Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2017 ]

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 2212/2017 Αποδοχή τροποποιητικής εκπρόθεσμης για διόρθωση ΑΜΚΑ

(Αποδοχή τροποποιητικής εκπρόθεσμης για διόρθωση ΑΜΚΑ)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη, 17/11/2017
Αριθμός απόφασης: 2212


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης ...6/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανή προσφυγή του .... με Α.Φ.Μ: κατά της με αριθ. πρωτ 5/2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

5. Την με αριθ. πρωτ 5/2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της φορολογικής αρχής διά της Εισήγησης της Δ.Ο.Υ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της ...6/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής του .... με Α.Φ.Μ:.... η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. πρωτ 5/2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο 100,00€ (πλέον χαρτοσήμου 2,4%), για εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής πιστωτικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (αρ. δήλωσης 12/2016) φορολογικού έτους 2015. Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε από την Δ.Ο.Υ με τον Α.Χ.Κ /2017. Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά να ακυρωθεί η παραπάνω Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ προβάλλοντας τον παρακάτω λόγο:

- Την ....12/2016, ήτοι μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015, ο προσφεύγων προέβη στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 καθώς διαπίστωσε ότι είχε αναγράψει λανθασμένα το ΑΜΚΑ ενός τέκνου του στην αρχική εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος (αρ. δηλ.: 6/2016). Η λανθασμένη ή η ορθή αναγραφή αριθμού του ΑΜΚΑ του τέκνου του ουδεμία επίδραση είχε στο αποτέλεσμα εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης. Δεν παρέβη καμία φορολογική υποχρέωση του, όπως ρητά αναφέρει και η ΠΟΛ.1255/2014 και επομένως δεν έπρεπε να του επιβληθεί το πρόστιμο.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν.4174/2013 ορίζεται ότι « Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιη-τική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1105/15.7.2016, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, μέχρι την 18 Ιουλίου 2016.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, ... 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 ...».

Επειδή, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι: «3. ... τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της. 4. Όμως, δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από το φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή υποβάλλονται έγγραφα, τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου».

Επειδή, η αναγραφή του ΑΜΚΑ των τέκνων - εξαρτώμενων μελών, δεν συγκαταλέγεται στα κατά το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1041/2016 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015) υποχρεωτικώς αναγραφόμενα στοιχεία της δήλωσης.

Επειδή σύμφωνα με την με αριθ. 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1114/2016 Απόφαση και στην οποία υπογραμμίζεται ότι στην έννοια της προβλεπόμενης κατ' άρθρ. 19 ν. 4174/2013 τροποποιητικής δήλωσης στεγάζεται πλέον τόσο η υπό την ισχύ της παρ. 1 του άρθρ. 62 ν. 2238/1994 συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όσο και η κατά την παρ. 4 του άρθρ. 61 του ίδιου νόμου ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση των υποχρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική του δήλωση. Αμφότερες δε οι κατηγορίες αυτές δηλώσεων (συμπληρωματική και ανακλητική) συνδέονταν, υπό το καθεστώς του ν. 2238/1994, με την επαύξηση ή μείωση της φορολογητέας ύλης και όχι με την τροποποίηση λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης, με την οποία, μάλιστα, δεν παραβιάζεται καμία φορολογική διάταξη.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν πρόκειται ούτε για την κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 περ. α του Ν.4174/2013 εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την παραπάνω έννοια, ήτοι με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του προσφεύγοντος, καθώς το μοναδικό στοιχείο στο οποίο επήλθε μεταβολή με την από 12/2016 και με αριθ. καταχώρησης τροποποιητική του δήλωση ήταν ο αριθμός ΑΜΚΑ του τέκνου του προσφεύγοντα, αλλά ούτε και για την κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 περ. β εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως είναι λ.χ. οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών- προμηθευτών, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κλπ.).

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της υπ' αρ. πρωτ - ...6/2017 ενδικοφανούς προσφυγής του ...., με Α.Φ.Μ:.... και την ακύρωση της με αριθ. πρωτ 5/2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση

Φορολογικό Έτος 2015

Η με αριθ. πρωτ 5/2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 Ν.4174/2013

                  Ποσό Βάσει Ελέγχου  Ποσό Βάσει Απόφασης
Πρόστιμο           100,00€                         0,00€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α.α
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο