Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2018 ]

Αριθμ. 40860/3387/2018 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π)

(Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π))

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ: 40860/3387/24-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3933/10-09-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (A΄ 243), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄167).

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄168)

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).
 
7. Την αριθμ. Φ.20155/25187/Δ16.624/2-5-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π» (Β΄1582).

8. Την με αριθ. 18/20-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,

αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων αυτών από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.(ν.δ. 356/1974, Α ΄90).

2. Για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην αριθ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013(Β2124) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών» σε συνδυασμό με το αρθ. 31 της υπ΄ αρ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π» (Β΄1582).

3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λ.π. των απαιτήσεων της παραγράφου 1, εντός του Κέντρου Είσπραξης  Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β΄ 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με τις εξής επισημάνσεις:

α) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από τον ΕΔΟΕΑΠ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η αρ. αριθ.Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από την παρ. 4 του αρθ. 31 της Φ20155/25187/Δ16.624/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π» (Β΄1582).

β) κατά τον διαχωρισμό των οφειλών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψιν και τα κριτήρια που προτείνει το Δ.Σ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π στο Κ.Ε.Α.Ο.

4. Τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης είναι αυτά που καθορίζονται και εφαρμόζονται από το Κ.Ε.Α.Ο. σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. vii του κεφ 2.3 της παρ. Γ του αρ.3 του ν. 4336/2015 (Α΄94).

5. Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς ορίζονται στο άρθρο 108 του ν. 4387/2016 (Α΄85) και την υπ’ αριθμ. Φ.80000/32195/364/8.11.2013 (Β΄2935) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Για τη διασταύρωση των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

7. Η απόδοση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π των εισπράξεων των απαιτήσεων του από το Κ.Ε.Α.Ο διενεργείται κάθε μήνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο (Φ10021/7131/374/26.3.2015 (Β΄530).

8. Η αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα 24 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο