Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-2018 ]

Αριθμ. 168586/1388/2018 Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον

(Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 168586/1388/07-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3519/21-08-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α’ ) «Ανασύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’ ) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α’ ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

7. Τις απόψεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

8. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π.

9. Το από 18-07-2018 Ενημερωτικό σημείωμα.

10. Το αριθμ. 5762 π.ε. 29-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων πέραν της εικοσαετίας ιδιωτικών ή συνιδιοκτητών μετά του Δημοσίου δασών. Ως τέτοια νοούνται αυτά που κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται εκ του νόμου (σχετ -1), οι ιδιοκτήτες κάτοχοι αυτών δεν προέβησαν σε καμία πράξη διαχείρισής τους όπως αυτή προβλέπεται από την δασική νομοθεσία.
 
Άρθρο 2
Πράξη


Οι τοπικές δασικές αρχές εφόσον διαπιστώσουν ότι στην περιοχή αρμοδιότητάς τους υπάρχουν ιδιωτικά ή συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου δάση, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τουλάχιστον επί εικοσαετία, συντάσσουν διαπιστωτική πράξη απευθυνόμενη στους κατόχους του δάσους, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία του δάσους, ήτοι: ονομασία, ιδιοκτήτες, ποσοστά συνιδιοκτησίας, έκταση, είδος βλάστησης, κατάσταση του δάσους, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί επί εικοσαετία καθώς και άλλα στοιχεία αν κρίνεται απαραίτητο.
Στην εν λόγω διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας δασικής αρχής, θα γίνεται ρητή μνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’), καθώς και η αντικειμενική αδυναμία των ιδιοκτητών κατόχων του δάσους να το διαχειριστούν ή εκμεταλλευτούν, συνεπεία της οποίας το δάσος θα τεθεί υπό διαχείριση από την αρμόδια δασική αρχή, σύμφωνα με τις περί διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3
Ενημέρωση Ιδιοκτητών κατόχων του δάσους.


Πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ο αρμόδιος Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών του Νομού άνευ Δασαρχείων, ενημερώνει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους, θέτοντας υπόψη τους, τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η διαχείριση του δάσους καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του 4423/2016. Η ως άνω πράξη επιδίδεται με αποδεικτικό στους ενδιαφερόμενους και σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι είναι άγνωστοι ή αγνώστου διαμονής, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου, της Διεύθυνσης Δασών, του Δημαρχείου ή στο κατάστημα της Τ.Κ. του υπόψη δάσους, προωθείται με δελτίο τύπου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες/κατόχους.

Άρθρο 4
Έκδοση απόφασης


Στην περίπτωση κατά την οποία, οι ιδιοκτήτες κάτοχοι δηλώσουν αντικειμενική αδυναμία διαχείρισης ή εκμετάλλευσης δάσους ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία ή τα δικαιολογητικά θεωρηθούν ανεπαρκή, ο αρμόδιος Δασάρχης ( ή ο Διευθυντής αντίστοιχα) εισηγείται ιεραρχικά, προς τον Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, να τεθεί το εν λόγω δάσος υπό διαχείριση σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος τελικά θα λάβει την απόφαση.

Άρθρο 5
Σύνταξη μελετών


Μετά την έκδοση της απόφασης θα αρχίσει η εκμετάλλευση του δάσους. Σε πρώτο στάδιο θα συνταχθεί η διαχειριστική μελέτη ή πίνακας υλοτομίας καθώς και οι υπόλοιπες μελέτες οδοποιίας, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κ.λπ. από Δασολόγο του Δημοσίου ή σε περίπτωση έλλειψης από Ιδιώτη Δασολόγο, κατόπιν δημοπρασίας.

Άρθρο 6
Διαχείριση του δάσους


Η διαχείριση του δάσους θα γίνεται σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7
Απόδοση εσόδων


Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του δάσους μετά την αφαίρεση των εξόδων θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα είναι στην διάθεση των δικαιούχων, σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους. Τα έξοδα συνίστανται σε:
 
• Δαπάνες σύνταξης κάθε είδους μελέτης.
• Δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών.
• Δαπάνες διοικητικής λογιστικής υποστήριξης.
• Δαπάνες φύλαξης.
• Δικαιώματα του Δημοσίου όπως αυτά προσδιορίζονται από τον εκάστοτε Ετήσιο Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων.
• Επιπλέον ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10% ) επί των καθαρών εσόδων υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τα δικαιώματά τους με επίσημα έγγραφα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο