Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2005 ]

ΠΟΛ.1071/5.5.2005 Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

(Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1047217/1715/381/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
A. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3336/05.

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α), όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α, 2,3,6 και 10 του άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Υ.Ο.):

α) 1003644/194/27/ (ΦΕΚ 154 Β),
β) 1023404/1363/0016/,
γ) 1023240/1107/163/0014/ (ΦΕΚ 215 Β),
δ) 1002414/204/25/0014/ (ΦΕΚ 238 Β),ως ισχύει μετά τις 1042660/3595/Α0014/(ΦΕΚ 252 Β) και 1105799/1797/8881/0014/ (ΦΕΚ 727 Β)
ε) 1101260/6084/787/0014/(ΦΕΚ 1578 Β),
στ) 1042252/1534/355/0014/ (ΦΕΚ 656 Β),
ζ) 1084741/5672/956/0014/ (ΦΕΚ 1420 Β),
η) 1085725/6531/1127/0014/ (ΦΕΚ 1420 Β).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη αλλαγής των εντύπων, που προέκυψε λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1η Απριλίου 2005.

7. ΄Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο :

α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ2 TAXIS),

β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ3 TAXIS),

όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα «Α» και «Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»

Αρθρο 2

΄Εναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις
1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου 2005.

2. Όσον αφορά τον τρόπο, χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής και τη διαδικασία υποβολής, ισχύουν όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο. .

3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο