Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2002 ]

ΠΟΛ.1141/30.4.2002 Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το ΦΠΑ, ανά τριετία

(Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το ΦΠΑ, ανά τριετία)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2002
Αριθμ. Πρωτ.: 1039072/790/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ: Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ 1141


ΘΕΜΑ:. Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το Φ.Π.Α., ανά τριετία.


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α').

2. Τις υπ' αριθ. 1097441/5278/7668/0014/και 1013666/891/198/0014/ Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθ. 1028679/558/A0012/26.3.2002 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η υποβολή των ειδικών σημειωμάτων υπολογισμού του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και 15 Μαΐου 2002, της υποβολής αυτής θεωρούμενης ως εμπρόθεσμης. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται η πρώτη δόση του αναλογούντος φόρου. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου και ακολουθούν ανά μήνα οι επόμενες.

2. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με συνημμένο σ' αυτές το ειδικό σημείωμα υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος:

α) Των Νομικών Προσώπων των άρθρων 64 και 107 του Ν.2238/1994, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και 15 Μαΐου 2002, της υποβολής αυτής θεωρούμενης ως εμπρόθεσμης. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται η πρώτη δόση του αναλογούντος φόρου. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου και ακολουθούν ανά μήνα οι επόμενες.

β) Των Φυσικών Προσώπων του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και 15 Μαΐου 2002, της υποβολής αυτής θεωρούμενης ως εμπρόθεσμης.

Σημειώνεται, σε όσες περιπτώσεις από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, η αρχική δήλωση του οικονομικού έτους 2002 πρέπει να υποβληθεί μετά τις 15 Μαΐου 2002, η συμπληρωματική δήλωση θα υποβληθεί μαζί με την αρχική, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης.

3. Σε περίπτωση υποβολής των ειδικών σημειωμάτων υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων των ανωτέρω περ. 1 και 2α', μετά τις 15 Μαΐου 2002 υπολογίζεται η νόμιμη προσαύξηση, στο σύνολο του αναλογούντος φόρου, η οποία καταβάλλεται με την υποβολή του ειδικού σημειώματος. Επίσης κατά την υποβολή του σημειώματος αυτού, καταβάλλονται και οι αντίστοιχες δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 29.4.2002.

4. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που θα υποβάλλουν μετά τις 15 Μαΐου 2002 τα ειδικά σημειώματα υπολογίζονται οι νόμιμες προσαυξήσεις που θα καταβληθούν με την πρώτη δόση, ενώ στην περίπτωση που θα υποβληθούν μετά την 30.9.2002, οι προσαυξήσεις και ο κύριος φόρος καταβάλλονται εφάπαξ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο