Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 47094/2018 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες

(Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 47094/28-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3678/28-08-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) με την οποία προστέθηκε η παρ. 19 στο άρθρο 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (Α' 80).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 72, 74, 76 και 77 του ν. 4251/2014.

3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄143), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 167/2008 (Α' 223) και τροποποιήθηκε με το π.δ. 113/2013 (Α' 146).

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37) δυνάμει του οποίου διορίστηκε στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής ο Δημήτριος Βίτσας.

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210) δυνάμει του οποίου διορίστηκε στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών ο Παναγιώτης Σκουρλέτης.

6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α'221), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (...) σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (...) και Δικτύων» (Α' 208).

8. Το π.δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 209).

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

10. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. Υ29/2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Την αριθμ. Υ188/2016 (Β' 3674) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Κατρούγκαλο».

13. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


1. Θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση-Visa D) είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές Διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 91 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου δύναται να αιτηθεί ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής ανεξάρτητα από το εάν υπόκειται ή όχι σε υποχρέωση θεώρησης εισόδου με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 539/2001 του Συμβουλίου της ΕΕ της 15ης Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές


1. Η Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, παραλαμβάνει και εξετάζει κατά περίπτωση τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επομ. του π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδια Αρχή Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013 παραλαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων που έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του π.δ. 114/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επομ. του π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 167/2008.

3. Οικεία ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή ορίζεται η κατά τόπον αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή βάσει του τόπου καταγωγής ή διαμονής του μέλους της οικογένειας του πρόσφυγα.

Άρθρο 3
Συνδρομή της Προξενικής Αρχής


1. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της έρευνας του άρθρου 14 παρ. 4 του π.δ. 131/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διακρίβωση της ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης, δύναται να απευθύνεται στην αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη προξενική Αρχή προκειμένου να τη συνδράμει στη διακρίβωση της οικογενειακής σχέσης. Προς τούτο, η Υπηρεσία Ασύλου προτείνει είτε τη διενέργεια από τον Έλληνα Πρόξενο της συνέντευξης των μελών της οικογένειας του πρόσφυγα κυρίως βάσει ερωτήσεων που θα αποστέλλονται στην αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη προξενική Αρχή, μέσω της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου που διενεργεί την έρευνα, είτε τη διενέργεια από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου της συνέντευξης των μελών της οικογένειας του πρόσφυγα, μέσω τηλεδιάσκεψης, που οργανώνει η αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, στην οποία θα παρίσταται και εκπρόσωπος της προξενικής Αρχής. Για τα ανωτέρω συντάσσεται από την αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή πρακτικό, το οποίο θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου αυτή να λάβει απόφαση.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου έχει αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα δικαιολογητικών, τα αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη προξενική Αρχή προκειμένου να γίνει έλεγχος της γνησιότητάς τους.

2. Η Υπηρεσία Ασύλου γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, στον αιτούντα την οικογενειακή επανένωση την υποχρέωσή του να ενημερώσει το μέλος της οικογένειας, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη χώρα, να επικοινωνήσει με την κατά τόπο αρμόδια Προξενική Αρχή, προκειμένου να προγραμματιστεί η αυτοπρόσωπη συνέντευξη του μέλους σε καθορισμένη ημερομηνία. Αναβολή συνέντευξης είναι δυνατόν να δοθεί για λόγους ανωτέρας βίας. Η μη εμφάνιση των μελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί ο πρόσφυγας, σε κλήση για συνέντευξη στην οικεία ελληνική Προξενική Αρχή, καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό.
Η κατά τόπον αρμόδια Προξενική Αρχή ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης και ενημερώνει το μέλος της οικογένειας για την υποχρέωσή του να προσκομίσει κατά την ημερομηνία της συνέντευξης το διαβατήριό του, καθώς και εφόσον διαθέτει, πρόσφατο πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των αρμόδιων αρχών της χώρας καταγωγής ή των αρμόδιων αρχών της χώρας διαμονής ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας που έχει αιτηθεί την έλευσή του στην Ελλάδα, καθώς και την ηλικία του. Σε περίπτωση θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Στην περίπτωση που η αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη προξενική Αρχή δεν διαθέτει διερμηνέα ή ο διερμηνέας της Αρχής δεν γνωρίζει γλώσσα κατανοητή στον αιτούντα, καταβάλλεται από πλευράς Προξενικής Αρχής κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης διερμηνέα, η αμοιβή του οποίου θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αιτούντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή από την Προξενική Αρχή για οποιοδήποτε λόγο η εξεύρεση διερμηνέα, η Υπηρεσία Ασύλου καλεί τον αιτούντα την επανένωση να μεριμνήσει για την παροχή διερμηνείας. Για τη διακρίβωση ύπαρξης οικογενειακής σχέσης οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας, δύνανται να διενεργήσουν οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής εξέτασης DNA, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο πρόσφυγας έχει αιτηθεί την επανένωσή του με ανήλικο τέκνο/α του, η κατά τόπον αρμόδια Προξενική Αρχή ορίζει ημερομηνία για την προσκόμιση του διαβατηρίου του ανηλίκου, καθώς και για την προσκόμιση, εφόσον υπάρχει, πρόσφατου πρωτότυπου ή νομίμως επικυρωμένου και μεταφρασμένου αντιγράφου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των αρμόδιων αρχών της χώρας καταγωγής ή των αρμόδιων αρχών της χώρας διαμονής ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον δικαιούχο πρόσφυγα που έχει αιτηθεί την έλευσή του στην Ελλάδα.
Η αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη προξενική Αρχή αποστέλλει άμεσα στην Υπηρεσία Ασύλου το πρακτικό και τα έγγραφα που προσκόμισαν τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα.
Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, εκδίδει απόφαση επί της αίτησης οικογενειακής επανένωσης, την οποία διαβιβάζει, σε κάθε περίπτωση μέσω της ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών, με κοινοποίηση στη Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, στην οικεία ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου.

Άρθρο 4
Διεξαγωγή εξέτασης DNA στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης


1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2§§1-2 της παρούσης δύνανται να ζητούν γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic AcidDNA) προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του συγγενικού δεσμού μεταξύ του πρόσφυγα και των μελών της οικογένειάς του.
Η λήψη του γενετικού υλικού πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Η ανάλυση θα περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση του συγγενικού δεσμού και θα διενεργείται από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει το δικαίωμα να παρίσταται με τεχνικό σύμβουλο κατά τη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας. Η μη έγκαιρη προσέλευση τεχνικού συμβούλου δεν κωλύει τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το γενετικό υλικό καταστρέφεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην καταστροφή καλείται να παραστεί και ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής με συνήγορο και τεχνικό σύμβουλο. Η μη έγκαιρη προσέλευσή του δεν κωλύει τη διαδικασία.

2. Η λήψη DNA από τον πρόσφυγα πραγματοποιείται κατά περίπτωση είτε από την Υπηρεσία Ασύλου από εντεταλμένο υπάλληλο είτε από την Ελληνική Αστυνομία από εντεταλμένο υπάλληλο. Η σιελογόνος δειγματοληψία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μπατονετών (θυλάκων), που περιέχονται στο σετ σιελογόνου δειγματοληψίας και στη συνέχεια αποστέλλεται στη ΔΕΕ.

3. Η λήψη DNA από τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα λαμβάνει χώρα στην οικεία ελληνική ή έμμισθη Προξενική Αρχή από εντεταλμένο υπάλληλο. Η σιελογόνος δειγματοληψία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μπατονετών (θυλάκων), που περιέχονται στο σετ σιελογόνου δειγματοληψίας και στη συνέχεια τοποθετούνται σε αυτό, σφραγίζονται και αποστέλλονται στη ΔΕΕ με διπλωματικό ταχυδρομείο ή με ασφαλή ταχυμεταφορά με έξοδα του αιτούντος.

4. Το κόστος διεξαγωγής της ανάλυσης του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθορίζεται στα εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), βαραίνει τον αιτούντα, εκτός αν άλλως δύναται να καλυφθεί, και εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού παραβόλου». Το καταβαλλόμενο τέλος αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας


1. Μετά τη διαβίβαση της απόφασης έγκρισης για οικογενειακή επανένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, η οικεία ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, δύναται να χορηγεί στα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας. Με αιτιολογημένη απόφαση της Προξενικής Αρχής, όταν προκύπτει αντικειμενική αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού ποινικού Μητρώου, η θεώρηση εκδίδεται και χωρίς αυτό, κατά παρέκκλιση του αρ. 4 της αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014 (Β' 1820).
Η αρμόδια Προξενική Αρχή ενημερώνει τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν κατά την αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους σε αυτή.

2. Ο αιτών υπήκοος της τρίτης χώρας ή ανιθαγενής οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν είναι πλαστά ή παραποιημένα. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο ασκών τη γονική μέριμνα, υπό την προϋπόθεση ο αιτών πρόσφυγας να έχει καταθέσει, μαζί με την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής, συγκατάθεση για τη χορήγηση θεώρησης στο ανήλικο τέκνο του.
β) Διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της αιτουμένης θεώρησης.
Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του ταξιδιωτικού εγγράφου από την Ελλάδα, η αρμόδια ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή δύναται να χορηγήσει στον πολίτη τρίτης χώρας εθνική θεώρηση μακράς εισόδου σε φύλλο ενιαίου τύπου (ΦΕΤ), όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου, επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο.
γ) Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και του ενωσιακού κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και ότι έχει εμβολιαστεί, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

3. Στην περίπτωση που ο πρόσφυγας έχει αιτηθεί την επανένωσή του μόνο με ανήλικο τέκνο/α του και όχι και με τον/την σύζυγο του/της, η αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου του τέκνου και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε από τον έτερο γονέα, μαζί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του υπαλλήλου της ελληνικής Προξενικής Αρχής ότι συναινεί στην οικογενειακή επανένωση του τέκνου του/της με τον αιτούντα οικογενειακή επανένωση έτερο γονέα, τη μετάβαση και τη διαμονή αυτού στην Ελλάδα είτε από άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, όπου προβλέπεται.
Σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, ο αιτών την εθνική θεώρηση εισόδου οφείλει να προσκομίσει δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσμός των τέκνων και του ετέρου των συζύγων συνοδευόμενο από επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα μετάβασης των τέκνων στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας περιβεβλημένη το νόμιμο τύπο, συναίνεση του έτερου γονέα για μετάβαση και διαμονή των τέκνων του στην Ελλάδα κ.λπ.).

4. Στην περίπτωση που ο πρόσφυγας έχει αιτηθεί την επανένωσή του με ανήλικα τέκνα, η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω σχετικές προϋποθέσεις, ακόμα και αν το τέκνο έχει στο μεταξύ ενηλικιωθεί.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις


1. Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλες τις εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης για οικογενειακή επανένωση.

2. Στις υποθέσεις που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνεται οικογενειακή επανένωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 επομ. της παρούσας.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο