Σχόλια

Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 4358/23.11.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2721/2018 Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσε­ων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύ­ναμο (Μ.Ι.)»

(Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσε­ων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύ­ναμο (Μ.Ι.)»)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. 2721/24-08-2018

(ΦΕΚ Β 3657/27.8.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργά­νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ­γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι­σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

δ) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί­ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα­ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).

ε) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 85).

στ) Της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μη­χανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλ­λες διατάξεις» (Α' 116).

ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

η) Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε

με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α' 89).

θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο­λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο­μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω­γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο­νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

ι) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21 Ο).

ιβ) Της αριθμ. 173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυ­πουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 361 Ο).

ιγ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων .... » (Α' 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανι­σμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181 ).

ιδ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

ιε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι­λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

ιστ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο­μικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/ 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα­τος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573).

ιζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

ιη) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Yl 97/16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη­ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β' 4233) και αριθμ. Yl 2/14-3-2018 (Β' 978) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

ιθ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/104326/2016/07-12-2016 «Ανάθεση αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο­λιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3987).

κ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β'4610).

κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω­τικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφο­ρικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β' 2678).

κβ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω­τικής Πολιτικής 2494/10-07-2018 «Ορισμός φορέων διαχείρισης του Έργου "Μέτρα για τη μείωση των εν­δοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά" στο σκέλος των επι­χειρήσεων» (Β' 2985).

2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι­κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).

3. Την αριθμ. 2812.7/56910/26.7.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑ­ΝΑΛΗΨΗ) εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ­καλείται δαπάνη ύψους 250.000.000 € [25.000.000 € για το 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στα 60.000.000 € που προ­βλέφθηκαν ως δαπάνη στην αριθμ. 1000.0/ 51265/2018 (Β' 2678) κοινή υπουργική απόφαση και 75.000.000 € για καθένα από τα επόμενα έτη ως το 2021 ], η οποία εντάσσε­ται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», με κωδικό 2018ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι­κής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 570.000.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την Προκήρυξη της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)», για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, ενταγμένης στο έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ­ΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρ­χεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) ευρώ και κατανέμεται, όπως ορίζεται στην Εγκεκριμένη Πρόσκληση της Δράσης.

2. Η δαπάνη για τη Δράση χρηματοδοτείται αποκλει­στικά από εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στο Πρό­γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Σκοπός της Δράσης είναι η εξασφάλιση της ίσης με­ταχείρισης προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά στο μεταφορικό κόστος, η άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην επιχειρηματικότητα λόγω της νησιωτικότητας, η βελτίωση στην προσβασιμότητα στα νησιά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των νησιω­τικών επιχειρήσεων.

4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μι­κρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζο­νται στον. 4308/2014 και έχουν ως αντικείμενο το εμπό­ριο, τη μεταποίηση, την ανακύκλωση και τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων.

5. Η Δράση υλοποιείται με βάση την Εγκεκριμένη Πρό­σκληση αυτής και τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην Πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά, ο σκοπός και η στόχευση της Δράσης, η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης, οι Φορείς υλοποίησης, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, ο τρόπος πιστοποίησης των ωφελού­μενων επιχειρήσεων και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής (Μ.Α.Ν.) επιχείρησης, η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης [λήψης του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.)], ο τρόπος (μαθηματικός τύπος) υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής του Α.ΝΗ. ΚΟ., οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων, η διαδικασία επαλήθευσης των πράξεων, ο τρόπος υποβολής αντιρ­ρήσεων εκ μέρους των ωφελούμενων μονάδων και η εξόφληση των δαπανών της πράξης.

6. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2018.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

parartimata_2721_2018.pdf

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο