Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018 Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν

(Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28-08-2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ2018/28-08-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'
 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο:210 6987 401
Fax:210 6987 424
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν»


ΣΧΕΤ.: (α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015/21.8.2015 ΕΔΥΟ
(β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 ΕΔΥΟ
(γ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/31.8.2016 ΕΔΥΟ
(δ) Το αρ. πρωτ. 52944/2636/14-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια των (α), (β), (γ) σχετικών ΕΔΥΟ και κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την τροποποίηση από 1-9-2018, του απαιτούμενου προτύπου εκπομπών καυσαερίων για την 1η ταξινόμηση, των οχημάτων κατηγορίας Μ (Μ1 και Μ2) και Ν1 κλάση Ι, κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 715/2007 και 692/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τους Κανονισμούς 2017/1151 και 2017/1347, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ταξινόμηση νέων οχημάτων από 1/9/2018

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό έγγραφο και σε συνδυασμό με τον συνημμένο Πίνακα Ι του Προσαρτήματος 6, του Παραρτήματος Ι, του Καν. 692/2008, από 1-9-2018, τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων (με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης OBD) που πρέπει να πληρούν τα οχήματα κατηγορίας Μ (Μ1 και Μ2) και N1 κλάση Ι, για την 1η ταξινόμηση ως καινούργια, είναι το Euro 6c (Euro 6-2) και το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρες AD και AG αντίστοιχα, κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 715/2007 και 692/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Επίσης, ισχύοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, από 1-9-2018 είναι και αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ZX, ZY, AX, AY, χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου 1 ), καθώς και αυτά που φέρουν τους χαρακτήρες ZZ, AZ, χωρίς επίσης καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου ).

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα Ι του Προσαρτήματος 6, του Παραρτήματος Ι, του Καν. 692/2008. 

Επόμενα ήδη γνωστά πρότυπα εκπομπών καυσαερίων, τα οποία γίνονται δεκτά, όπως και τα ισχύοντα, είναι κατά σειρά το Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτήρα BG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα AJ.

Επίσης και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό, διευκρινίζεται ότι, τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών για όλες τις ως άνω κατηγορίες οχημάτων, είναι το Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρες W, BA, το Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρες ZA, AA, το Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZD, το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZJ.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα προαναφερόμενα ισχύοντα πρότυπα (Άνευ αντικειμένου), χωρίς καθορισμένη ονομασία και σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που παρασχέθηκαν, μέσω αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι χαρακτήρες:

ZX, AX --> αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (Συσσωρευτή)

ZY, AY --> αφορούν σε οχήματα πλήρως ηλεκτρικά (Κυψελών καυσίμου)

Οι χαρακτήρες ZZ, AZ --> αφορούν σε οχήματα (με κινητήρα PI, CI,) με μικρή παραγωγή των οποίων οι κατασκευαστές έχουν ζητήσει την χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος με εκπομπές που έχουν εγκριθεί από αρχή τρίτης χώρας, βάσει των νομοθετικών πράξεων που ορίζονται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος I της 692/2008 όπως ισχύει.

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω με την έναρξη εφαρμογής επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (Euro), από 1-9-2018 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σας διευκρινίζουμε ότι ως προς τους συντελεστές για την επιβολή τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο., των φορτηγών αυτοκινήτων των περιπτώσεων (β), (γ) και των βάσεων αυτών της περίπτωσης (δ), καθώς και των αυτοκινήτων οχημάτων της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και τις περαιτέρω διαφοροποιήσεις αυτών, ανάλογα με το ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro), που πληρούν εκ κατασκευής, ως προς την ταξινόμηση, ισχύουν τα ακόλουθα:

Πιο συγκεκριμένα:

> Τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής, τις προδιαγραφές του ισχύοντος και του επόμενου, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), υποβάλλονται στους συντελεστές των περ. (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001

> Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περιπτώσεων (α) έως και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, αυξάνονται κατά 50%

> Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση και του αμέσως προηγούμενου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 200%

> Για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των ως άνω περιπτώσεων, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3, του άρθρου 121, του ιδίου ως άνω νόμου.
Διευκρινίζεται ότι τα ισχύοντα και τα αμέσως προηγούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τα φορτηγά αυτοκίνητα (οχήματα Ν1 κλάση Ι), μέχρι 3,5 τόνους, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 1.305 κιλά, είναι ομοίως αντίστοιχα με αυτά των επιβατικών αυτοκινήτων.

> Ως εκ τούτου, τα φορτηγά αυτοκίνητα των περιπτώσεων (β), (γ) και των βάσεων αυτών της περίπτωσης (δ), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (ε), της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται στους, κατά τα οριζόμενα, στις ως άνω περιπτώσεις, συντελεστές τέλους ταξινόμησης.

> Τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα των ως άνω περιπτώσεων, που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παρ. 1 του άρθρου 123.

3. ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, τροποποιούνται από 1-9-2018, ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, 1003 και 1006 (κατά περίπτωση και μόνο ως προς τις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 123), ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

1001

Ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) - Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα AD και Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα AG, πρότυπο χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου) που φέρουν τους χαρακτήρες ZX, ZY, AX, AY, πρότυπο χωρίς καθορισμένη ονομασία προτύπου (Άνευ αντικειμένου) που φέρουν τους χαρακτήρες ZZ, AZ & επόμενα

1002

Αμέσως προηγούμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) - Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτήρες W, BA, Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτήρες ZA, AA, Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZD, Euro 6d - TEMP (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZG, Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτήρα ZJ

1003

Λοιπά πρότυπα εκπομπών ρύπων, άλλα από αυτά που εμπίπτουν στους κωδικούς 1001 και 1002

1006

Φορτηγά και βάσεις τους που πληρούν το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) και το αμέσως προηγούμενο, κατά περίπτωση


Διευκρινίζεται, ότι στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται Πίνακας, ο οποίος τροποποιεί τον 'Πίνακα Β - Φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών - «Ν1»', της (γ) σχετικής, ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 123, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας, παρατίθενται τα ισχύοντα, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro), τα αμέσως προηγούμενα και επόμενα δεκτά, για τα φορτηγά αυτοκίνητα (οχήματα Ν1 κλάση Ι), μέχρι 3,5 τόνους, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 1.305 κιλά, καθώς και για τα αυτοκίνητα οχήματα της περίπτωσης (ε) της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου.

Επισημαίνεται ότι για τις λοιπές κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη (γ) σχετική ΕΔΥΟ.

Τέλος και κατόπιν των αλλαγών από 1-9-2018, λόγω έναρξης εφαρμογής επικαιροποιημένων εκπομπών καυσαερίων, βάσει των οποίων καθορίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση και επαλήθευση των κωδικών στα σχετικά παραστατικά, για την αποφυγή ενδεχόμενων λαθών στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν τυχόν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο