Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2018 ]

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2650/2018 Αποδοχή πρόστιμο εκπρόθεσμης λόγω βεβαίωσης

(Αποδοχή πρόστιμο εκπρόθεσμης λόγω βεβαίωσης)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)


Καλλιθέα, 25-5-2018
Αριθμός απόφασης: 2650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο  : 213-1604537
ΦΑΞ: 213-1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 29-1-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΔ ΕΙ2018ΕΜΠ ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ , κατοίκου, οδός κατά της με αριθμό /2018 απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό /2018 απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 29-1-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΔ ΕΙ2018ΕΜΠ ενδικοφανούς προσφυγής του , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /2018 απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ενημερώθηκε ο προσφεύγων ότι η απάντηση του ασφαλιστικού φορέα του προσφεύγοντα δεν τροποποιεί κάποιο από τα υπάρχοντα στοιχεία της δήλωσής του και ότι εκκαθαρίσεις των υποβληθεισών δηλώσεων εκκαθαρίστηκαν ορθά με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στην ηλεκτρονική πληροφόρηση για τον προσφεύγοντα. Επίσης, ενημερώθηκε ότι κατά της απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσής μας.

Με το από 12-12-2016 έγγραφό του, ο προσφεύγων αιτήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων χωριστά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά που έλαβε με τις συντάξεις που του καταβλήθηκαν τους μήνες Φεβρουάριο - Δεκέμβριο του 2015.

Με το με αριθμό /2017 απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ ενημερώθηκε ο προσφεύγων ότι θα του καταβληθεί σε 36 δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2015 το ποσό των 44,99€ μηνιαίως, το οποίο αφορά στο διάστημα 1/8/2013 - 30/6/2014, και ότι δεν διευκρινίζεται ποιο έτος αφορά κάθε μηνιαία καταβολή και θα φορολογείται στο έτος καταβολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 και άρθρου 60 παρ.5 του ν.4172/2013. Κατόπιν του ανωτέρω απαντητικού εγγράφου, ο προσφεύγων κατέθεσε το με αριθμό /2018 έγγραφο, με το οποίο πληροφορούσε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ για το προαναφερθέν έγγραφο του ΓΛΚ και ανέφερε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί ποσό 900,4€ στο φορολογικό έτος 2015 και ποσό 539,88€ στο φορολογικό έτος 2016 και όχι το σύνολο των ποσών αυτών στο φορολογικό έτος 2014.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την επανεξέταση της φορολόγησης των ποσών που έλαβε κατά τα έτη 2015 και 2016 στο φορολογικό έτος 2014, βάσει του προσκομιζόμενου εγγράφου του ΓΛΚ.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 «Φορολογικό έτος» του ν.4172/2013: «4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 60 «Φορολογικός συντελεστής» του ν.4172/2013: «4. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.»

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα στοιχεία που έχουν σταλεί στη φορολογική αρχή αναφορικά με τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προσφεύγοντα είναι τα παρακάτω:

(βλέπε συνημμένο)

Επειδή οι εκκαθαρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρω ηλεκτρονικών στοιχείων και είναι, για τους κωδικούς της δήλωσης που περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα ποσά:

Κωδ.

Περιγραφή

2014

2015

2016

303

Άθροισμα καθαρών ποσών από συντάξεις

18.061,84 €

17.193,18 €

17.056,98 €

313

Φόρος που αναλογεί

2.270,95 €

2.354,69 €

2.433,45 €

315

Φόρος που παρακρατήθηκε

2.236,89 €

2.319,37 €

2.396,95 €Αυτά τα ποσά προκύπτουν ως εξής:

Κωδ.

Περιγραφή

2014

2015

2016

303

Άθροισμα καθ.

=16621,56+900,4+539,88

=17193,18

=17056,98

313

Φόρος που αναλ.

=1688,48+180,04+107,94+294,49

=1999,45+355,24

=2063,84+369,61

315

Φόρος που παρακρ.

=1663,15+177,34+106,32+290,08

=1969,46+349,91

=2032,88+364,07Επειδή, βάσει του προσκομιζόμενου εγγράφου του ΓΛΚ, τα αντίστοιχα πεδία θα έπρεπε να είναι:

Κωδ.

Περιγραφή

2014

2015

2016

303

Άθροισμα καθαρών ποσών από συντάξεις

17.027,07 €

17.688,07 €

17.596,86 €

313

Φόρος που αναλογεί

2.064,07 €

2.453,67 €

2.541,43 €

315

Φόρος που παρακρατήθηκε

2.033,12 €

2.416,86 €

2.503,31 €


Αυτά τα ποσά προκύπτουν ως εξής:

Κωδ.

2014

2015

2016

303

=16621,56+405,51

=17193,18+44,99*11

=17056,98+44,99*12

313

=1688,48+294,49+ 405,51*0,2

=1999,45+355,24+ 44,99*11*0,2

=2063,84+369,61+ 44,99*12*0,2

315

=1663,15+290,08+ 405,51*0,2*(1-0,015)

=1969,46+349,91+ 44,99*11*0,2*(1-0,015)

=2032,88+364,07+ 44,99*12*0,2*(1-0,015)Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό ΔΕΔ ΕΙ2018ΕΜΠ/29.1.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του με ΑΦΜ και ορίζουμε όπως ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ προβεί σε νέα εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 του προσφεύγοντα για τα φορολογικά έτη 2014-2016, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 α/α
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο