Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 30/003/000/3016/2018 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 75/2018

(Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 75/2018)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3016
Σχετ.: 30/003/000/3322

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521
Πληροφορίες:Θ. Σκούμπα
Τηλέφωνο:2132117-236
Fax:: 210 6467725
E-Mail:alcohol [email protected]

ΘΕΜΑ: Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 75/2018.

Α. 1. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό 75/2018 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) [Αριθμός ΦΕΚ: Β' 3004 (σελ. 38007-38009)] "Τροποποίηση του άρθρου 36α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β') σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1855 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους» (ΕΕ L 284 της 20/10/2016, σ.19)." [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 69Ω8Η-9Μ8]. Η ισχύς της εν λόγω απόφασης Α.Χ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από την 25/07/2018.

2. Με την απόφαση ΑΧΣ 75/2018 τροποποιείται το άρθρο 36α "Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήματα)" του Κ.Τ.Π. σε συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1855 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους» (ΕΕ L 284 της 20/10/2016, σ.19).

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση ΑΧΣ, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι όροι χρήσης του διμεθυλαιθέρα ως διαλύτη εκχύλισης για την αφαίρεση λιπαρών ουσιών με σκοπό την παρασκευή απολιπασμένων προϊόντων με βάση ζωικές πρωτεΐνες, σε συνέχεια σχετικής γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας του διμεθυλαιθέρα ως διαλύτη εκχύλισης [EFSA CEF Panel 2015. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του διμεθυλαιθέρα ως διαλύτη εκχύλισης υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης και τα προτεινόμενα ανώτατα όρια καταλοίπων. EFSA Journal 201513(7):4174, 13 σ.]. Συγκεκριμένα, τροποποιείται η χρήση του διμεθυλαιθέρα ως διαλύτη εκχύλισης για την αφαίρεση λιπαρών ουσιών με σκοπό την παρασκευή απολιπασμένων προϊόντων με βάση το κολλαγόνο και
προϊόντα του, αλλάζοντας το ανώτατο όριο καταλοίπων του διμεθυλαιθέρα από 0,009 στα 3 mg/kg για τα εν λόγω προϊόντα. Επιπλέον, εγκρίνεται νέα χρήση του διμεθυλαιθέρα ως διαλύτη εκχύλισης για την αφαίρεση λιπαρών ουσιών με σκοπό την παρασκευή απολιπασμένων προϊόντων με βάση τη ζελατίνη, καθορίζοντας το ανώτατο όριο καταλοίπων του διμεθυλαιθέρα στα 0,009 mg/kg για τα εν λόγω προϊόντα.

Β.1. α. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr), στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ → ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ^ Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 → Άρθρα ΚΤΠ - Ισχύουσες εκδόσεις → Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του ΚΤΠ). Τα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.
Το τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω άρθρο 36α του Κ.Τ.Π. όπως πλέον ισχύει (ισχύουσα έκδοση αυτού μετά την εν λόγω τροποποίηση) έχει αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.
β. Στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του Κ.Τ.Π., αποστέλλεται συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή) η τελευταία έκδοση (έκδοση 22) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

2.α. Σημειώνεται ακόμη ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr, στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ → ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 → Τροποποιήσεις ΚΤΠ μετά την έκδοση 2009).
β. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν ώστε να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στη Διεύθυνσή μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σταύρος Σάμιος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο