Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1131315 ΕΞ 2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1131315ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 2132112950
2103311291
Fax: 2103230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

γ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

ζ) Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 (Β' 539) «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τα από 10 και 12-7-2018, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94).

5. Την ανάγκη σαφούς και αναλυτικής καταγραφής των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και την αναζήτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, από την Α.Α.Δ.Ε..

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ομάδα Έργου για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφισταμένων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Έργου και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Κωνσταντίνο Χρυσάφη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μπασδέκη, υπάλληλο με βαθμό Α' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ΙΙ. ΜΕΛΗ

α) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου:

1. Χρήστο Σπυράτο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών.

β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)

2. Άγγελο Τσιφτσή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού(Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.):

αα) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ):

3. Δήμητρα Κουτσοκώστα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας.

ββ) Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.):

4. Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γγ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.):

5. Χριστίνα Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

δδ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6. Μιχαήλ Ζελενίτσα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Ι' -Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

δ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):

αα) Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς:

7) Βασιλική Μαγκανά, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

ββ) Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών:

8) Ευφροσύνη Ζαρογιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

ε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. κ' Ε.Φ.Κ.):

αα) Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής:

9) Γεώργιο Βιδάλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.

ββ) Γ' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά:

10) Βαρβάρα Καρούτσου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.

στ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:

11) Έλλη-Μαρία Απέργη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελή Μπίλλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'-Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Έργου, θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. α) Έργο της Ομάδας είναι η σαφής και αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη και των δομών, εντός του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., που εξυπηρετούν αυτές τις διαδικασίες, η αναζήτηση εγχώριων βέλτιστων πρακτικών, καθώς και διεθνών βέλτιστων πρακτικών σε αντίστοιχους Οργανισμούς του εξωτερικού.

β) Το τελικό παραδοτέο της Ομάδας θα περιλαμβάνει δύο (2) προτάσεις, μία (1) σε βραχυπρόθεσμο και μία (1) σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες θα βασίζονται στις καταγεγραμένες διαδικασίες και θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από την Α.Α.Δ.Ε..

Ε. Στα πλαίσια του έργου της Ομάδας, ο Συντονιστής, σε συνεργασία με μέλος αυτής που θα ορίζει κάθε φορά ο ίδιος, δύναται να συνεργάζεται:

αα) με στελέχη υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., όπως, με Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ή υπαλλήλους που θα ορίζουν αυτοί, με Διευθύνσεις και λοιπές υπηρεσίες που κρίνει απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), καθώς και

ββ) με μέλη της Τεχνικής Βοήθειας.

β) Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Έργου μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΤ. Η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής της.

Ζ. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι 31/10/2018, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου της, οπότε ο Συντονιστής αυτής θα υποβάλλει το τελικό παραδοτέο του έργου στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, προκειμένου αυτό να παρουσιαστεί στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στο Συμβούλιο Διοίκησης αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο