Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 12195/Α36/22.10.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/2018 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κά­λυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικί­ες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περι­φέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννή­σου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

(Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κά­λυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικί­ες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περι­φέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννή­σου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/ Α36/24.8.2018

(ΦΕΚ Β 3654/27.8.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του  ν. 867 /1979 (Α' 24) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α' 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261 ), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 » που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α' 203).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α' 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α' 123).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α'81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νο­μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α' 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337 /2015 και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

7. Τις διατάξεις του ν. 3861 /201 Ο (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 123/2017 (Α' 51) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών».

1 Ο. Το π.δ. 147 /2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών».

12. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

14. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) που αφορά στη μετονο­μασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

15. Το π.δ. 125/2016 (Α' 21 Ο) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις δι­ατάξεις της αριθμ. Yl 73/04.11.2016 (Β' 361 Ο) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Yl 97 /17.11.2016 (Β' 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/28.12.2016 (Β' 4233) απόφαση του Πρωθυπουρ­γού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί­τση» καθώς και την αριθμ. Yl 2/14.03.2018 (Β' 978) από­φαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».

17. Την αριθμ. Δ 16α/04/773/29.11.1990 (Β' 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πρά­ξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

18. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ­γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 7.224.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα διετίας από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 069 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα λάβει τις αναγκαίες πιστώσεις εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.

20. Την αριθμ. οικ.20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Υ.Ο.Δ.Δ.204).

21. Την αριθμ. σικ. 78967 /03.11.2017 απόφαση του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

22. Την αριθμ. οικ.268/29.05.2017 (Β' 1911) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαι­ώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».

23. Την αριθμ. οικ.2449/ Α325/1.12.2017 (Β' 1911) κοι­νή υπουργική απόφαση με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές και καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περι­φέρειας Αττικής.

24. Την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/ Α325/03.08.2018 (Β' 3255) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτη­ση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκα­γιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Πε­ριφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

25. Την αριθμ. 990/13.08.2018 (αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 9398/22.08.2018) Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη­ρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υπο­δομών και Μεταφορών.

26. Το αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.62210/ΦΝ456ε (αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/22.08.2018) έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

27. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συ­γκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυ­γούστου 2017 και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκα­τοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επι­κίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευ­τεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τις πυρ­καγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας Από­φασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:

α) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στον Βό­ρειο Τομέα Αθηνών,

β) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Πε­ριφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στην Περιφε­ρειακή Ενότητα Κορινθίας

γ) στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ­σικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 3ης και της 13ης Αυγούστου 2017 στην Περιφέρεια Αττικής συ­νοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας απόφασης «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτο­ψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτι­ρίου ή έκθεσης αυτοψίας της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι (6) μηνών, από την παραλαβή (με απο­δεικτικό παραλαβής) των προαναφερόμενων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες των οποίων η πληγείσα κατοικία, αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους (όπως αποδεικνύεται από τα φορολογικά τους στοιχεία) και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφέρειας Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες που έχουν συγγένεια μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών αντιστοιχεί σε 20 τ.μ. ανά άτομο.
Ειδικότερα:
1α. Την επιδότηση αυτή δικαιούνται εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία εντός απόστασης 10 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, με εμβαδόν που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. 1β. Σε περίπτωση που θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ. από την πληγείσα κατοικία, δεν πρέπει να διαθέτουν άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη ή ίση από αυτή, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.
1γ. Όταν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση κενής κατοικίας (ιδιοκτησίας του ή μέλους της οικογένειας του) επειδή το εμβαδόν της δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, τότε το εμβαδόν της κατοικίας την οποία θα ενοικιάσει ή στην οποία θα φιλοξενηθεί η οικογένεια, πρέπει να καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.
1δ. Όταν ο δικαιούχος επιθυμεί να ενοικιάσει ή να φιλοξενηθεί σε κατοικία στην ίδια δημοτική ενότητα, στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία μέλος της οικογένειάς του αποδεδειγμένα (με βεβαίωση της σχολικής μονάδας) φοιτούσε και εξακολουθεί να φοιτά, τότε προκειμένου να κριθεί δικαιούχος, δεν πρέπει να διαθέτει κενή ή δευτερεύουσα κατοικία εντός της δημοτικής ενότητας που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.

2. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χο­ρηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό των €300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων,€ 400 για οικογένειες τριών (3) ατόμων,€ 450 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και€ 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία πε­ρίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ανα­γράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Στις περιπτώσεις που το Μισθωτήριο Συμβόλαιο της πληγείσας κατοικίας δεν υπήρχε ή δεν είναι σε ισχύ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει ή υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986 του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών ενοικίαζε την εν λόγω κατοικία και κατοικούσε σ' αυτήν μέχρι και την ημέ­ρα του συμβάντος ή Αποδείξεις Είσπραξης Ενοικίου για την εν λόγω κατοικία τουλάχιστον για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν το συμβάν.

4. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προ­σαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύ­πτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

5. Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης σε πυρόπληκτους στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν:
• σε κατοικία στην οποία ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα
• σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδότησης συγκατοίκησης
• σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που διαμένουν συνολικά εκτιμάται σε 15 τ.μ. ανά άτομο
• σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδότησης ενοικίου
• σε κενή κατοικία

6. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.

7. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγεί­ται μετά το τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλο­ξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερο­μηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοι­κιαζόμενα δωμάτια.

8. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου ο αιτών διέ­μενε στην πληγείσα κατοικία ενώ οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν διέμεναν σε αυτή, και αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δη­λώνει ότι είναι ο μόνος ένοικος της πληγείσας κατοικίας και αδυνατεί να προσκομίσει από τους συνιδιοκτήτες του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν.

9. Απαιτούνται από τον αιτούντα και από αυτούς που συνοικούν μαζί του, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επι­δότηση, τα παρακάτω φορολογικά στοιχεία, κατά πε­ρίπτωση:

α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φο­ρολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

β) Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

10. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.

11. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Για την απόδειξη των προαναφερόμενων απαιτείται η προσκόμιση του Ε2 φορολογικού έτους 2017 του ιδιοκτήτη ή, αν δεν έχει υποβληθεί, του Ε2 φορολογικού έτους 2016, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση για το έτος 2017.

12. Μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασι­ών για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων.

13. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ. ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

14. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητή­σει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αί­τησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

15. Δεν δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου/συγκατοί­κησης όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container, που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσω­ρινή διαμονή τους, εκτός εάν τους παραδώσουν.

16. Δεν απαιτείται από μέρους του δικαιούχου η προσκόμιση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μετα­φορών, ως συνημμένα της αίτησης του δικαιούχου γα τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος του άρθρου 1 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α' 138).

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, είναι τα παρακάτω:

Δ 1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:

1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορηγησης επιδότησης ενοικίου:

Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρο­πλήκτου Κτρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αι­τών είναι άστεγος.

ΙΙ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

ΙΙΙ. α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φο­ρολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

β) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι ...............άτομα (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ..................(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος).................. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)

• δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύ­πτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ...............

• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την ..... / ..... / ..... δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμό­δια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ όπου θα πι­στωθεί η επιδότηση ενοικίου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:

1. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αι­τών είναι άστεγος.

ΙΙ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

ΙΙΙ. α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φο­ρολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

β) Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα El του φορολογικού έτους 2016 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

IV. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι............ άτομα (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ..............(Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)................. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)

• για την προσωρινή διαμονή μου από ..... / ..... / ..... (ημε­ρομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του ...................(ονοματεπώνυμο) του..................... (πατρώνυμο) ................... με Α.Δ.Τ.: τηλ. στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία

• δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύ­πτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ..........

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

V. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονοματεπώνυμο).................. του (πατρώνυμο) .................με Α.Δ.Τ.:............. τηλ. .....................και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο............... άτομα, από ..... / ..... / ..... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) στην κατοικία μου επί της οδού............ στην Τ.Κ ............ της ΔΕ................ της Π.Ε ...................

Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, άτομα. Η κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρ­μόδια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

νι. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ όπου θα πι­στωθεί η επιδότηση συγκατοίκησης και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:

1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:

Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυ­τοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

ΙΙ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

ΙΙΙ. α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα El του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φο­ρολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

α) Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα El του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

IV. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη­γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών και οι συ­νοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/ και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστη­μα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά­των (εφόσον υπάρχει). Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι ..................άτομα....................... (Ονοματεπώνυμο συνοικούvτος)................ (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)............. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)

• δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύ­πτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ........

• Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την ..... / ..... / ..... δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμό­δια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

νι. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ όπου θα πι­στωθεί η επιδότηση ενοικίου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήνησης επιδότησης συνκατοίκησης:

1. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρο­πλήκτου Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αι­τών είναι άστεγος.

ΙΙ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

ΙΙΙ. α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 2017

Τα έντυπα El του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φο­ρολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

α) Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση νια το έτος 201 7

Τα έντυπα El του φορολογικού έτους 2016 (για ει­σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πρά­ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι­νήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

IV. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη­γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών και οι συ­νοικούvτες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύ­στημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη­μάτων (εφόσον υπάρχει). Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι .........άτομα................. (Ονοματεπώνυμο συνοικούvτος)................... (Ονοματεπώνυμο συνοικούvτος) ....................(Ονοματεπώνυμο συνοικούvτος)

• για την προσωρινή διαμονή μου από ..... / ..... / ..... (ημε­ρομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο)....................... του (πατρώνυμο)...................... με Α.Δ.Τ.: ...............τηλ................... στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.

• δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρί­σκεται το πληγέν κτίριο και σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις .................

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VI. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον ( ονοματεπώνυμο) .............του (πατρώνυμο)................ με Α.Δ.Τ.:............. τηλ............. και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο..................... άτομα, από ..... / ..... / ..... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) στην κατοικία μου επί της οδού................ στην Τ.Κ ..........της ΔΕ............ της Π.Ε................. Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, .................... άτομα. Η κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VII. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ όπου θα πιστωθεί η επιδότηση συγκατοίκησης και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

Α3. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικι­ών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:

1. Για το δεύτερο τρίμηνο:

I. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοι­χείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.

II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του 1 ου τρι­μήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 1 ου τριμή­νου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

2. Για τα επόμενα τρίμηνα:

1. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό­μενα δωμάτια .

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προ­σκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών (από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν λόγω τριμήνου.

Δ4. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικι­ών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:

1. Για το δεύτερο καθώς και τα επόμενα τρίμηνα:

I. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• για την προσωρινή διαμονή μου από ..... / ..... / ..... (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας .............'τριμήνου) έως και ....../...../..... (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας ........τριμήνου) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του (ονοματεπώνυμο)................... του (πατρώνυμο)............... με Α.Δ.Τ.: .................... τηλ. στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοική­σιμο από την αρμόδια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

II. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμέ­νο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονοματεπώνυμο).................... του (πατρώνυμο)................ με Α.Δ.Τ.: ..............τηλ............... και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου, σύνολο .....................άτομα, από ....../...../..... (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ...............' τριμήνου) έως και ..... / ..... / ..... (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας ..................'τριμήνου) στην κατοικία μου επί της οδού....... στην...... Τ.Κ...... της ΔΕ.......... της Π.Ε.......... Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, άτομα.

Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Δ5. Οι αιτούντες επιδότησης συγκατοίκησης θα προσκομίζουν, εκτός της υπεύθυνης δήλωσης, τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2 και Ε9 των φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία ή η μίσθωση της κατοικίας της και το εμβαδόν της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο