Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων - Τροποποίηση του ν. 4002/2011»

(«Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων - Τροποποίηση του ν. 4002/2011»)

Κατηγορία: Λοιπά

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων - Τροποποίηση του ν. 4002/2011»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


Με τον παρόντα νόμο βελτιώνεται σημαντικά και εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική πραγματικότητα όσο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Πέραν των τεχνικών βελτιώσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, σημαντική τομή προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της προστασίας των παικτών και της καταπολέμησης των αστοχιών και των καταχρήσεων του υφιστάμενου πλαισίου, αποτελούν οι ρυθμίσεις για τον νέο τρόπο αδειοδότησης των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, σημαντικές βελτιώσεις επέρχονται και ως προς τον Κανονισμό Παιγνίων, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παικτών και τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list). Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα μεταφορών χρημάτων και φορολογίας των κερδών από τυχερά παίγνια.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 1


Με την τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) γίνονται οι απαραίτητες αντικαταστάσεις και προσθήκες σε βασικούς και τεχνικούς ορισμούς που είχαν δοθεί με τον αρχικό νόμο του 2011, με στόχο την επικαιροποίησή τους ώστε να προσαρμόζονται στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου όπως αυτή ρυθμίζεται με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Ενδεικτικά εισάγεται η βασική έννοια του «κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω αγοράς. Εισάγεται η έννοια «των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» ως ειδική κατηγορία παιγνίων που θα μπορούν να αδειοδοτηθούν με τη νέα διαδικασία του παρόντος και προστίθεται ο όρος των «συνεργατών» που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία συνεργαζόμενων με τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Επί του άρθρου 2

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πρόβλεψη για διάκριση διαφορετικών τύπων αδειών, στο παρόν άρθρο προβλέπεται διαχωρισμός των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε δύο κατηγορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο τύπους αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Επί του άρθρου 3

Με την παρ. 1 του άρθρου προβλέπεται πλέον ότι ο Κανονισμός Παιγνίων θεσπίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ και όχι με έκδοση προεδρικού διατάγματος, ως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη δεδομένης της ταχύτητας της τεχνολογικής εξέλιξης του συγκεκριμένου τομέα.

Με τις παρ. 2 έως 8 του άρθρου 3 γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές αλλαγές και προσθήκες αναφορικά με τα ειδικότερα θέματα που καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων για λόγους εναρμόνισης της διάταξης με το νέο αδειοδοτικό μοντέλο (ανοικτό σύστημα αδειοδότησης).

Επί του άρθρου 4

Με την διάταξη του άρθρου 4 επικαιροποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε) που θα καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων και προβλέπεται ρητά ότι διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ. και η Α.Α.Δ.Ε.

Επί του άρθρου 5


Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 προστίθενται στα ιδρύματα που μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης στα οποία κατατίθενται τα κέρδη του από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218).

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ανάλογα με τον τύπο της άδειας.

Επί του άρθρου 6

Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν. 4002/2011 αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούνται από την Ε.Ε.Ε.Π και τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, για λόγους εναρμόνισης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), υπό το πρίσμα της νέας αδειοδοτικής διαδικασίας για τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 7

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η νέα διαδικασία αδειοδότησης, αποκλειστικής αρμοδιότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα με την παρ. 2 στο νέο αδειοδοτικό σύστημα ανοικτού τύπου (χωρίς διαγωνιστική διαδικασία) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έως δύο τύπων αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων και καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω αδειών. Προβλέπεται ρητά ότι σε κάθε υποψήφιο κάτοχο άδειας δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι, χωρίς να τίθεται όριο ως προς τον τελικό αριθμό αδειών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ν.4002/2011, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 9 του παρόντος.

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ρητά ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Με τις παρ. 4 έως 7 προσδιορίζεται το ύψος του παράβολου για τη συμμετοχή στη διαδικασία αδειοδότησης, καθορίζεται το αντίτιμο ανά τύπο άδειας, η διάρκεια των αδειών και οι προϋποθέσεις ανανέωσής τους.

Επί του άρθρου 8

Με την προσθήκη του άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011 θεσμοθετείται Μητρώο Συνεργατών το οποίο συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π και προβλέπεται η διαδικασία και όροι εγγραφής και διαγραφής των συνεργατών σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η φερεγγυότητα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 9

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη νέα διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένει ο περιορισμός συμμετοχής στη διαδικασία μόνο των εταιρειών με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ (παρ.1), προσδιορίζονται τα ειδικότερα κωλύματα συμμετοχής των αιτούντων νομικών προσώπων και όσων συμμετέχουν σε αυτά (παρ. 2 και 3).

Προβλέπεται ρητά ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας υποχρεούται να διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπου με ονομασία χώρου με κατάληξη .gr. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει έως δύο άδειες διαφορετικού τύπου (μία άδεια στοιχηματικών παιγνίων και μία άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων) ανά ιστοτόπο. Σε περίπτωση που ο εν λόγω υποψήφιος επιθυμεί να αιτηθεί περισσότερες άδειες ίδιου τύπου υποχρεούται να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μία άδεια να έχει αναφορά σε περισσότερους από έναν ιστότοπους. (παρ.4)

Εφόσον οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας, προβλέπεται υποχρέωση φυσικής εγκατάστασης ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και την Α.Α.Δ.Ε για λόγους διασφάλισης του ελεγκτικού μηχανισμού. (παρ.5)

Καθορίζεται ως αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου η Ε.Ε.Ε.Π και προβλέπεται ο χρόνος καταβολής του τιμήματος.(παρ.6)

Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας. (παρ. 7-8).

Επί του άρθρου 10

Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις γενικές υποχρεώσεις όσων έχουν αποκτήσει άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με την νέα διαδικασία (παρ.1, 2 και 5). Ειδικότερη υποχρέωση γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π για τους κατόχους άδειας «λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» εφόσον προτίθενται να διεξάγουν νέο είδος «λοιπού διαδικτυακού παιγνίου» πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην αρχική αίτησή τους για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. (παρ.3)

Τέλος προβλέπεται ότι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων (ανάκληση αδειών, διαδικασία επιβολής κυρώσεων, προϋποθέσεις λειτουργίας server, κ.α) θα γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ή των Κανονισμό Παιγνίων. (παρ. 4, 6,7).

Επί του άρθρου 11

Με την παρ. 7 επικαιροποιείται η διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σύστημα αδειοδότησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 12

Με την τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4002/2001 προστίθενται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από συμμετοχή σε τυχερά παίγνια τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον 4021/2011 Επίσης, με την νέα παρ. 6, προβλέπεται η υποχρέωση των ως άνω παρόχων να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με τις συναλλαγές των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων ατομικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που τηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013 (Α' 163).

Επί του άρθρου 13

Με την νέα παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, ορίζεται αφενός ότι για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανηματων αυτών, καταβάλλεται το τίμημα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του ως άνω νόμου και αφετέρου ότι για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 45 παρ. 4. Επίσης, καταργούνται οι παρ. 7, με τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος, 10 και 12 του άρθρου 50.

Επί του άρθρου 14

Με το παρόν άρθρο εκσυγχρονίζεται ο τρόπος φορολόγησης των παικτών μέσω διαδικτύου. Καθορίζεται ένας ενιαίος συντελεστής 10% για τη φορολόγηση τους και εγκαταλείπεται η χρήση των στηλών και της παικτικής συνεδρίας.

Επί του άρθρου 15

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις (α) για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 και (β) για τους κατόχους άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων σχετικά με την εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης της ΕΕΕΠ στα συστήματα και υποσυστήματά τους μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε.

Επί του άρθρου 16

Αναφέρεται η έναρξη ισχύος του νόμου.


Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων-Τροποποίηση του ν. 4002/2011

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. του ν. 4002/2011
Ορισμοί


1. Η περ. ε) του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»

2. Η περ. ιγ) του άρθρου 25 καταργείται.

3. Η περ. ιε) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ' ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον νόμο αυτόν αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και αντιστρόφως.»

4. Η περ. ιστ) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) «Αποκλειόμενος παίκτης»: είναι ο παίκτης, ο οποίος είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού του συμπαραστάτη, είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια.»

5. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κα) ως εξής:
«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου»:
το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. »

6. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κβ) ως εξής:
«κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών, (live casino) και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του) .»

7. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κγ) ως εξής:
«κγ) «Συνεργάτες (affiliates)»: Όσοι συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος.

8. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) «Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη»: το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των καταθέσεων και του υπόλοιπου του λογαριασμού την 1/1 του ίδιου έτους.

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011


Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται σε ενιαίο κείμενο ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:»

2. Η περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κάτοχοι των αδειών και πιστοποιήσεων, τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση, διεξαγωγή παιγνίων ή του μεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή αυτή δικαιωμάτων.».

3. Η περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, της υποχρέωσης δήλωσης αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.».

4. Η περ. 8 της παρ. 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«8) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ανά παίγνιο, τύπους ή/και κατηγορίες αυτών, τα επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, οι πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτόν από τον ίδιο τον παίκτη, το χρονικό διάστημα της διατήρησης των παραπάνω στοιχείων και περιορισμών, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη καθίσταται ανενεργός, οι ενέργειες που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μέσω αυτού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».

5. Η περ. 21 της παρ. 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των παικτών και καταβολής των κερδών τους στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών, ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.»

6. Η περ. 22 της παρ. 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία και διασύνδεση αυτής , όπου απαιτείται, με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.».

7. Η περ. 25 της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«25) Το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων ή ανά παιγνιομηχάνημα ή ιστότοπο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 προστίθενται περ.33) και 34) ως εξής:
«33. Ο καθορισμός των ειδών του στοιχήματος.
34. Η ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου και η σύσταση και τήρηση του σχετικού μητρώου.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011


Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισμό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των ηλεκτρονικών τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων.
β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών.
Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου μπορεί να είναι πραγματικός ή/και μεταγενέστερος, μέσω αποθηκευμένων δεδομένων.
γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων των μέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων, και των συστημάτων και υποσυστημάτων.
δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδομένων από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα και υποσυστήματα, καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αναφορών.
ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα (Κ.Π.Σ.), καθώς και συστήματα και υποσυστήματα, συνδεδεμένα με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ. και η Α.Α.Δ.Ε.
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ. και η Α.Α.Δ.Ε.
4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από τα συστήματα και υποσυστήματα των παιγνίων που διεξάγει για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου.
5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, διατηρεί σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου, τα δεδομένα και στοιχεία που λαμβάνει από τους κατόχους της άδειας.

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011


1. Η παρ. 5 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων.

2. Στο άρθρο 31 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011


1. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και του ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π. και στους κατόχους άδειας διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γτου Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α' 60), επιβάλλονται και οι Διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.
3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και συμμετοχής, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης και διεξαγωγής, η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκλημάτων.
4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους κατόχους άδειας διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011


Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.
2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.
3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.
4. Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
5. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:
α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.
7. α. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 9 του άρθρου 46.
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.»

Άρθρο 8
Προσθήκη άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011


Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, προστίθεται νέο άρθρο 45Α, ως εξής :
«Άρθρο 45Α
Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών
1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών που συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π.
2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διαγράφεται από το Μητρώο Συνεργατών, με απόφασή της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.»

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011


Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του παρόντος. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 15.
4. Οι υποψήφιοι κάτοχοι διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξης. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.
5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30.
6. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η ΕΕΕΠ διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος.
7. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή εάν δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.
8. Ο υποψήφιος κάτοχος υποχρεούται να συνυποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας:
α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,
ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,
στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,
ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011


Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
1. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίηση της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.
2. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.
3. Ο κάτοχος της άδειας «λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ κάθε νέος είδος «λοιπού διαδικτυακού παιγνίου» που προτίθεται να διεξάγει προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στην χορηγηθείσα αρχική άδεια.
4. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα (server ή safe), τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και το προσωπικό των φορολογικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.
7. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011


1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 καταργείται.

2. Οι παρ. 3-11 του άρθρου 48 αναριθμούνται σε παρ. 2-10.

3. Η νέα, μετά την αναρίθμηση, παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Black list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπόμενων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους των προσώπων αυτών και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις διαγραφή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.».

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011


Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορές χρημάτων
1. Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, διενεργούνται υποχρεωτικά από τους κάτωθι παρόχους υπηρεσιών πληρωμών:
α) πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παρ. 16 του αρ. 3 και 34 του ν. 4261/2014,
β) ιδρύματα πληρωμών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 29 και άρ. 24 του ν. 3862/2010 και
γ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 13 του ν.4021/2011.
2. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών .
3 . Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες.
4. Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Παιγνίων.
5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών ή τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. αναρτημένο στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα, διαβιβάζουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν συναλλαγεί και των προσώπων που τους κατέχουν. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα πληρωμών ή στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και τουλάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.
6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με τις συναλλαγές των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων ατομικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011


1. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανηματων αυτών, καταβάλλεται το τίμημα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου.
β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αδειοδότησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 45 παρ. 4.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 50 καταργείται με τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος του παρόντος νόμου, ήτοι εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Η παρ. 10 του άρθρου 50 καταργείται.

4. Η παρ. 12 του άρθρου 50 καταργείται

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001 Α' 266)


Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.18 άρθρου 22 του ν. 4141/2013 (Α 81), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β'και δ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.
β) Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα μέχρι που εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα
γ) Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 58, τα κέρδη από την συμμετοχή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΟΠΑΠ ΑΕ, όταν προσφέρεται διαδικτυακά, και από τη συμμετοχή σε άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, όπως προκύπτουν όταν το ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικός αριθμός, υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον κάτοχο της άδειας κατά την ανάληψη από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και εκκαθαρίζεται κατά το χρόνο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. »

Άρθρο 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν την λειτουργία τους, εντός 4 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε, οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης, πλήρους πρόσβασης στα συστήματα και υποσυστήματα τους.

3. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων νοείται εφεξής ο Κανονισμός Παιγνίων.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο