβούν στη χρήση αυτού. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του δύναται να ανακληθεί από την ΕΕΤΤ και να είναι πλέον διαθέσιμο για χορήγηση.

4. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των δικαιωμάτων χρήσης που χορηγούνται χωρίς περιορισμό του αριθμού τους, η ΕΕΤΤ δύναται, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία χορήγησης, να ζητήσει από τους κατόχους τους λεπτομέρειες σχετικά με την αξιοποίηση και την πραγματική χρήση του φάσματος προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αποθεματοποίησης φάσματος από αυτούς.

5. Η επιβεβαίωση της ορθής αξιοποίησης και της πραγματικής χρήσης του φάσματος γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και σύμφωνα με τους όρους των χορηγηθέντων δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθεματοποίηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων η ΕΕΤΤ δύναται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012 κυρώσεις.

Άρθρο 5
Ουδετερότητα ως προς τη χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία και την παρεχόμενη Υπηρεσία


1. Όλοι οι τύποι τεχνολογίας που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για αυτού του είδους υπηρεσίες, εκτός αν ρητώς απαγορεύεται με απόφαση του Υπουργού.

2. Κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4070/2012, μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τη ραδιοδικτυακή ή ασύρματη τεχνολογία
πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον αυτό απαιτείται:
(α) Για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών,
(β) Για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
(γ) Για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας,
(δ) Για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων,
(ε) Για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος, ή
(στ) Για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

3. Όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται να παρασχεθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, εκτός αν ρητώς απαγορεύεται με απόφαση του Υπουργού.

4. Κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 4070/2012, δύναται:
(α) Να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προ-βλέψεων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU),
(β) Να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος όπως ενδεικτικά:
(βα) Η ασφάλεια της ζωής,
(ββ) Η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής,
(βγ) Η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων,
(βδ) Η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, π.χ. με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών,
(γ) Να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού, τα μέτρα αυτά δύνανται να επεκτείνονται ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος.

5. Τα μέτρα των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται και τα σχετικώς συναχθέντα αποτελέσματα.

6. Για περίοδο πέντε (5) ετών, με αρχή την 25η Μαΐου 2011, οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιήσει τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη βάση της επανεκτίμησης των υφιστάμενων περιορισμών, και πριν εκδώσει την απόφασή της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμηση της σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να αποσύρει την αίτησή του. Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται.

7. Μετά την πενταετή περίοδο, με αρχή την 25η Μαΐου 2011, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώματα χρήσης που είχαν χορηγηθεί μέχρι την 25η Μαΐου 2011 εφαρμόζονται οι αρχές των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΕΤΤ επανεκτιμά όλους τους περιορισμούς των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και κάθε άλλη σχετική απόφαση.

8. Οι προβλέψεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου δε συνιστούν χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.

Άρθρο 6
Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης


1. Με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που εκδίδει η ΕΕΤΤ καθορίζονται οι μεμονωμένες ραδιοσυχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται χορήγηση ατομικού δικαιώματος. Στον ανωτέρω κανονισμό καθορίζονται οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης αυτών των συχνοτήτων.

2. Δεν απαιτείται κοινοποίηση χρήσης της συχνότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

Άρθρο 7
Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων Χωρίς Περιορισμό του Αριθμού τους


1. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη να περιορισθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης σε μια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, η χορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη αυτή γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ.

2. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. Ειδικά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου, η ΕΕΤΤ δύναται επιπλέον να τα χορηγεί σε συμφωνία με αποφάσεις ή συστάσεις αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και, εφόσον η χορήγηση άφορα κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, σε συμφωνία με αποφάσεις αρμόδιων για τη ρύθμιση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων οργάνων σε χώρα που πρόκειται να διατεθεί ο υπό δοκιμή εξοπλισμός ή με αποφάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
 
3. Δικαίωμα χρήσης σε προσωρινή βάση χορηγείται στις περιπτώσεις παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την υποστήριξη γεγονότων περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως αθλητικών και πολιτιστικών.

4. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για μία γεωγραφική περιοχή χωρίς να προσδιορίζονται σε αυτά οι θέσεις των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες χορηγούνται δικαιώματα χρήσης με γεωγραφικό προσδιορισμό αναφέρονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Στον ίδιο κανονισμό καθορίζονται το εύρος που δύναται να έχει η γεωγραφική περιοχή ισχύος του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς επίσης διοικητικοί, λειτουργικοί και τεχνικοί όροι που δύναται να συνοδεύουν τα δικαιώματα αυτά. Ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά εξάμηνο τις θέσεις των εγκατεστημένων σταθμών του δικτύου του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

5. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτείται διεθνής συντονισμός καθώς και του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού, τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή πλήρους αίτησης σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος. Στην περίπτωση διεθνούς συντονισμού, η προθεσμία αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς συντονισμού.

6. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Το εν λόγω αίτημα κατατίθεται στην ΕΕΤΤ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος. Η ΕΕΤΤ εξετάζει αν:
(α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος.
(β) Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των δηλωμένων από τον αιτούντα υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ και η χρήση τους θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Αν για τις ζώνες αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη από αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή τον ΕΚΚΖΣ, εφαρμόζονται οι διεθνείς αποφάσεις ή συστάσεις.
(γ) Ο αιτών τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή τελών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον χρησιμοποιεί ήδη ραδιοσυχνότητες.
(δ) Ο αιτών με τη συγκεκριμένη αίτηση του, δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η αίτηση δε διεκπεραιώνεται και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Τα αντίστοιχα τέλη εκχώρησης επιστρέφονται εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση αυτής με βάση και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και εκχωρεί το σύνολο ή μέρος των αιτούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Η αίτηση ή μέρος αυτής απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση, ιδίως αν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των ακόλουθων λόγων:
(α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 6, του παρόντος.
(β) Υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν και τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος.
(γ) Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από το συγκεκριμένο σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς να προκληθούν επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση δικαιώματος σε άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων εφόσον έχει προσδιοριστεί τέτοια στην αίτηση.
(δ) Με βάση τη θεωρητική ανάλυση, η ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής ή η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι μεγαλύτερη από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που θέτουν οι προβλεπόμενες ραδιοδιεπαφές ή ο Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
(ε) Για τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς και για αιτήσεις που αφορούν μεταφορά σήματος από το σημείο παραγωγής του ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού προγράμματος στο σημείο ευρυεκπομπής, η αίτηση τους περιλαμβάνει θέση εκ της οποίας δε νομιμοποιούνται να εκπέμπουν σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής και την κείμενη νομοθεσία εκτός αν αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό και μόνο μεταξύ του σημείου παραγωγής και του σημείου ευρυεκπομπής. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να διεκπεραιωθεί η αίτηση του. Αν ο αιτών δεν προσκομίσει εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί, οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί τότε η αίτηση του (ή μέρος αυτής) απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης τα τέλη εκχώρησης δεν επιστρέφονται στον αιτούντα.
 
8. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση του δικαιώματος, εκδίδεται η ατομική διοικητική πράξη χορήγησης του δικαιώματος ραδιοσυχνοτήτων και ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων.

9. Η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίζει στο δικαίωμα την αποκλειστική ή μη αποκλειστική χρήση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων καθώς και τους τεχνικούς όρους χρήσης του δικαιώματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Για το λόγο αυτό δε δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του δικαιώματος ενώ δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους οι οποίοι, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν την ισχύ εκπομπής, την πόλωση των κεραιών ή τις συχνότητες εκπομπής / λήψης (εφόσον η αίτηση εκχώρησης αναφέρεται σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες ή ραδιοδιαύλους).

10. Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματος του, αν κρίνει ότι οι όροι χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό δεν τον ικανοποιούν. Εφόσον ο δικαιούχος δε ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του δικαιώματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής απόφασης σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη ραδιοσυχνοτήτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα, μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης του δικαιώματος.

11. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα ανά ζώνη ραδιοσυχνοτήτων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης στην ΕΕΤΤ, εκτός αν πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν:
(α) Δικαιώματα χρήσης σε προσωρινή βάση.
(β) Θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος.
(γ) Περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, με την επιφύλαξη ότι η χορήγηση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα της έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία η οποία αναφέρεται στο παρόν άρθρο στην περίπτωση όμως αυτή η αίτηση εγκρίνεται, ως έχει ή υπό όρους, ή απορρίπτεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την πλήρη υποβολή της.

12. Ειδικά για την περίπτωση της σταθερής υπηρεσίας ο αριθμός των μονόδρομων ζεύξεων που θα μπορεί να αιτηθεί κάθε ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 48 ανά εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάμενων ζεύξεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ, το ανωτέρω όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου έως 100 μονόδρομες ζεύξεις ανά εβδομάδα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για αιτήσεις ανάκλησης.

13. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της υποδείγματα αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

14. Η ΕΕΤΤ, με αποφάσεις της, δύναται να ορίζει τους όρους και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων.
 
15. Ιδιαίτερα για τη χορήγηση δικαιώματος σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό για τη μεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, απαιτείται ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός να λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

16. Εθελοντικοί σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και εν γένει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, οφείλουν να κάνουν χρήση των ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που αναγράφεται στο δικαίωμα που τους έχει χορηγηθεί. Προς τούτο ο νόμιμος εκπρόσωπος τους κατά την υποβολή της αιτήσεως υποχρεούται όπως καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει το χορηγηθέν δικαίωμα.

17. Ειδικά για τις περιπτώσεις ειδικών ραδιοδικτύων οι κάτοχοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΤΤ για τον αριθμό των κινητών και φορητών σταθμών του ραδιοδικτύου τους.

18. Χορηγεί κατά τα ανωτέρω προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας: α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού.
Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.
Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α΄/2017). Στις περιπτώσεις της κατηγορίας β) ανωτέρω, όπου απαιτείται η δοκιμαστική λειτουργία ραδιοεξοπλισμού, στον οποίο δεν έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από το π.δ. 98/2017, δοκιμαστικές εκπομπές επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί με ευθύνη του κατόχου του προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας τα κατάλληλα μέτρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων καθώς και την προστασία της περιουσίας.
Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του φάσματος συχνοτήτων που κατέχουν ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν. Στην περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κατόχου του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού. Στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων έχει χορηγηθεί σε πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κατόχου του δικαιώματος. Στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων έχει απονεμηθεί σε άλλο χρήστη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη.
Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και σε διαφορετική θέση, αν το κρίνει απαραίτητο (όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η προστασία άλλων υπηρεσιών ή/και παροχών δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και κρατικών δικτύων).
Η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλεί το χορηγηθέν δικαίωμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4, καθώς και όταν η χρήση του ραδιοφάσματος δεν γίνεται για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε το δικαίωμα.
Στις περιπτώσεις δικτύου που περιλαμβάνει μόνο κινητούς σταθμούς, ως θέση νοείται ο χώρος ή η περιοχή λειτουργίας του δικτύου όπως έχει ορισθεί στο συγκεκριμένο προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας. Το προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγείται για διάρκεια ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος, για ένα (1) επιπλέον μήνα και σε κάθε περίπτωση με μέγιστη συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση του ενδιαφερόμενου.
Για τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, καταβάλλονται τέλη χρήσης φάσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Πριν τη χορήγηση του προσωρινού δικαιώματος χρήσης για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος και σχετικό έντυπο αίτησης.
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για την αναλογική ραδιοφωνία.
Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας ως προς τα υφιστάμενα συστήματα και τις υφιστάμενες χρήσεις του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Η τήρηση των όρων των χορηγούμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κατόχων των δικαιωμάτων. Η ΕΕΤΤ δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει προτεινόμενες φασματικές ζώνες, γεωγραφικές περιοχές, χρονικές περιόδους και άλλους ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων στα τέλη σε σχέση με τα οριζόμενα στην Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, για τη χορήγηση προσωρινών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, για σκοπούς που σχετίζονται με την προαγωγή της ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη βέλτιστη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και να εξυπηρετεί κατά απόλυτη προτεραιότητα σχετικά αιτήματα που είναι σύμφωνα με το πλαίσιο των αποφάσεων αυτών.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου η ΕΕΤΤ δύναται να θέσει σε λειτουργία ειδικό διαδικτυακό τόπο και να ορίσει ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτημάτων.

Άρθρο 8
Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων με Περιορισμό του Αριθμού τους


1. Περιορισμός του αριθμού των δικαιωμάτων είναι δυνατός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για τη χορήγηση των δικαιωμάτων μπορεί να επιμηκυνθεί στους έξι (6) συνολικά μήνες, από την έναρξη της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής.

2. H EETT εξετάζει σε τακτά διαστήματα κατά πόσον είναι αναγκαίο να επιβληθεί περιορισμός στον αριθμό δικαιωμάτων χρήσης που θα χορηγηθούν ή αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ' άλλον τρόπο απ' ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση και διαχείριση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης για ραδιοσυχνότητες.

3. Στην περίπτωση όπου προκύπτουν ενδείξεις για την αναγκαιότητα εφαρμογής περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ' άλλον τρόπο απ' ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, με σχετική απόφαση του Υπουργού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΕΤΤ, διενεργείται από την ΕΕΤΤ δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/2012.

4. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό τον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης και το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που πρόκειται να εφαρμοστεί ή την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ' άλλον τρόπο απ' ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα.

5. Μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ, με απόφασή της, δημοσιεύει τα τεύχη προκήρυξης του διαγωνισμού στα οποία προσδιορίζει λεπτομερώς τη διαδικασία και τους όρους του διαγωνισμού με βάση αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 και των απαιτήσεων του άρθρου 20 του ν. 4070/2012. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο, για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας ή του ανταγωνισμού.

6. Η ΕΕΤΤ δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καθώς και την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, κατ' άλλον τρόπο απ' ότι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα και κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης να εισηγείται τη μεταβολή του αριθμού στον Υπουργό. Σε περίπτωση έγκρισης της εισήγησης της ΕΕΤΤ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

7. Στην περίπτωση που το ατομικό δικαίωμα χρήσης που χορηγείται δεν προσδιορίζει τη θέση κάθε σταθμού ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου, ο κάτοχος του δικαιώματος υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά εξάμηνο τις θέσεις των εγκατεστημένων σταθμών του δικτύου του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του δικαιώματος.

Άρθρο 9
Όροι που Δύναται να Συνοδεύουν το Δικαίωμα Χρήσης


1. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωμα, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήμια παρεμβολή σε άλλη ραδιοσυχνότητα που χρησιμοποιείται σε πρωτεύουσα ή ισότιμη βάση και να είναι απολύτως σύμφωνη με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω δικαίωμα και τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ.

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τους χρήστες των ραδιοσυχνοτήτων. Οι όροι αυτοί είναι ιδίως οι εξής:
(α) Καθορισμός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της συχνότητας, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης μιας ραδιοσυχνότητας.
(β) Πραγματική και αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεων ραδιοκάλυψης και ποιότητας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
(γ) Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια.
(δ) Μέγιστη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου ν. 4070/2012, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του ΕΚΚΖΣ.
(ε) Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με το ν. 4070/2012.
(στ) Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4070/2012.
(ζ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος.
(η) Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει τέλη για τα δικαιώματα που του έχουν χορηγηθεί κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα τέλη καθορίζονται με σχετική κανονιστική απόφαση της ΕΕΤΤ.

4. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους άσκησης του δικαιώματος και το π.δ. 98/2017.

Άρθρο 10
Ειδικά Ραδιοδίκτυα για ΕΔΧ Αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ)


1. Για τα ειδικά ραδιοδίκτυα των ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ενώσεων προσώπων/εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4070/2012 και υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο στους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, καθώς και στον Κανονισμό Γενικών Αδειών.

2. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν και τελούν υπό τη διαχείριση της ένωσης προσώπων/εταιρείας που λαμβάνει το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και χρησιμοποιούνται από τα μέλη της. Οι όροι και περιορισμοί της γενικής άδειας του ειδικού ραδιοδικτύου, καθώς και του σχετικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, δεσμεύουν την ένωση προσώπων/εταιρεία και τα μέλη της και δεν επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ επιπλέον περιορισμοί.

3. Οι ως άνω ενώσεις προσώπων/εταιρείες υποχρεούται να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ άμεσα, για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στα πρόσωπα που κάνουν χρήση του ειδικού ραδιοδικτύου τους.

4. Άλλα θέματα που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας των ειδικών ραδιοδικτύων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ραδιοδικτύου από τα μέλη των ενώσεων/ εταιρειών, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 11
Διεθνής Συντονισμός


1. Οποιαδήποτε χορήγηση νέου δικαιώματος ή τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από σταθμούς άλλης χώρας που χρησιμοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο Συχνοτήτων.

2. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διεθνής συντονισμός όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης επιζήμιας παρεμβολής σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας που παρέχονται από νομίμως λειτουργούντες σταθμούς άλλης χώρας.

3. Στην περίπτωση ανάγκης διεθνούς συντονισμού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αίτημα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισμός αποστέλλεται στο Υπουργείο.

Άρθρο 12
Διάρκεια και Ανανέωση Δικαιώματος


1. Με την επιφύλαξη των όρων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρονται στο δικαίωμα και εξαιρουμένων των περιπτώσεων δικαιωμάτων που χορηγούνται υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, η διάρκεια του δικαιώματος δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων μέγιστης διάρκειας, η ισχύς του δικαιώματος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ένατου (9ου) κατά σειρά έτους που ακολουθεί το έτος χορήγησης του δικαιώματος. Με την επιφύλαξη της τροποποίησης των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχουν τηρηθεί οι όροι χρήσης των συχνοτήτων που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα,
(β) δεν υπάρχουν οφειλές προς την ΕΕΤΤ για χρήση ή εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, και
(γ) δεν έχει γίνει αναστολή ή ανάκληση του δικαιώματος χρήσης, το δικαίωμα χρήσης ανανεώνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής διοικητικών τελών από την ΕΕΤΤ για την ως άνω μέγιστη διάρκεια εκτός αν ο δικαιούχος αιτηθεί εγκαίρως και τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την λήξη του, τη μη ανανέωσή του.

2. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει μικρότερη διάρκεια δικαιώματος είτε κατά την αρχική χορήγηση είτε κατά την ανανέωση για λόγους που αφορούν την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του ν. 4070/2012 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δικαιώματος είναι μικρότερη της μεγίστης, το δικαίωμα δεν ανανεώνεται αυτοδικαίως από την ΕΕΤΤ αλλά μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο δικαίωμα.

3. H EETT δύναται να μην ανανεώσει το δικαίωμα, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, ή να το παρατείνει με μικρότερη διάρκεια από την αρχική εκχώρηση ή ανανέωση. Σε περίπτωση που η παράταση αυτή πρέπει να γίνει με τρόπο διαφορετικό απ' ότι προβλέπεται στους όρους του εν λόγω δικαιώματος τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012.

4. Η διάρκεια δικαιώματος χρήσης που χορηγείται σε προσωρινή βάση δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ έως δύο (2) μήνες επιπλέον.

5. Για τις περιπτώσεις δικαιωμάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς περιορισμού του αριθμού τους, ισχύει η διάρκεια που αναφέρεται στο δικαίωμα χρήσης που χορηγείται στους δικαιούχους στα πλαίσια της εκάστοτε συγκριτικής ή διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανανέωση του δικαιώματος αυτού δύναται να γίνει μετά από αίτηση του δικαιούχου η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη λήξη του δικαιώματος. Πριν από τη λήψη απόφασης ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4070/2012. Σε περίπτωση λήψης απόφασης ανανέωσης του δικαιώματος η ΕΕΤΤ προσδιορίζει την διάρκεια και το αναλογούν τίμημα ενώ δύναται να προβεί και σε τροποποίηση των όρων του δικαιώματος σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τις γενικές αρχές του άρθρου 3 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 13
Τροποποίηση Όρων Δικαιώματος


1. Όταν στην πράξη χορήγησης του δικαιώματος προσδιορίζεται η ακριβής θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτή δεν αφορά αλλαγή θέσης (εκτός αν το αίτημα τροποποίησης αφορά εύλογες αλλαγές στον προσδιορισμό της θέσης που οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στις δηλωθείσες συντεταγμένες και την ταχυδρομική διεύθυνση θέσης του σταθμού). Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της ΕΕΤΤ ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν τη σχεδιαζόμενη υλοποίηση της τροποποίησης. Η απόφαση εκδίδεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης. Η τροποποίηση δεν μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του αρχικού δικαιώματος.

2. Για την εξέταση της αίτησης τροποποίησης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση νέου δικαιώματος.

3. H EETT δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακρόασης του δικαιούχου, να τροποποιεί τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 9 που συνοδεύουν το δικαίωμα που έχει χορηγήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση:
(α) είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη σε σχέση με τη χρήση της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας, ιδίως για λόγους εναρμόνισης σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, αποδοτικής χρήσης του φάσματος, και για λόγους δημόσιας υγείας, τάξης και ασφάλειας,
(β) δεν εισάγει υπέρμετρες διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ή συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων, είτε αναφορικά με το χρόνο και τρόπο πληρωμής των τελών χρήσης είτε με άλλο τρόπο,
(γ) είναι αναλογική με τους στόχους της τροποποίησης ή του όρου χρήσης,
(δ) είναι διαφανής, τόσο από την άποψη των χρηστών που αναφέρεται όσο και του σκοπού που επιδιώκει, και
(ε) είναι σύμφωνη με τις παραγράφους 2 και 3, του άρθρου 26, του ν. 4070/2012.

4. Η ΕΕΤΤ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, να επιβάλλει την τροποποίηση των όρων που σχετίζονται με τη χρήση ζωνών συχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση και διαθεσιμότητα του φάσματος.

5. Ειδικά στις περιπτώσεις διόρθωσης των Συντεταγμένων Θέσης (ΣΘ) Σταθμού ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Η Τυποποιημένη Αίτηση που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών της ΕΕΤΤ (ΣΗΛΥΑ) για την τροποποίηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας (ΑΚΚ), στις περιπτώσεις που αφορά μεταξύ άλλων και σε διόρθωση των ΣΘ:
(i) Κατά το χρόνο υποβολής της επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής από τον αιτούντα της αναγκαιότητας (σε περίπτωση έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ) της τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΔΧΡ) με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παροχών, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες ΣΘ στην αιτούμενη τροποποίηση της ΑΚΚ.
(ii) Κατά το χρόνο έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ (ή του σχετικού πιστοποιητικού πληρότητας) επέχει τη θέση αίτησης τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παροχών.
Σχετική επισήμανση θα προστίθεται αυτοματοποιημένα στην Τυποποιημένη Αίτηση του ΣΗΛΥΑ κατά τη δημιουργία της.
(β) Η δήλωση Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) ή Εγκατάστασης Τυποποιημένης Κατασκευής Κεραίας (ΤΚΚ), στις περιπτώσεις που αφορά μεταξύ άλλων και σε διόρθωση των ΣΘ:
(i) κατά το χρόνο υποβολής της επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής από τον αιτούντα της αναγκαιότητας (σε περίπτωση αποδοχής προς δημοσίευση της υποβαλλόμενης Δήλωσης) της τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παροχών, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες συντεταγμένες στην υποβληθείσα Δήλωση ΕΚΚΧΟ/ΤΚΚ.
(ii) κατά το χρόνο αποδοχής προς δημοσίευση της υποβληθείσας Δήλωσης ΕΚΚΧΟ/ΤΚΚ επέχει τη θέση αίτησης τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παροχών.
(γ) Η ανωτέρω υπό (α) και (β) διαδικασία αφορά τις αιτήσεις/δηλώσεις κατασκευών κεραιών που υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις προγενέστερες εκκρεμούσες αιτήσεις/δηλώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται η προϊσχύουσα διαδικασία υποβολής ξεχωριστών αιτημάτων τροποποίησης των ΣΘ των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ.

Άρθρο 14
Αναστολή Δικαιώματος


1. Αναστολή του δικαιώματος μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που ανασταλεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε το εν λόγω δικαίωμα, ή ο δικαιούχος προβεί σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012. Σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται ιδίως οι εξής:
(α) Η περίπτωση της επαναλαμβανόμενης επιζήμιας παρεμβολής άλλων νομίμως λειτουργούντων σταθμών, σύμφωνα με τους όρους της χορήγησης.
(β) Η περίπτωση χρησιμοποίησης των σταθμών κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα προορισμό τους ή χρήσης εξοπλισμού που δεν πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε το δικαίωμα.
(γ) Όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την εκχωρημένη συχνότητα κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την αίτηση του με βάση την οποία χορηγήθηκε το δικαίωμα ή/και παραβιάζει τους όρους του δικαιώματος.
(δ) Όταν από τις αρμόδιες αρχές, διαπιστώνεται η πρόκληση επιβλαβών παρενοχλήσεων σε άλλα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας λόγω μη τήρησης των όρων και τεχνικών στοιχείων της χορήγησης ή λόγω βλάβης/δυσλειτουργίας του εξοπλισμού που καλύπτεται από αυτήν, ο δικαιούχος υποχρεώνεται να διακόψει τη λειτουργία των υπαίτιων συστημάτων του αμέσως.

2. Αναστολή του δικαιώματος γίνεται επίσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

3. Αναστολή του δικαιώματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 του ν. 4070/2012. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι επιζήμιες παρεμβολές θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, είναι δυνατόν να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να διακοπεί η χρήση των συστημάτων που προκαλούν τις εν λόγω παρεμβολές.

Άρθρο 15
Ανάκληση Δικαιώματος


1. Το δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί, να καταργηθεί ή να μην ανανεωθεί, εφόσον ανακληθεί η Γενική Άδεια ή έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν, ο δικαιούχος καθυστερεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες που περιλαμβάνει το δικαίωμα.
(β) Όταν οι ραδιοσυχνότητες τις οποίες περιλαμβάνει το δικαίωμα έχουν εκχωρηθεί σε δευτερεύουσα βάση στη συγκεκριμένη ζώνη και προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητα/ες που έχουν εκχωρηθεί σε πρωτεύουσα βάση, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ.
(γ) Αν παρά την επιβολή αναστολής, ο δικαιούχος συνεχίζει τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων του δικαιώματος.
(δ) Αν σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 7 του παρόντος, η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε χορήγηση δικαιώματος, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτά που περιέχονται στην αίτηση εκχώρησης και παρά ταύτα ο δικαιούχος κάνει χρήση των ραδιοσυχνοτήτων κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στη παραπάνω απόφαση.

2. Εάν μετά τη χορήγηση του δικαιώματος και αφού ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών τεθεί σε λειτουργία αποδειχτεί ότι το νεοεγκατασταθέν σύστημα δέχεται ή προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές σε νομίμως λειτουργούντα συστήματα, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, το δικαίωμα ανακαλείται και η ΕΕΤΤ προβαίνει σε χορήγηση νέου δικαιώματος κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

3. Το δικαίωμα ανακαλείται μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις ραδιοσυχνότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η ισχύς της ανάκλησης άρχεται από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης.

4. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, εφαρμόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16
Παροχή Πληροφοριών


1. Η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες να της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4070/2012.

2. Ιδίως, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, οφείλουν να παρέχουν κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική με τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διασύνδεση των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου τους.

Άρθρο 17
Κυρώσεις


Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012.

Άρθρο 18
Τέλη Ραδιοσυχνοτήτων


1. Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό καταβάλλονται τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διοικητικά τέλη για τη διαχείριση και έλεγχο των αιτήσεων των παροχών. Ο υπολογισμός των τελών αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως διοικητικά τέλη, νοούνται τα αναφερόμενα στον ως άνω Κανονισμό της ΕΕΤΤ ως τέλη εκχώρησης.

2. Για την επεξεργασία των αιτημάτων καταβάλλεται διοικητικό τέλος ύψους €115,00 ανά ραδιοδίαυλο ανά θέση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις διόρθωσης των Συντεταγμένων Θέσης Σταθμού και εφόσον έχει εφαρμοστεί η διαδικασία της παραγράφου 5 του Άρθρου 13, τα Τέλη Εκχώρησης που απαιτούνται για την τροποποίηση των σχετιζόμενων ΔΧΡ, τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παροχών, καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της ΑΚΚ (ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας) ή τη δημοσίευση της δήλωσης ΕΚΚΧΟ/ΤΚΚ, χωρίς σχετική ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να υποβάλλονται επίσης από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας και από τους φιλοξενούμενους παρόχους τυχόν αιτήματα ανάκλησης ή τροποποίησης των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας ΔΧΡ. Σε περίπτωση μη καταβολής των απαιτούμενων Τελών Εκχώρησης εντός του ανωτέρω διαστήματος η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε ανάκληση των σχετιζόμενων με αυτά ΔΧΡ.

Άρθρο 19
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις


1. Για τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξακολουθούν να ισχύουν εφαρμόζονται οι παρούσες διατάξεις.

2. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχουν διεκπεραιωθεί, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 20
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α. Για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων όπου χορηγούνται δικαιώματα χωρίς περιορισμό του αριθμού τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΤΤ η οποία περιλαμβάνει:
1. Τα πλήρη στοιχεία του νομικού ή φυσικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το δικαίωμα, καθώς Αριθμό Μητρώου Γενικής Άδειας που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ όταν τούτο απαιτείται.
2. Πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος και στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου (εφόσον υπάρχει).
3. Περιγραφή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, της σκοπιμότητας, του δικτύου και των υπηρεσιών τις οποίες πρόκειται να παρέχει ο αιτούμενος. Επιπλέον, στη περίπτωση που στην αίτηση δεν προσδιορίζονται οι ακριβείς θέσεις των σταθερών σταθμών, στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται πλάνο ανάπτυξης του δικτύου προσδιορίζοντας χρονικά ορόσημα και αντίστοιχες περιοχές κάλυψης.
4. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής και λήψης των ραδιοηλεκτρικών συσκευών και των κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών.
5. Τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, εντός της οποίας αιτείται την ραδιοσυχνότητα, και τις ζώνες που προτείνονται από το αιτούντα, σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εκχώρησης ραδιοσυχνότητας στην αρχικά προτεινόμενη ζώνη.
6. Στην περίπτωση αίτησης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται και η άδεια λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του σταθμού από την αρμόδια Αρχή.
7. Όταν πρόκειται για σταθερό ή επίγειο σταθμό τις γεωγραφικές συντεταγμένες του εν λόγω σταθμού (με ακρίβεια δεύτερου λεπτού), την ισχύ εκπομπής κάθε πομπού, και την ακριβή κατεύθυνση των κεραιών ή την ακριβή τροχιά που εκτελεί η κεραία (εφόσον πρόκειται για κεραία παρακολούθησης τροχιάς). Επιπλέον, προκειμένου για σταθμό που λειτουργεί σε προσωρινή βάση, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του σταθμού.
8. Όταν πρόκειται για σταθμό ξηράς, τις γεωγραφικές συντεταγμένες του εν λόγω σταθμού (με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) την ισχύ εκπομπής κάθε πομπού, την επιθυμητή γεωγραφική κάλυψη, το μέγιστο αριθμό χρηστών της υπηρεσίας εντός της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης για κάθε σταθμό ξηράς, την κατεύθυνση της κεραίας εφόσον αυτή είναι κατευθυντική, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του σταθμού εφόσον αυτός λειτουργεί σε προσωρινή βάση.
9. Στην περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου που πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιμένων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αυτής.
10. Σε περίπτωση κινητού σταθμού, ή κατά περίπτωση επίγειου κινητού σταθμού τη γεωγραφική περιοχή μέσα στην οποία ο σταθμός δύναται να κινηθεί, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας, εφόσον ο εν λόγω σταθμός λειτουργεί σε προσωρινή βάση.
11. Απόδειξη πληρωμής των τελών χρήσης του φάσματος του προηγούμενου έτους, εφόσον ήδη χρησιμοποιούνται ραδιοσυχνότητες.
12. Απόδειξη πληρωμής των διοικητικών τελών που αναλογούν στην αίτηση.
13. Εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, πρόσφατο αντίγραφο αποδεικτικού διεύθυνσης (ενδεικτικά λογαριασμός ΔΕΚΟ) στο όνομα τους αιτούντος, στον οποίο αναφέρεται η διεύθυνση αλληλογραφίας.
14. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσει, στους σταθμούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου, εξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ (ΕΕ L153 σ62) και το π.δ. 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α'/2017).
15. Για την περίπτωση ειδικών ραδιοδικτύων, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, στην οποία δηλώνεται ότι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ίδιες επαγγελματικές ανάγκες.

Β. Για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων όπου χορηγούνται δικαιώματα με περιορισμό του αριθμού τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΤΤ δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο τεύχος προκήρυξης.

Άρθρο 21
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο