Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2005 ]

Αρ.Πρ.1047551/10.05.05 Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004

(Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004

1047551/3131-20/0016/10.5.2005

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/4.8.2004) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ανωτέρω νόμου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης.
3. Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα της ευεργετικής ρύθμισης για το λόγο κυρίως ότι δεν ήταν ενήμεροι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου στα χρέη τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από 1.3.2004 και μετά.
4. Την 14650/ΔΙΟΕ/85/17.3.2004 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οφειλέτες που υπήχθησαν στη ρύθμιση των άρθρων 12-15, Ν.3259/2004, με την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης αυτής την οποία στη συνέχεια απώλεσαν, δύνανται να τη συνεχίσουν εφόσον:
α) Καταβάλουν όλες τις οφειλόμενες έως 31.5.2005 δόσεις αυτής, οι οποίες επιβαρύνονται με τις αναλογούσες, στο συνολικό ποσό της κάθε δόσης, κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία λήξης τους σύμφωνα με τα στοιχεία της ρύθμισης.
β) Καταστούν ενήμεροι, για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1ης Μαρτίου 2004 και μετά κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15, Ν.3259/2004.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του Ν.3259/2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο